Iain Beag (MacNeacail)

air a chlàradh le Andreas Wolff
air 9 An t-Iuchar 2007
san Teanga aig an taigh aige
mp3


loudspeaker

Àite air an mp3 agus geàrr-chunntas:

00:00

- Hotel Armadail is triùir Gàidheil ann: à Manhattan, às an Spain is à Dundee – Oileanaich aig Sabhal Mòr Ostaig
- Is e Iain “Beag“ am far-ainm a th' air.
- An Sgoil

05:00
- Ag obair aig muir
- Ag obair air ola
- An Sgoil “gar toirt a-mach à toll”

10:00
- Deagh bhuaidh aig Sabhal Mòr Ostaig air Slèite
- “Feumaidh daoine a’ creidsinn sna sìthichean!”
- Drochaid na sìthichean

15:00
- Croitearachd: “All hands on deck!” air là a chur a’ bhuntàta
- Coimhearsnachd làidir

20:00
- A’ cur a’ bhuntàta: 5 sìol am broinn buntàta
- Ag iasgach

25:00
- B’ abhaist do MhacBhruithinn an sgudal air fad a chur dhan mhuir
- Caisteal Thorabhaig le Aimearaganaich

caisteal_uaine

Caisteal Uaine no Caisteal Thòrabhaig no Caisteal a' Chamuis no Caisteal a' Chnuic
Is coltach gu bheil taibhse ris an canar "Am boireannach uaine" a' fuireach ann. (dealbh le Andreas Wolff)

- Cnoc Càise: Clann a’ rolladhadh uighean sìos
- Cnoc na Croicheadh (sa Chill Mhòr): “Is e là mòr a bh’ ann nuair a chrochadh iad daoine!”

30:00
- Cnoc an t-sagairt
- “Faithnichidh mi siud is faithnichidh mi seo” agus “thall fairis.”
- Eireagan Shlèite, Faoileagan na h-Àirde, Cearcan Àrd a’ Bhàsair, Maochagan Druim Fheàrna, Mèirlich Heaste

35:00
- Coisir Shlèite: Ina Nic a’ Phì: “Nan robh sian – nan robh claigean idir aige bheireadh ise a-mach às e!”
- Air falbh callaidh tu cuimhne air seanchas

40:00
- Prìsean thaighean: Chaidh taigh a rèic am Fearann Dòmhnaill “The cottage” airson 10 not an 1957. Chaidh e sanasachd bho chionn beagan bhliadhnaichean airson 38,000 not.
- Oifig a’ phuist

45:00
- Taighean-tughaidh is taighean beaga
- Brògan: “Bha mo chasan cho cruaidh ri each!” (cha robh brògan air gu tric)

50:00
- Bhiodh mo mhàthair a’ fighe ar cuid aodach a’ dol a-mach air a’ mhoine an Ostaig le clèibh air a druim – cha robh mionaid a’ dol ceàrr!
- Am bailidh

air ais