Dh'Éirich Mise Moch Ro Latha

[Fonn / Tune][Séisd:]
Hò oro hù ill ò,
Hìllean beag hù ill ò,
Hò oro hù ill ò.


Dh'éirich mise moch ro latha:

Ghabh mi mach ri srath na h-abhainn,

Thàinig mi steach gleann nan aighean,

Chunnaic mi greigh mhór do dhamhain,

Fear air an cùl is triùir 'gan caitheamh

Leis a' bhogha 's leis an t-saighead,

Le gunna caol a' bheòil laghaich.

'S thug mise mo cheann le leathad

Gus 'n a bhuail mi ceann an rathaid.

Chualas bualadh a's an t-sabhal

Mar gum biodh cleith luaidh fo mhnathan

Na fir òga 'g iomradh ramhaibh.

Bhuail mi gu h-eòlach an dorus:

"Thig a-steach, is e do bheatha!"

Dh'ullaich a' bhean òg dhomh cathair

Far an do leig mi sgìos an latha.

"Gheibh thu biadh ma nì thu 'ghabhail:

Gheibh thu deoch, ma tha ort pathadh,

Bùrn na dh'fhìon na dh'uisge-beatha."

Thug mi sùil do chùil an taighe:

Bha mo rùn am measg nan aighear.

Ged a ghabh mi beannachd leatha,

'S ann an dùil ri 'faicinn fhathast;

Mura faic 's e deireadh là e.