Dual-chainnt

Seo cuid dhe na feartan sònraichte a mhothaich mi ann an Slèite fhad 's a bha mi an sàs sa phròiseact seo. Chuala mi na feartan seo uile aig co-dhiù dithis. Bha mi airson dèanamh cinnteach nach e feartan pearsanta a th' unnta.

1) Foineòlas
1.1) Tha an litir "r" gu math lag an Slèite dìreach mar a tha an Tiridhe. Uaireannan cha chluinnear idir e: m.e. ann an obair [obi], màthair [mahi] agus uaireannan is e "y" a th' ann mar a gheibhear ann an "yet": Màiri [mayi], boireannach [boyenach].**
1.2) mar sin [shun]. Sa cho-theacs seo tha am fuaimreag ann an "sin" car coltach ri "u Umlaut" ann an Gearmailtis neo "u" ann an Fraingis.
1.3) nas motha: [nas mu]
1.4) a' coimhead: [a caiad]. Tha a' chiad fhuaimreag car coltach ris a' chiad fhuaimreag ann an "apple". Tha dà lide ann an "coimhead" mar a bhiodh dùil agus is "a" àbhaisteach a tha san dàrna fear dhiubh.
1.5) faisg, bainne, bainis. A-rithist smaoinich air "apple".

2) Morfeòlas (cruth fhacal)
2.1) cantainn, cluinntinn, leantainn: canail, cluinneil, leanail
2.2) as dèidh sin: an deaghainn [djoin] sin
2.3) doras, solas, dithis: dorast, solast, dithist
2.4) aithnich: faithnich. A-rithist tha a' chiad fhuaimreag car coltach ris a' chiad fhuaimreag ann an "apple".
2.5) is dòcha: is dòchda [dochga]
2.6) san Teanga: san Theangaidh. Is e dìreach muinntir an Teanga a chanadh seo (Iain Beag is Alasdair MacNeacail)!
2.7) uile: uileamh
2.8) cha deach: cha deachaigh

3) Briathrachas is Abairtean
3.1) sian, càil: het
3.2) cha chreid mi: cha do reig mi

**Tha mi duilich nach urrainn dhomh samhlaidhean fogharrach an IPA a chleachadh ach chan eil iad sin ag obair ann an "Notepad" far an deach an làrach seo a chruthachadh.

ostaig

Air an tràigh aig Ostaig (dealbh le Andreas Wolff)

air ais