Alasdair MacNeacail

air a chlàradh le Andreas Wolff
san taigh ùr aige san Teanga
(còmhla ri Mòrag a bhean)
air 30 An t-Òg Mhios 2007
mp3 loudspeaker

Àite air an mp3 agus geàrr-chunntas:

00:00

- Daoine le Gàidhlig san àite

05:00
- Nuair a thàinig rathad an 1959 thòisich na Sasannaich a' gluasad a-staigh cuideachd.
- Rugadh e an 1948. Bhiodh feadhainn a' falbh don sgoil cas-ruisgte. Cha robh mòran toileachadh ann an uair sin. Gheibheadh clann an strap cuideachd. Nan robh thu bruidhinn Gàidhlig bha e nad aghaidh, an-diugh tha e nad aghaidh ma bhruidhneas tu Beurla.

10:00
- Bha Alasdair aig Coimisean nan Coilltean.
- A' bruidhinn air muinntir an àite.
- An dàrna shealadh:

ladharbheinn

A' coimhead air Ladhar Bheinn (dealbh le Andreas Wolff)

- Chìtheadh daoine rudan aig "Drochaid Bhaile nan Càrn" a' dol a-null à Shàsaig agus aig "Geata Bàn a' Chaisteal" faisg air Loch nan Dùbhraichean. Bha each-uisge san loch is uaireanan cha rachadh na h-eich seachad air. Bha iad a' faicinn gnothaichean.

15:00
- An droch shùil: Chanadh iad "Fliuch do shùil!"
- Farmad: "Sgoiltidh e creagan." Is fhèarr dhut "dùrachd mhath" a bhith agad.
- Saobh-chràbhaidhean: Cha toireadh iasgairean maidsichean leotha bho chionn 's gun robh dealbh eun air a' bhocsa. Cha chuireadh iad stocainean crotal orra.
- Thigeadh iomadh bhan timcheall.

20:00
- Ciorstaidh a' Ghriasaiche: Bha bùth aice mu choinneimh na seann eaglaise saoire far a bheil Una a' fuireach an-diugh.

25:00
- Tha Màiri "Burnside" NicAonghais à Sàsaig a tha a' fuireach an Glaschu fiosraichte.

30:00
- Bha mòran nach robh a' gabhail suim dhe na rudan sin (beul-aithris).
- Biadh: Cha robh ann ach sgadan is aran sailte is buntàta.
- Tha an "satan a' gabhail còmhnaidh an crìdhe dhaoine! Sin a'd a chanas mise. Chan eil dad an còir ann ach sin. Chì thu e sgrìobhte nan aodan! Bha daoine na bu thoilichte sna seann làithean. San là an-diugh chan eil rud ann a thoilicheadh daoine.

35:00
- Gheibheadh daoine an cuid aodach bho H. I. D. Williams an Sasainn tron phost.

air ais