Na Maragan Aig Ruairidh

[Fonn / Tune][Séisd:]
O, dh'ith na coin na maragan 's na lùba dubh aig Ruairidh,
O, dh'ith na coin na maragan 's na lùba dubh aig Ruairidh.


'S i Seònaid rinn na maragan, na maragan, na maragan,
'S i Seònaid rinn na maragan 's na lùba dubh do Ruairidh.

Nuair dh'èirich mi 's a' mhaduinn, 's a' mhaduinn, 's a' mhaduinn,
Nuair dh'èirich mi 's a' mhaduinn chan fhaighinn gréim air Ruairidh.