Seirbheisean Eaglaise faisg air Sléite

Eaglais na h-Alba

Facebook
A' Chill Mhòr (mìle mu thuath air a' cholaiste - cairt-iùil, dealbh)
Latha na Sàbaid10:00m(seirbheis Bheurla le sgoil Shàbaid agus crèche)
 6.00f(seirbheis Ghàidhlig air an treas Sàbaid gach mìos)
 
An t-Àth Leathann (faisg air pairc mhòr nan càrachan - cairt-iùil, dealbh)
Latha na Sàbaid11.30m(seirbheis Bheurla le sgoil Shàbaid agus crèche)
 6.00f(seirbheis Ghàidhlig air a’ chiad Sàbaid gach mìos)

Tuilleadh fiosrachaidh aig: www.sschurch.co.uk ... seirbheisean
(Tha deagh thomhas de Ghàidhlig aig a’ mhinistear, an t-Urr. Ruairidh MacLeòid)

An Eaglais Shaor

Facebook
An Teanga (2 mhìle mu thuath air a' cholaiste - cairt-iùil, dealbh)
Latha na Sàbaid11:00m(seirbheis Bheurla agus sgoil Shàbaid)
An t-Àth-Leathan (sa chafé an-dràsta?)
Latha na Sàbaid 5:00f(seirbheis Bheurla)
Caol Acain (cairt-iùil, dealbh)
Latha na Sàbaid 3.30f(seirbheis Bheurla air an treas Sàbaid den mhìos)

Tuilleadh fiosrachaidh aig: sleatandstrath.wordpress.com ... seirbheisean

An Eaglais Chaitligeach

An t-Àth Leathann (Eaglais Naomh Maol Rubha, faisg air a' chìdhe ùr - cairt-iùil, dealbh)
Di-Sathairne 6:00f(aifreann sa Bheurla)

Tha aifreann sa Ghàidhlig ann bho àm gu àm.
Tha aifreann ann am Port Rìgh (cairt-iùil, dealbh) aig 10:00, agus air an Dòrnaidh (cairt-iùil, dealbh) aig 12:45.

Tuilleadh fiosrachaidh agus àmannan aig: www.rcskye.org

Eaglais Easbaigeach na h-Alba

Sabhal Mòr Ostaig (Àrainn Ostaig, Seòmar Cruinneachaidh - cairt-iùil)
Latha na Sàbaid6.00f(seirbheis Bheurla air an dàrna Sàbaid gach mìos)

Tuilleadh fiosrachaidh aig: www.skye-episcopal.org


Seirbheisean Adhraidh sa Ghàidhlig an àiteachan eile ann an Albainn

2017-08-25 CPD