An tAifreann

An Seachtuú Domhnach Déag Saor
28 Iúil 1985


Deasghnátha Tosaigh

Loinneag don Iontróid (Sm 67:6-7,36)
Tá Dia ina dhún naofa; tabharfaidh sé áit chónaithe don uaigneach agus neart agus cumhacht dá mhuintir.

SIn ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh.
PAmen.
SGo raibh an Tiarna libh.
Grásta ár dTiarna Íosa Críost agus grá Dé agus cumann an Spioraid Naoimh libh go léir.
PAgus leat féin.

Gníomh Aithrí:
Na focail seo a leanas nó mar is rogha leis an sagart.

SA bhráithre tugaimis ár bpeacaí chun cuimhne chun go mb'fhiú sinn an tAifreann a cheiliúradh.
S&P Admhaím do Dhia uilechumhachtach
agus daoibhse, a bhráithre,
gur pheacaigh mé go trom
le smaoineamh agus le briathar,
le gníomh agus le faillí,
trí mo choir féin, trí mo choir féin,
trí mo mhórchoir féin.
Ar an ábhar sin, impím ar NaomhMhuire síorÓgh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhráithre,
guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.
SGo ndéana Dia uilechumhachtach trócaire orainn, go maithe sé ár bpeacaí dúinn, agus go dtreoraí sé chun na beatha síorí sinn.
SAmen
SA Thiarna, déan trocaire
PA Thiarna, déan trocaire
SA Chríost, déan trocaire
PA Chríost, déan trocaire
SA Thiarna, déan trocaire
PA Thiarna, déan trocaire

An Ghlóir:

SGlóir do Dhia sna harda
S&P Agus ar talamh síocháin do lucht a pháirte.
Molaimid thú. Móraimid thú. Adhraimid thú.
Tugaimid glóir duit.
Gabhaimid buíochas leat as ucht do mhórghlóire.
A Thiarna Dia, a Rí na bhflaitheas,
A Dhia, a Athair uilechumhachtaigh,
A Thiarna, a Aon-Mhic, a Íosa Críost.
A Thiarna Dia, a Uain Dé, Mac an Athar.
Tusa, a thógann peacaí an domhain,
déan trócaire orainn.
Tusa a thógann peacaí an domhain, glac lenár nguí.
Tusa atá i do shuí ar dheis an Athar, déan trócaire orainn.
Oir is tú amháin is naofa. Is tú amháin is Tiarna.
Is tú amháin is ró-ard, a Íosa Críost,
mar aon leis an Spiorad Naomh i nglóir Dé an tAthair.
Amen.

Urnaí:
A Dhia, is tú dídean na ndaoine a bhfuil a muinín asat, agus níl neart ná naofacht in aon ní i d'éagmais; bronn go fial orainn do thrócaire, agus múin dúinn feidhm a bhaint as maitheasaí an tsaoil seo i slí is go bhféadfaimid ár gcroí a bheith sna maitheasaí buana. Sin é ár nguí chugat trínár dTiarna...

Liotúirge an Bhriathair

An Chéad Léacht

Sliocht as dara leabhar na Ríthe (4:42-44)

Íosfaidh siad agus beidh fuíoll fágtha acu.

Tháinig fear ó Bál-sealiseá agus thug sé leis chun giolla Dé arán a rinneadh de na céadtorthaí, fiche builín eorna agus arbhar úr i ndias. `Tabhair don phobal é le hithe', arsa Elisea. D'fhreagair sheirbhíseach: `Conas is féidir liom seo a roinnt ar chéad duine?' `Tabhair don phobal é le hithe', ar seisean go righin, `oir seo mar a deir an Tiarna: "Íosfaidh siad agus beidh fuíoll fágtha acu."' Roinn sé orthu é. D'ith siad agus bhí fuíoll fágtha acu, mar a dúirt an Tiarna.

LSin é Briathar Dé
PBuíochas le Dia

Salm le Freagra (Sm 144)

Freagra
Osclaíonn tú do lámh, a Thiarna,
agus sásaíonn tú sinn.
 1. Ceiliúrfaidh d'oibreacha thú, a Thiarna,
  agus beannóidh do dhaoine naofa thú.
  Canfaidh siad glóir do ríochta,
  agus foilseoidh siad do chumhacht. (Fr.)
 2. Bíonn súile cách ag feitheamh ort,
  agus tugann tú biad dóibh in am tráth.
  Osclaíonn tú do lámh
  is sásaíonn tú a bhfuil beo le do chineáltas. (Fr.)
 3. Is fíréanta an Tiarna ina shlite uile
  is is naofa é ina oibreacha go léir.
  Is gairid an Tiarna dá ngaireann air,
  dá ngaireann air go fírinneach. (Fr.)

Le leantainn


 
1995-10-16 CPD