An duilleag a bha thu a' leughadh, chaidh a deasachadh airson WWW le Caoimhín P. Ó Donnaíle, Sabhal Mór Ostaig. (Ach chaidh an stuth fhéin a sgrìobhadh le cuideigin eile.) An ceann-latha a th'aig a bonn, 's e seo an ceann-latha a chaidh an t-atharrachadh mu dheireadh a dhéanamh.

Cuir ceartachaidhean agus fiosrachadh a bharrachd gu caoimhin@smo.uhi.ac.uk.

(The page you were reading was arranged for WWW (but not written) by Caoimhín P. Ó Donnaíle. Send corrections and updates to the above address.)

 
2001-12-30 CPD