Acetonaemia agus Pregnancy Toxaemia

Tha dlùth-chairdeas eadar an dà eucail seo, mar sin chuir mi còmhla iad.

1. Pregnancy Toxaemia

- rudeigin a bhios a' bualadh air caoraich

'S iad caoraich air a bheil pregnancy toxaemia a' bualadh. 'S e twin lamb disease a chanas iad ris sa Bheurla ghallta. Tha dà sheòrsa ann -

1) Far a bheil caoraich a tha ann an uan le càraid (no a' bharrachd) air an cumail air pàircean gorma torrach agus - gu h-iongantach - air an deagh bhiathadh. Seo an seòrsa pregnancy toxaemia as cumanta gu nàiseanta, ach cha robh treudan dhen a leithid seo a-riamh pailt san Eilean Sgitheanach far an b' àbhaist do chaoraich a bhith air an cumail air talamh monaidh; bha, ged-tà, caoraich dhen a leithid a-riamh ann an Uibhist a Deas.

Uaireannan bidh na h-uain siud a' fàs gu ro-luath am broinn am màthar, agus na h-iarrtasan aca airson beathachadh a' sìor dhol am meud, gus nach bi am màthair comasach air an iarrtasan a choilionadh. Tha seo gu h-àraid fìor ma tha iad ann an cor riaslach air sgàth m.e. tinneas eile, no cur is cathadh sneachda. An uair sin, tha am metabolism aig a' chaora a' dol às a rian; tuitidh ìrean an t-siucair anns an fhuil, agus tha stuthan ris an can iad na ketone bodies, a tha gu math cronail, a' togail agus a' togail anns an fhuil aca.
'S ann an uair sin a nochdas na comharraidhean. Thathar an dùil gu bheil an seòrsa seo a' fàs nas cumanta san Èilean a-nis, le barrachd chaorach air an cumail ann an pàircean gorma.

2) Gu nàiseanta chan eil an darna seòrsa seo cho cumanta, ach san Eilean 's dòcha gur e as cumanta. Bho àm gu àm bidh cùisean a' togail ceann ann an caoraich air a' mhonadh nach eil air am biathadh gu math, a-rithist nuair a tha iad trom le dà uain no a' bharrachd. Chithear e às dèidh sneachda mhòr. Mar sin, 's e seòrsa dhen a' chaoile a tha seo - rud a tha cion-bidhe ag adhbharachadh.

Chithear e aig àm trusaidh airson dòs a thoirt dhaibh aig deireadh a' gheamhraidh, 's iad ann an uan. Ma tha iad uabhasach riaslach air sgàth an trusaidh, tha iad buailteach tuiteam sa spot leis a' ghalar seo agus chan èirich iad a-rithist. Tha fiabhras bainne buailteach aig an àm seo cuideachd. Air sàillibh sin, tha e cho cudromach 's a ghabhas gum bithear ga làimhseachadh gu socair nuair a thathar gan trusadh is dòsadh aig an àm seo dhen bhliadhna, agus gun cumar na coin air falbh bhuapa ma ghabhas seo a dhèanamh.

Na comharraidhean ...

pregtox
Caora air a bheil pregnancy toxaemia.

'S e cion siùcair-fala as coireach airson nan comharraidhean. Tha dìth an t-siùcair a' toirt droch bhuaidh air an eanchainn. An toiseach, bidh am beathach a' dol air seachran leatha fhèin, air falbh bhon treud. Caillidh iad am fradharc gu math tràth cuideachd. Gu math tric thig tuaineal orra agus thèid an glacadh le an ceann ann an oisean (faic os àrd). Ged a tha iad marbhanta, dh'fhaodadh iad a bhith gu math frionasach, agus uaireannan bidh criothnachadh a' tighinn air a' cheann-toisich aca. Sguiridh iad a dh'ithe, fàsaidh iad lag agus às dèidh dhà no trì latha thèid iad nan laighe. Bhon sin air adhart, tha e gu math doirbh an leigheas agus an togail a-rithist. Tiormaichidh iad cuideachd. Am feadh 's a tha iad nan laighe, thig e am follais gu bheil iad air lùths a chall anns na fèithean-cliathaich chun na h-ìre far a bheil a' bhrù aca a' coimhead uabhasach fhèin mòr (faic os ìosal).
Ma thig iad am feabhas, air sgàth leighis no leotha fhèin, mar as trice cha tilg iad an cuid uan ach tha iad buailteach a bhith faighinn tàire aig àm breith agus 's iongantach mura bi na h-uain aca gu math beag, no fiù 's marbh.
Cuideachd, fiù 's ma thèid iad os a chionn, gu math tric tha faileadh a' tighinn orra an ceann ùine:

sùil
Dubh na sùla air leudachadh.
Tha a' chaora seo dall.
downer
Leudachadh-broinn
air sgàth cion-lùiths
faileadh
Faileadh mun druim aice.
(Mìos no dhà air dhi tighinn am feabhas)

Cungaidhean-leighis air a shon ...

Mar a thuigear, 's e fìor dhroch rud a th' anns a' ghalar seo agus cha ghabh a leigheas gu furasta. Bu choir a' chaora a thoirt air falbh bhon treud agus a chur ann am buaile fhasgach. Feumar ìrean siùcair-fala a thogail agus thèid calcium borogluconate (le snathad) agus propylene glycol (sìos an slugan) a chleachdadh a thaobh seo. Bhiodh glucose fìor mhath a-steach dhan a' chuisle le snàthad dà thuras san latha, ach chan eil seo dèanadach sa chumantas. Feumar toirt orra tòiseachadh a dh'ithe a-rithist.
Mar as tràithe a chithear na comharraidhean, 's ann as buailtiche a tha an cungaidh-leighis a bhith ag obair. Ach tha iad a' bàsachadh gu math tric.

Cungaidh-bhacaidh air a shon ...

'S fheàrr cungaidh-bhacaidh na leigheas. 'S e an rud as cudromaiche leis a' ghalar seo a bhith a' cumail sùil gheur air an òrdan, le bhith a' ruith làmh air an caoldruim gus tighead na feola agus an t-saille a thòmhas. 'S e condition score a theirte ri seo sa Bheurla, agus feumar tòmhas air gu cunbhalach eadar àm nan reitheachan agus àm breith. Ma chailleas iad an òrdan suas gu àm breith nan uan, 's e fìor dhroch chomharra a th' ann agus feumar am biathadh dha rèir.
Cuidichidh 'sganaghadh' no ultrasound scan cuideachd le bhith a' sònrachadh na feadhainn aig a bheil leth-uain no a' bharrachd - an uair sin dh'fhaodadh iadsan a bhith air am biathadh na b' fheàrr.

2. Acetonaemia

- rud a bhios a' bualadh air crodh

'S e acetonaemia a chanas iad ris an rud a bhios a' bualadh air crodh tràth san earrach, nuair a tha fodar gu math gann. Tha e gu math coltach ris an darna seòrsa dhe pregnancy toxaemia ann an caoraich; 's dòcha gum bi laogh aca; tha an cuid siucair-fala a' tuiteam agus tha na ketone bodies a' nochdadh nam fuil air sgàth mi-chothrom meatabolach. Uaireannan gheibh thu fàileadh na h-acetone air an anail. Caillidh iad òrdan, sguiridh iad a dh'ithe a leithid agus cha bhi iad a' toirt a leithid a bhainne. Cha bhith iad beòthail idir, agus uaireannan thig sgleò air an sùilean. Thig comharraidhean nearbhasach aig feadhainn aca - roille, tuisleadh, criothnachadh, fiù 's leum-chaothach.

bò chaol
Bò nach eil ann an deagh òrdan
Tha laogh aice as t-earrach agus tha i buailteach do dh'acetonaemia.

Le tìde thig a' chuid as motha aca air ais. Ach bha beachd eadar-dhealaichte aca sna seann làithean - faic a' chailleach riobach.