AN CLAIMH

"Millidh aon othaisg chlaimheach an treud"

- seanfhacal

'S e a th' anns a' chlaimh ach fear dhe na galaran-chaorach as sgriosaile a tha anns an dùthaich-sa, air sgàth 's gu bheil e a' sgapadh cho luath.
Nuair a chithear a' bualadh air aon chaora a-mhàin e, feumar leigheas a thoirt dhan a h-uile beathach san treud oir bidh e nam measg mar-thà.
Caillidh na caoraich bochda an cuid clòimhe, agus caillidh iad an òrdan cuideachd. Tha tòrr fulaing an sàs. 'S e galar a bhios a' bualadh orra nas miosa sa gheamhradh a tha seo - nuair a tha a' chlòimh fada agus tiugh.

Tha an claimh na bagairt mhòr san Eilean air sgàth a leithid a chaoraich a th' air an cumail air talamh cùl-cinn. A dh'aindeoin nam buannachdan a thig às a' mhodh-ionaltraidh seo, tha e ga dhèanamh cinnteach gun sgap galaran gabhaltach - agus tha an claimh aig bàrr na liosta - eadar a' mheasgachadh de threubhan a th' air an cumail air a' chùl-cinn. Ma gheibh feadhainn an claimh air sgàth dearmaid (dìth diobaidh), gheibh càch e ged a tha iad air an deagh ghlèidheadh.

psoroptes

Seo a' bhiast a tha ga adhbharachadh - Psoroptes ovis (meudachd dha-rìribh = 0.5mm).
Tha a' bhiast seo a' tighinn beò air uachdar craiceann na caorach.
Bidh iad ag ithe gèir a bhios a' còmhdach craiceann a' bheathaich.
Thig na comharraidhean nuair a ghabhas dìon a' bheathaich nan aghaidh.


trathSeo am milleadh a chithear nuair a ghabhas dìon na caoraich an aghaidh na bèiste: dean gliog air an dealbh bheag air an làimh chlì agus chì thu gu bheil an dà chuid uachdar a' chraicinn, agus freumhan na clòimhe, fliuch, loibhte agus làn sgreaban. Le sùil geur, chitheadh tu na biastan a' gluasad anns a' chlòimh; tha iad faicsinneach do chuideigin le deagh fhradharc (is iad mu 0.5mm a dh'fhad agus a' sìor ghluasad, le dath buidhe orra).
Cuiridh a' chaora bhochd seachad an latha ga tachas fhèin air feansaichean, creagan, togalaichean - àiteachan a bhios cunnartach do bheathaichean eile an uair sin, oir tha a' bhiast seo comasach air fantainn beò fad - thathar a' smaoineachadh - 17 làithean far a' bheathaich. Tha seo cudromach oir sgapaidh an galar bho na h-àiteachan truaillte seo ma thig caoraich eile an rathad.
Tha an rùsg a-nis gun fheum airson obair-clòimhe, agus thèid an t-seiche a dhìteadh.
Feumar na làmhan a ghlanadh an dèidh beathach mar seo a làimhseachadh, oir buailidh i air cinne-daonda gu ìre.


fadalach

Seo cùis a tha gu math adhartach. Tha a' chlòimh air tuiteam far a' bheathaich, tha an craiceann mun druim agus mu na cliathaichean aice dubh agus làn neasgaidean.
Dh'fhaodadh am beathach seo a bhith a' fulang le tinneas-tuiteamais cuideachd, oir thig siud an lùib nan droch chomharraidhean-craicinn.

fineag


Làmh deas: P. ovis am measg clòimhe
(dealbh a chaidh a thogail le electron microscope)


Galaran eile air a bheil coltas a' chlaimhe ...

Uaireannan, bidh comharraidhean gu math coltach ris a' chlaimh a' tighinn an cois nan galaran a leanas. Air sgàth 's gu bheil an claimh cho cunnartach, tha e cudromach a bhith gan sònrachadh gus am bi diagnosis ceart agad. Teoba airson bheat a tha sin!

1) Mialan ...

Tha dà phrìomh sheòrsa - thoir an aire dha na cumaidhean eadar-dhealaichte:
etc
a' mhial chaobaidh
- Bovicola ovis
(meudachd dha-rìribh: 2mm a dh'fhad)
Tha coltas donn orrasan.
bog
a' mhial shùghaidh
- Linognathus ovillus
Tha coltas dubh-ghorm orra, air sgàth na fala a dh'òl iad.

Dh'fhaodadh droch bhuaidh a bhith aig mialan air craiceann agus rùsg chaorach. 'S iad an fheadhann caobaidh a bhios beò sa chlòimh agus ga milleadh - tha an fheadhann shùghaidh a' tighinn beò air craiceann fionnach, leithid air a' cheann, agus chan eil iad gu h-uabhasach cronail.
Coltach ris a' chlaimh, 's ann anns a' gheamhradh as miosa a bhios mialan a' dèanamh cròn, agus dh'fhaodadh na comharraidhean a bhith gu math coltach ris. Tha e furasta gu leòr mialan a shònrachadh bhon a' chlaimh fhèin le sùil geur sa chlòimhe - tha mialan nas motha, agus nas so-fhaicsinnich. Ach dh'fhaodadh mialan agus an claimh (agus an gartan agus am mial-chaorach!) a bhith a' bualadh air beathach aig an aon àm.

Leigheas airson mialan ...
- na pyrethroids ann an iomadh riochd: "spot air a' cheann", pour-on, fras, diobaichean (faic os ìosal).
- na diobaichean organophosphate (faic os ìosal).

2) Gneaghar

Sa chumantas tha gneaghar furasta gu leòr a shònrachadh bhon a' chlaimh. Tha coltas gu math so-aithneachadh air a' chlòimh, agus chan eil iad idir cho tachasach 's a tha an fheadhainn air a bheil an claimh a' bualadh.

3) Galar nan cluas

Dh'fhaodadh an droch sheòrsa dhen ghalar seo, far a bheil am milleadh a' nochdadh air druim a' bheathaich, a bhith coltach ris a' chlaimh - ach gu bheil e buailteach tachairt aig àm eadar-dhealaichte dhen bhliadhna.

4) Faileadh

Chithear faileadh a' bualadh air caoraich a tha (no a bha bho chionn ghoirid) riaslach. Thig e an cois tinneis, fiù 's nuair a chaidh a' chaora os a chionn; acetonaemia, mar eisimpleir. Cuideachd, uaireannan chithear faileadh a' tighinn as t-earrach air an fheadhainn a thilg an cuid uan - rud a tha trom trom air slàinte chaorach. Aig astar, tha e coimhead beagan coltach ris a' chlaimh ach chan eil na biastan rim faicinn sa chlòimh, tha an craiceann slàn fallain agus chan eil an tachas a' tighinn air a' chaora idir.

5) Am mial-chaorach ...

ked Tha coltas grod grànta air na biastan seo (faic an làmh chlì), a tha cho mòr an coimeas ris a' chòrr. 'S e nàdar de "chuileagan gun sgiathan" a th' annta, agus feumaidh iad a bhith beò air caora fad am beatha.
A dh'aindeoin an coltais, sa chumantas chan eil iad a' dèanamh cus millidh air craiceann is clòimh, ged a tha iad nan adhbhar-tachais.
Air sgàth am meudachd, tha e furasta an sònrachadh bhon a' chlaimh (ach dh'fhaodadh measgachadh de bhiastan a bhith air an aon bheathach).

Aig aon àm bhathar gan cleachdadh airson èifeachdachd nan seann diobaichean a dhearbhadh (bha siud mus tàinig na OPs a-mach - cha b' fheàirrde neach iadsan a làimhseachadh san dòigh sin!). Ach sna làithean sin nuair a bhathar a' cleachdadh stuthan-ceimigeach air an robh coltas ìme, bhiodh cuideigin a bha an sàs sa ghnothach a' tarraing mial-chaorach às a' chlòimh agus ga bhogadh ann am boinne dhen diob na bhois - nam bàsaicheadh e, bha an diob air a dhèanamh suas gu ceart!
Leigheas - nì cha mhòr a h-uile rud an gnòthach (faic os ìosal).

6) Scrapie

scrapTha an galar muladach seo air a bhith timcheall agus aithnichte airson linntean, ach fhathast chan eilear ga thuigsinn. 'S e rud air a bheil prion, nach fhacas a leithid a-riamh, a tha ga adhbharachadh. Chan eil fios ciamar a bhios e a' sgapadh, ged a thathar an dùil gun sgap e bho mhàthair gu uan aig àm breith. A dh'aindeoin sin, chan eil na comharraidhean a' nochdadh gus bliadhnaichean às dèidh aiseag a' phrion.
Gu fortanach, chan eil e cumanta san Eilean Sgitheanach. Chaidh innse dhomh le D.I.M. nach fhaca e ach mu dheich beathaichean air an robh scrapie a' bualadh ri linn a chuid obrach san Eilean. Tha dà sheòrsa chomharraidhean neurological:
1) far a bheil am beathach ga tachas fhèin gun sguir (ged nach eil càil ceàrr air a craiceann) - fiù 's a' cagnadh a casan fhèin;
2) far a bheil dòigh-ghiùlain a' bheathaich ag atharrachadh gu tur, agus pairilis a' tighinn orra san aon àm.
Chan eil leigheas ann dhaibh; feumar na beathaichean bochda a spadadh.

7) Cuairt-dhurrag

glaur
Mar as àbhaist tha e furasta cuairt-dhurrag a shònrachadh bhon a' chlaimh, ach a-mhàin an glè bheag de bheathaichean a tha a' faighinn fìor dhroch sheòrsa dhith.

Ach seo air an làimh chlì na seòrsa chomharraidhean a chithear sa chumantas.

Thoir an aire: tha a' chuairt-dhurrag gu math gabhaltach do chinne-daonna.
Na h-ectoparasites uile: leigheasan agus cungaidhean-bacaidh ...

(Thoiribh an aire: chan eil buntainneas sam bith aige seo ri galaran bacterial no fungal).

Diobadh:

Ged a tha deagh dhrogaichean airson ann-stealladh rim faighinn an-diugh (na h-avermectins), agus na pyrethroids cochurach, no SPs, a ghabhas an doirteadh no am frasadh air druim bheathaichean, fhathast 's e diobadh an leigheas (agus an cungaidh-bhacaidh) as èifeachdaiche a' th' againn nuair a thig e gu h-aon is a dhà - air sgàth cumhachd agus farsaingeachd. Cuiridh iad às do gach uile biast a tha beò air craiceann chaorach; agus tha a' bhuaidh a' maireachdainn fada - leis na h-organophosphates, no OPs, agus fear dhe na SPs co-dhiù (fear flumethrin). Ach tha tòrr obair an sàs ann a bhith gan cleachdadh - agus cunnart gum bi na caoraich gu math riaslach air a sgàth - fìor dhroch rud do chaoraich àm sam bith, ach gu seachd àraid nuair a tha iad ann an uan.

Thèid an dà chuid organophosphates is na pyrethroids a chleachdadh nan diobaichean-chaorach. Feumaidh luchd-obrach diobaidh a bhith air an deagh thrèanaghadh sa chùis, oir dh'fhaodadh organophosphates (OPs) - na stuthan ceimigeach as fheàrr a bhios ag obair - a bhith cunnartach do chinne-daonna. Feumar teisteanas-trèanaidh bhon NPTC a bhith aig an neach a tha os cionn gnothach nan OPs, agus feumar cead bho SEPA, buidheann dìon-àrainneachd Riaghaltas na h-Alba, gus cuidhteas fhaighinn dhen diop às dèidh a chleachdaidh. Tha cunnart anns na SPs cuideachd, ged nach eil cead sònraichte a dhìth air an luchd-obrach air an son. Feumaidh aodach dìonach - clogad agus miotagan na chois - a bhith aig a h-uile neach-obrach fhad 's a tha diopadh a' dol air adhart.

Feumar na caoraich a bhogadh fad mionaid a thìde, agus feumaidh an ceann a bhith air a bhogadh co-dhiù aon turas sa mhionaid seo.
Mura thèid seo a dhèanamh ceart, chan obraich e - cha dhrùidh na stuthan ceimigeach a-steach dhan rùsg gu h-iomlan, agus chan fhaighear cuidhteas dhen a' chlaimh.
Marbhaidh an OP a h-uile biast bheag a th' air uachdar na caorach - ge b' e claimh, gartan, mial (de gach uile seòrsa), no mial-chaorach a th' ann. Nas cudromaiche buileach, tha èifeachd mhaireannach aig an diob a sheasas co-dhiù trì seachdainean (no nas fhaide buileach leis an OP as èifeachdaiche - diazinon). Chan eil aon seach aon dhe na pyrethroids cochurach ag obair cho math ri seo; ged a tha èifeachd mhaireannach aig flumethrin, chan eil e a' cur às dha na cnuimheagan. Ach às dèidh eadar trì is sia seachdainean, caithidh e às a' chraicinn agus a' chlòimh (far a bheil e taisgte san lanolin) agus bidh iad buailteach a' chlaimh a thogail a-rithist.

diopadh
Diobadh chaorach

Ann-stealladh:Eisimpleir de deagh chleachdadh ...

Bhiodh an eisimpleir seo samhlachail de dheagh churam a thaobh nan ectoparasites san Eilean:

Leigheas "spot air a' cheann" aig àm a' chomharrachaidh - air sgàth a' ghartain;
Diobadh mu àm rùsgaidh (toiseach an iùchair) le pyrethroid math - an aghaidh nan cnuimheagan;
Diobadh as t-fhoghar le OP - gus a' chlaimh agus na mialan a chumail bhuapa.

Dh'fhaodadh e a bhith gum faodar leigheasan a thoirt dhan treud aig amannan a' bharrachd a rèir an t-suidheachaidh.