Tilgeil an uain/
Tilgeil an laoigh

tilgeil

Tha a' chaora dhubhcheannaich seo (faic òs àrd) air fear dhe na h-uain aice a thilgeil. Dh'fhaodadh iomadach rud a bhith na màthair-adhbhair airson seo. (Tha uan slàn fallain aice cuideachd, agus ise ga imlich gus cuidhteas fhaighinn dhe na h-uisgeachan-breith). Tha an t-uan a chaidh a thilgeil air an làimh chlì, fhathast ann an streafon no sac-breith. Tha e marbh agus chan eil a' chaora a' toirt feart dha. 'S e call mòr a th' ann an tilgeil, san dà chuid crodh is caoraich.

Caoraich - tilgeil an uain

Is iomadh adhbhar airson uain gan tilgeil. Chan fhaighear an seo ach an fheadhainn as cumanta (chan eil iad ann an òrdugh).

1. Toxoplasmosis

'S e protozoon a th' ann an Toxoplasma gondii - 's e siud, meanbh-bheathach air aon cheall a dh'fheumas tighinn beò air taobh a-staigh bheathaichean eile.
Tha cait deatamach ann a bhith a' sgaoileadh toxoplasmosis do chaoraich. Uaireannan tha am buachar aca làn uighean - oocysts - agus tha iad buailteach a bhith ga fhàgail san t-sabhal air stòras bidhe nan caorach (gheibh na cait e le bhith ag ithe luchagan is rodain). Mura h-eil dìon aig a' chaora, nuair a dh'itheas i am biadh truaillte gheibh i comharraidhean a' ghalair.

Tha buaidh toxoplasmosis an urra ri dè an ìre dhen torrachas aig a bheil a' chaora aig an àm. Suas gu 70 latha dhen torrachas, chan eil dìon aig a' ghinean; gheibh e bàs agus thèid a shùghadh. Às dèidh 70 latha, 's dòcha gum mair an ginean beò, agus gun caisg e an galar. Ach an uair sin suidhichidh T. gondii e-fhèin san iar-bhreith, far nach eil buaidh aig dìon an uain no dìon na màthar air, agus thig am milleadh mar a chithear os-làimh. Tha seo a' leantainn gu uain mharbh-bhreith a th' air an tilgeil tràth, no uain a tha beò ach gu math beag, 's dòcha le milleadh-eanchainn.

ath-bhreith
Iar-bhreith, no glanadh, air a milleadh le T. gondii
Chithear am milleadh a dh'adhbhraich am meanbh-bheathach - na spotannan geala air na putannan, no placentomes.

Leigheas agus cungaidh-bhacaidh ...

Chan eil drogaichean ann a nì an gnothach air, ach 's dòcha gun tig iad an ceann ùine.
Cha bu choir cus chat a bhith air a' chroit! Agus feumar cait a chumail air falbh bho bhiadh chaorach - an dà chuid feur agus gràn.
Cha bu choir do dhaoine a bhith a' làimhseachadh nan iar-bhreith as aonais mhiotagan, air sgàth 's gur e zoonosis a th' ann (faic os ìosal).

2. Chlamydiosis

'S e bacteria dhen gnè Chlamydia psittaci as coireach airson seo. Chanar "ovine enzootic abortion" ris sa Bheurla. Cha tòisich e gus a bheil na h-uain air na buillean, - dìreach ro thoiseach àm breith nan uan, agus tha e comasach air sgrios uabhasach a dhèanamh.
Gu fòrtanach, chan eil an galar seo ann san Eilean Sgitheanach. Chaidh seo a dhearbhadh bho chionn bhliadhnaichean le deuchnain-fala.

ath-bhreith2
Iar-bhreith, no glanadh, air a milleadh le Chlamydia psittaci
Chithear gu bheil am milleadh a' bualadh eadar na putannan, an coimeas ri toxoplasmosis.

3. An Galar Border

'S e bhioras a tha ag adhbharachadh seo. Chithear caochladh chomharraidhean, an urra ri cuin a tha an rud a' bualadh air a' bheathach - eadar tilgeil nan uan, caoraich air a bheil coltas seasg, no uain a tha beò ach gu math comharraichte - 's iad ro bheag, air chrith, tuisleach, fiù 's air am mabladh, no hairy shakers mar a chanas iad riutha sa Bheurla. Dh'fhaodadh e a bhith gum beir a' chaora uan slàn fallain cuideachd.
Chan eil leigheas no banachdach ann air a shon. Feumar an treud a chumail dùinte, gun a bhith a' toirt a-staigh bheathaichean ùra. Gu math tric bidh reitheachan ga ghiùlan, agus bu choir deuchnain-fala a dhèanamh orra mus tig iad a-steach dhan treud.
Tha an galar border ann san Eilean, ach chan adhbhraich e ach tilgeil. Chan eil guth air na h-uain chiorramach a dh'fhaodadh nochdadh.

4. Droch làimhseachadh

Tha fios againn uile gu bheil caoraich buailteach an cuid uan a thilgeil nuair a tha iad riaslach, mar eisimpleir nuair a tha coin gan ruith. Ach cuiridh a leithid a rud ri diopadh uallach orra cuideachd. Agus cuiridh tinneas uallach orra cuideachd.

5. Caochladh gnè bacteria

Campylobacter - diofar seòrsaichean
Listeria monocytogenes (a' tighinn a-mach à droch silage sa chumantas)
Salmonella - diofar seòrsaichean

- tha iad uile comasach air seòrsa gabhaltach de thilgeil adhbharachadh.

6. Fiabhras a' ghartain

'S e Cytoecetes phagocytophila a tha ag adhbharachadh seo, air a sgaoileadh leis a' ghartan (tha eòlaichean dhen bheachd gu bheil an làthair sa h-uile gartan). Ma bhuaileas am fiabhras air caoraich a tha trom, agus iad gun dìon dhan ghalar air sgàth 's nach do thachair iad ri gartanan roimhe, dh'fhaodadh cuid aca an cuid uan a thilgeil.
Tha e cudromach gun a bhith a' gluasad chaorach bho chluaintean a tha saor dhen ghartan gu cluaintean a tha làn dhen ghartan.

Cunnart do chinne-daonna ...

Tha e air aithneachadh an-diùgh gu bheil na galaran seo nan cunnart mòr do bhoireannaich aig a bheil sùil air leanaibh.

- Ma gheibh boireannach trom toxoplasmosis, dh'fhaodadh a leanaibh a bhith air a droch mhilleadh. Ma gheibh duine sam bith aig nach eil deagh dhìon e, buailidh e orra cho trom 's gum bi am beatha ann an cunnart.
- Tha Chlamydia psittaci buailteach torrachas anabaich a thoirt air boireannach.
- Tha cunnart ann bho Salmonella agus Listeria cuideachd.
- Rud eile; tha caoraich gu tric a' giùlan rud air a bheil 'fiabhras Q', nach eil a' bualadh orrasan ach gu math ainneamh. Ach tha am meanbh-bheathach - Coxiella burnetti - a' doirteadh a-mach san iar-bhreith aig àm breith, agus faodaidh e tinneas dìon trom adhbharachadh ann an cinne-daonna.

Cha bu choir do bhoireannaich, aig a bheil sùil air leanaibh, a bhith faisg air na caoraich aig àm breith.
Feumaidh miotagan a bhith air a h-uile duine am feadh 's gu bheil iad a' làimhseachadh uain no iar-bhreith.
Feumaidh gun tèid a h-uile iar-bhreith a rèiteachadh gu sàbhailte.
Crodh - tilgeil an laoigh

Coltach ri caoraich, tha an t-uabhas de rudan a tha comasach air tilgeil a thoirt air crodh.


A-rithist, tha Chlamydia agus Listeria cudromach, cho math ri iomadh gnè eile de mheanbh-bheathach.
Tha eòlaichean dhen bheachd gur iad factaran nach eil gabhaltach as mò a tha a' toirt orra tilgeil, leithid -
- nuair a tha leth-aoin air an gineadh;
- duilgheadasan gintealachd;
- dìth factaran beathachaidh m.e. beothamain;
- puinnseinean a' tighinn à lusan, m.e. ith-teodha, iubhar-beinne;
- truailleadh dhen bhiadh le mycotoxins m.e. ergot;
- riaslachadh le, m.e., coin gan ruith.

Brucellosis
Ach tha aon rud a tha gu sònraichte cudromach ann an crodh, air sgàth cunnart do chinne-daonna; 's e sin bacteria dhen gnè Brucella abortus. Cho math ri toirt air crodh tilgeil, tha seo a' buntainn ri cinne-daonna far am bi e a' bualadh air boireannaich agus ag adhbharachadh torrachas anabaich. B' abhaist dhan ghalar seo a bhith garbh cumanta ann an boireannaich. Air sgàth in, san fhicheadamh linn dh'obraich dotairean agus lighichean-sprèidh còmhla ri cèile gus cur às dhan ghalar, an dà chuid ann an crodh is cinne-daonna. Shoirbhich leotha gu ìre mhath, agus a-nis tha an droch sheòrsa tilgeil seo gu math tearc. Ach tha an sgeama a' dol fhathast, agus feumar buill-sampaill bhon a h-uile bò a thilgeas a laogh suas gu latha 271, a chur air falbh airson rannsachaidh. 'S e dleasdanas laghail a tha seo; ma thèid an galar a dhearbhadh, chan eil leigheas ceadaichte; feumar am beathach a spadadh. 'S e DEFRA* a tha os cionn na sgeama seo.

Chaidh innse dhomh le D.I.M. nach fhaca e bò le Brucellosis a-riamh san eilean, ged a chunnaic e air taobh thall a' Chaoile e, air tir-mòr.

* = "Department of Environmental, Food & Rural Affairs"