Mòrag Dhonnchaidh (NicDhòmhnaill)

air a clàradh le Andreas Wolff
air 18 An t-Iuchar 2007
ann an Tarsgabhaig aig an taigh aice
mp3 loudspeaker

Àite air an mp3 agus geàrr-chunntas:

00:00

- Oileanaich bho thall 'fairis'

05:00
- Coimhead air dealbhan

10:00
- Sgoil Thòcabhaig; chan fhaigheadh ach is dòcha an neach a b' òige cothrom a dhol dhan àrd-sgoil agus a bhràithrean a pàigheadh air a shon
- "Bidh iad ag ràdh: 'Oh, dhìochuimhnich mi a' Ghàidhlig. Ach, cha dìochuimhnich thu e! Cha dìochuimhnich thu rudeigin a dh'ionnsaich thu nuair a bha thu beag!"

15:00
- Iasgachd aig Àirde an Ear, ach dh'fheumadh iad an talamh a chumail ceart cuideachd
- An duine aice dà bhliadhna aig muir eadar Trinidad is Yokohama
- "Cha robh obair an seo ann an uair sin. -Cha robh. - Is dh'fheumadh a h-uile duine falbh."

20:00
- Ag obair dha Mòrar MacDhòmhnaill aig Taigh Ostaig: "Bha mise na mo table maid."
- "Bha mi ag obair ann an taigh ann an Bearsden. Is e còcairearachd a bha mi a' dèanamh an sin."

25:00
- A' tachairt ris an duine aice
- Àite: Lagain sìthichean

seanneaglais

An seann eaglais - sa Chill Mhòr ge-tà (dealbh le Andreas Wolff)

30:00
- An dàrna shealladh: Coinneach Odhar "Bidh drochaid air gach allt agus taigh geal fo cheann gach cnoc!" agus "Bidh na boireannaich a' cosg aodach na fear!"
- An droch shùil: "A sixpence in a gun." "They would fire it."

35:00
- Na Lochlannaich
- Dùn Sgathaich
- Eaglais Tharsgabhaig: "Is iomadh searmon mòr a chaidh a (dhèanamh ann)."

40:00
- "Is cairt is each a bhiodh aig feadhainn bho chionn fada."
- Bha bùth is post-office a-riamh ann an Tarsgabhaig

45:00
- Dà sgioba iomainn a' cluich aig "Taigh na Gillean" an Achadh na Cloiche bhuanaich iad iomadh geama sna tricheadan no dà fhicheadan
- Na Farainmean
- Bhiodh dannsaichean gan cumail aig "Taigh na Gillean"
- B' abhaist daoine a bhith cho càirdeal a-measg a chèile

50:00
- Croitearachd

55:00
- Sa chidsin
air ais