Dh'Olainn Deoch à Laimh mo Rùin

[Fonn / Tune]


[Sèisd:]
Dh'òlainn deoch à làimh mo rùin,
Deoch-slàinte le Fear an Tùir,
Dh'òlainn deoch à làimh mo rùin.


Chì mi long a-mach an caolas,
Tha mo ghaol-sa air a stiùir.

Nuair a chunnaic mi air sàl i,
Dh'aithnich mi long bhàn 's a criù.

Dh'aithnich mi i fo cuid brataich',
A buill-bheirte 's a cairt-iùil.

Dh'òlainn deoch-slàinte mo thighearn',
Nuair a dh'fhiathaich' e mi null.

Dh'òlainn deoch-slàinte Rìgh Sheumais,
M'eudail air Mac Dhòmhnaill Ghuirm.

Dh'òlainn deoch-slàinte Mhic Gill-Eathain,
Mac na mnà a choisinn cliù.

Sgiobair 'n a shuidh air a “haidse”,
'S a làmh ri sgapadh nan crùn.

Ged a tha mi'n seo, an Cola,
B'e mo thoil a dhol a Rùm.

'S rachainn as a sin do dh'Uibhist,
B'e mo luaidh tha air a luing.

Choimhead muime chaoin nam maighdeann,
Thogadh an t-oighr' air a glùin. <