Dòmhnall Beag An t-Siùcair

[Fonn / Tune][Séisd:]
Dòmhnall beag an t-siùcair,
An t-siùcair, an t-siùcair,
Dòmhnall beag an t-siùcair,
Is dùil aige ri pòsadh.


Cha ghabh a' chlann-nighean e,
Chlann-nighean e, chlann-nighean e,
Cha ghabh a' chlann-nighean e
Bho nach eil e bòidheach.

Ged a bhiodh na ginidhean,
Na ginidhean, na ginidhean,
Ged a bhiodh na ginidhean
A' gliogadaich 'na phòcaid.