An duilleag a bha thu a' leughadh, chaidh a sgrìobhadh le Caoimhín P. Ó Donnaíle, Sabhal Mór Ostaig. An ceann-latha a th'aig a bonn, 's e seo an ceann-latha a rinneadh an t-atharrachadh mu dheireadh oirre.

Cuir ceartachaidhean agus fiosrachadh a bharrachd gu caoimhin@smo.uhi.ac.uk.

(The page you were reading was written by Caoimhín P. Ó Donnaíle. Send corrections and updates to the above address.)

 
2001-12-30 CPD