Obair don phròiseact Eòrpach COOL

2018-09-01 gu 2021-08-31
Tha COOL a leantainn air an obair a rinn mi roimhe do na pròiseactan POOLS-T agus TOOLS.

An obair agam

Ceanglaichean a’ buntainn ris a’ phròiseict

Ceanglaichean a dh’fhaodadh a bhith feumail

2019-04-03 CPD