Altú roimh Bia: Grace before meals:
Bail na gcúig arán agus an dá iasc,
A roinn Dia ar an gcúig mhíle duine,
Rath ón Rí a rinne an roinn
Go dtige ar ár gcuid is ar ár gcomhroinn.
*
The blessing of the five loaves and two fishes
that God shared among the five thousand,
the bounty of the King who made the sharing
come upon our food and all who share it.
Beannaigh sinne, a Dhia.
Beannaigh ár mbia agus ár ndeoch.
Os tú a cheannaigh sinn go daor
Agus a shaor sinn ó olc,
Mar a thug tú an chuid seo dúinn
Go dtuga tú dúinn ár gcuid den ghlóir shíoraí.
Bless us, O God,
bless our food and drink.
Since you redeemed us so dearly
and delivered us from evil,
as you gave us a share in this food,
so may you give us a share in eternal life.


Altú roimh Dheoch Blessings before drinking
Go dtuga Dia deoch duit as an tobar nach dtránn. May God give you a drink from the well that never runs dry.
Go méadaí Dia bainne agus a mháithreach chugaibh. May God increase this milk and its motherly source to you.
An té a rinne fion den uisce ar bhainis Chána,
Go gcuire sé brí agus spreacadh san uisce seo.
May he who made wine of the water at the wedding of Cana,
fill this water with strength and vigour.


Altú tar éis Bia Grace after meals
Céad glóir leat, a Dhia ghléigil na bhFlaitheas,
A thug an bia seo dúinn is ciall chun a caite.
Go dtuga tú trócaire is glóir dár n-anam
Agus beatha gan aithis dúinn féin is do na boicht.
A hundred glories to you, bright God of Heaven,
who gave us this food, and the sense to eat it.
Give mercy and glory to our souls
and life without sin to ourselves and to the poor.
Moladh leis an Rí nach gann,
Moladh gach am le Dia.
Moladh is buíochas le hÍosa Críost
Ar son ar chaitheamar de bhia.
Praise to the King who is not miserly,
praise at all time to God.
Praise and thanksgiving to Jesus Christ
for the food that we have eaten.
An té a thug an bheatha seo dúinn,
Go dtuga sé an bheatha shíoraí dár n-anam.
May he who gave us this food
give us also the food of everlasting life.

Dennis Hogan a chuir go GAEILGE-B, 1997-07-15

 
1997-08-28 CPD