Dòmhnallan Dubh

[Fonn / Tune]



[Séisd:]
Dòmhnallan dubh, Dòmhnallan,
Hi rì ri liù hill é,
Dòmhnallan dubh, Dòmhnallan.


'S e Dòmhnall dualach mo leannan,

Gaol nan gruagach 's luaidh nan caileag,

'S toil leam thu bhith 'n làimh 's a' charraig,

Iarann air do bhasan gheala;

'S e dh'fhàg mo rùn gun bhith glégheal,

Seasamh fada air cuan na h-Eireann,

Cumail coinneamh ri Rìgh Seumas.

Sgoltadh gort a' bhradain fhìoruisg'

Air an tè thug bhuam mo leannan,

Mi fhìn seachd bliadhna 'ga àlach,

Air uisge nan lòn 's air aran,

A Dhòmhnaill, nan tig thu do m'iarraidh,

Cha b'e an t-aran tur bu bhiadh leat,

Biolair òg is ubhlan fiadhaich,

Bainne bruich nan aighean ciallach.