Do'n Chuthaig


[Fonn / Tune]Fàilt' ort fhéin, a chuthag ghorm,
Le'd òran ceòlmhor, milis;
'S e seirm do bheòil 's a' chéitein òg
A thogadh bròn o'm chridhe.

'S ro-bhinn leam t'fhuaim 's a' mhaduinn chéit',
'S tu air bàrr géig' 's an innis,
No 'm feasgar ciùin aig bun nan stùc
Nuair bhiodh an drùchd a' sileadh.

O, innis c'àit' an robh do thriall
Nuair bha na siantan fionnar;
'N ann robh thu tosd gun chàil, gun toirt,
An còs a' chnuic fo dhubhar?

'S mór m'fharmad riut, a chuthag chaomh,
Cha déan thu bròn 'nad shiubhal;
Chionn tha do dhoire daonnan gorm,
'S do chridhe daonnan subhach.

Ged theicheas tu roimh 'n fhuachd air àm,
Gum faic do ghleann thu rithist;
Ach nuair bheir mise ris mo chùl,
Cha bhi mo dhùil ri tilleadh.

Is truagh nach b'urrainn dhomh leat triall
Air astar sgiath' 'nar dithis --
Le caismeachd bhinn toirt fios gach àm
Nuair bhiodh an Samhradh 'tighinn. <