Christine Dunpark (Robastan)

air a chlàradh le Andreas Wolff
ann an Sàsaig, san taigh aice
air 19 An t-Iuchar 2007
mp3 loudspeaker

Àite air an mp3 agus geàrr-chunntas:

00:00

- A' bruidhinn mun Ghàidhlig a th' aig clann na bun-sgoile.
- Chan fhaigh clann air taobh na Beurla ach leth-uair a thìde de Ghàidhlig.
- Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' coimhead airson cuideigin a dhèanadh geamaichean còmhla riutha san raon-cluiche.

05:00
- Chanadh i "a' sgrìoghe" an àite "a' sgrìobhadh".
- Cha do dh'èist i mòran dha na sgeulachdan a bh' aig a màthair.

10:00
- Taibhse "Fear Giliosach" a' fuireach aig Cnoc Mòr na Cille Bige (dìreach far an tèid thu a-steach gu ACC; dh'fhalbh a' mhòr chuid dhen chreag leis an rathad dùbailte)

15:00
- A' bruidhinn mun bheatha aice fhèin.
- A' bruidhinn mu chroitearachd: Bha lot aca fhèin.

croise

Aig cladh na Cille Mòire a' coimhead air Sabhal Mòr Ostaig (dealbh le Andreas Wolff)
20:00
- A' cur a-mach a' chrodh "a' mhoine".
- San oilthigh cha robh thu a' leagail ort gun robh Gàidhlig agad. Cha robh thu airson a bhith eadar-dhealaichte bho dhaoine eile.
- Cha robh mòran Ghàidhlig aig clann san àrd-sgoil am Port Rìgh. Cha b' urainn dhut Gàidhlig a dhèanamh ach nan robh thu fileanta innte! Le sin cha robh ach deichnear a' dèanamh Gàidhlig.

25:00
- Cleachdaidhean: Bhiodh ciste a' dol dhan taigh seach dhan eaglais.
- Is e Sir Iain Nobail a thug Slèite beò a-rithist.

30:00
- Saobh-chràbhaidhean
- Dual-chainnt

35:00
- Biadh

air ais