Aoir nan Radan

air a dhèanamh le Neill Camshron, Tocabhaig, aig deireadh an 19mh linn
Tha am bhersion seo à rèir Mòrag Dhonnchaidh (NicDhòmhnaill), Tarsgabhaig.
Bha a màthair eòlach air Neill.
Is coltach gun robh Katie NicNeacail an Ùird eòlach air bhersion eile a nochd sa Phàipear Bheag uair.

air a chruinneachadh le Andreas Wolff
air 10 An t-Sultain 2007

Aoir nan Radan

Luchd nan drumanan glasa is nam fad earball
Nam fiaclan stòrach is nan srònan cocte.
Tha sibh a' lodgeadh aig sabhal Dhòmhnaill
O chionn còrr is seachdain.
Chan eil mìon no ponar nach eil air a mhileadh is air a spòileadh.
Is chan ith mi greim le cuid nan trustar.

Ach ma dh'fhalbhas sibh bhuam a bheistean bhradach
Bheir mi taigheadas dhuibh thall an allt an leibhinn.
Nuair thig an Dùbhlachd tionndaidh dhachaigh
A dh'ionnsaidh gearastan Dhùn Sgathaich, àite gasta.

Seòmraichean glana tioram far an tugadh sibh ur bread a-nuas.
Nam biodh cùram oirbh mo lòn ged a bhiodh an geamhradh cruaidh
Sibh maorach Sgeir a' Chriomaidh
'S feòil an Each Criomain aig Iain Ruadh.

Is coltach gun robh seann each sa bhaile a bhiodh ag ithe criomain air taobh an rathaid.

air ais
beinn
Beinn na Caillich san t-Sràth (dealbh le Andreas Wolff)