Nighean Òg A' Chòta Dhuibh

[Fonn / Tune][Séisd:]
Thuirt nighean òg a' chòtain dhuibh,
"Na faodainn shiudhinn cuide riut";
Thuirt nighean òg a' chòtain dhuibh,
"Na faodainn shuidhinn làmh riut."


Mìcheal Mac an t-Saoir 'ga ghreadadh,
'S e sìor-éigheach air an fhleasgach,
"Seall a-mach am faic thu eithir
Ma sgeirean Tràigh Chàise."

"Seall a-mach am faic thu eithir
Fasgadh na fuaradh an eilein;
'S ann is coltach gun do theich e,
Sagart beag na Spàinneadh!"