Mòrag Bheag (NicAonghais)

air a chlàradh le Andreas Wolff (A.W.)
air 2 An t-Iuchair 2007
mp3 loudspeaker

Àite air an mp3 agus geàrr-chunntas:

00:00

- Thogadh i san seann taigh sgoile.
- Bha i a' còcaireachd san taigh-òsta Eilean Iarmain.

05:00
- Bha a mhàthair à Dail a' Bhil. Rugadh i an 1907.
- Dual-chainnt
- Bha Gàidhlig aice san sgoil.

10:00
- Chanadh a seanair: 'Thalla dhachaidh air neo bidh na sìthichean às do dheidh!'

ciobar

Taigh an cìobar an Dail a' Bhil (dealbh le Andreas Wolff)

- Bha saobh-chràbhaidhean gu math cumanta: Cha deachadh daoine fo fhàradh. Cha bu thoil le feadhainn a bhith a' moladh beathaichean (i.e. 'Tha e breàgha!'). "Nam biodh 'ad ga mholadh gum bàsaicheadh e!" "Bha iad làn geasagan.
- "Bha daoine gasta an uair sin." (A.W.)"Aye, creididh mi gun robh daoine gu robh coimhearsnachdan..." "Bha a h-uile duine an aon rud. 'eil fhios agad dè tha mi a' mineadhadh? Bha a h-uile duine - Cha robh daoine math, cha robh daoine beartach ann. Bha daoine an aon rud. An rud a bh' agadsa bhiodh e aig cuideigineach eile. Is, you know. Bha iad coibhneil le chèile. (A.W.)"Is bha iad a' cuideachadh a chèile." "Bha! Ag obaidh air mòine ann an shin. A h-uile duine san àite is a' togail buntàta is a' cur buntàta is a' cur coirce is feur. Bha a h-uile duine a' cuideachadh a chèile."
- Biadh: "ceann crobaig" (Cod liver is coirce is salainn is piobair gan cuir am broinn iasg) is ga chur ann am poit.

15:00
- muirsgein, fiasgan, faochagan
- "Cha robh sinne a' bruidhinn het ach Gàidhlig aig an taigh. Is a h-uile duine san Druim Fhearna is e Gàidhlig a bh' aca. A h-uile taigh - is an-diugh, chan eil Gàidhlig tha mi a' creidsinn ann ach - tha mi a' feuchainn ri cuimhneachadh co mheud taighean a bhios ann le Gàidhlig. Trì taighean, tha mi a' creidsinn le Gàidhlig an-diugh. Shin agad: Beurla, Beurla, Beurla!"

20:00
- An dotair: Thigeadh e dha na taighean is bha Gàidhlig aige!
- Far-ainmean

25:00
- "Chan eil math dhut ruith a-mach à pàipear!"

air ais