Barrachd leughaidh

Bennett, Mairead. (1992). Scottish Customs. Dùn Èideann: Birlinn
(math air seann chleachdaidhean san fharsaingeachd)

Cameron, Alexander. (1994). The History and Traditions of the Isle of Skye. Dùn Èideann: Dòmhnall Mac Cormick. td. 30-35 is eile
(math air na cinnidhean agus an strì eatarra)

Hunter, James is MacIlleathain, Cailean. (1996). Skye: The Island. Dùn Èideann: Mainstream Publishing Company. td. 73-97
(cuideachd a' toirt sùil air gnothaichean an là an-diugh)

MacGriogair, Alasdair. (1926). Over the Sea to Skye. Lunnainn is Dùn Èideann: W. & R. Chambers. td. 329-336
(iomradh gu math romansach air na seann làithean)

MacNeacail, Alexander. (1930). History Of Skye. Port Rìgh: MacLean Press.
(a' toirt dhuinn sealladh farsaing dhe iomadh cuspair ceangailte ris an Eilean Sgitheanach san fharsaingeachd agus Slèite gu sònraichte)

Martainn Martainn. (1994). A Description of The Western Islands OF Scotland Circa 1695. Dùn Èideann: Birlinn. td. 249 is eile
(diofar chuspairean: m.e. àiteachas, dòighean-leighis, na draoidhean)

Newton, Michael. (2006). Dùthchas nan Gàidheal. Dùn Èideann: Birlinn. td. 81
(air Clann Aonghais an Eilein)

picture1

Dealbh a chaidh a dhèanamh le ballach aig Bun-sgoil
Shlèite. (An e mi-fhìn a th' ann ? :))
air ais