A' chaitheamh

Bha a' chaitheamh gu math cumanta ann an cinne-daonna san naodhamh linn deug agus toiseach na ficheadamh linn, nuair a bhàsaich mìltean thar mìltean de dhaoine air sgàth nach robh leigheas math ann.
Bha crodh agus an cuid bainne buailteach a bhith a' sgapadh an rud do chinne-daonnda. Air sgàth sin, chuireadh air dòigh iomairt mòr gus cuidhteas fhaighinn dhen a' ghalar uabhasach a tha seo. Bha a' ghreim a bh' aice air crodh air faicinn mar dùbhlan do "slàinte na pobaill", mar a chanas iad, cho math ri cunnart do bheathaichean.

Cho-obraich dotairean agus bheataichean na dùthcha ann a bhith a' cur sgeama air dòigh gus a' chaitheamh a sguab às, agus shoirbhich leotha glè mhath. Mar thoradh air an obair sin, an ceann ùine chan fhacas cùis sam bith far an robh a' chaitheamh a' bualadh air cinne-daonnda.

Ach tha a h-uile beathach-mairt san dùthaich fhathast a' faighinn deuchainn-craicinn a h-uile ceithir bliadha, gus dèanamh cinnteach nach till a' chaitheamh gun fhiost'. Tha seo fìor a thaobh crodh an Eilein Sgitheanaich cuideachd.

Anns an testing, thèid antigen dhen chaitheamh ann-stealladh do chraiceann a' bheathaich leis an neach-sgrùdaidh, agus thig esan/ise air ais às dèidh trì làithean gus a' bhuaidh fhaicinn (faic os ìosal). Nan robh a' chaitheamh a' bualadh air a' bheathach mar-thà, chithear cnapan mòr ag at sa chraiceann aig làrach an ann-steallaidh.

Tha an obair seo an urra ri DEFRA*, no "an department" mar a chanas muinntir an Eilein Sgitheanaich.


ullachadh
ullachadh a' chraicinn

tomhas
tomhas nan cnapan a thàinig às dèidh 3 làithean* DEFRA = "Department of Environmental, Food and Rural Affairs".