CARMINA GADELICA - Volume 1

Ortha nan Gaidheal - Leabhar 1

Introduction

Notes

Achaine

Invocations

1. Rann romh Urnuigh - Ta mi lubadh mo ghlun
Rune before Prayer - I am bending my knee
2. Dia liom a laighe - Dia liom a laighe
God with me lying down - God with me lying down
3. Ora nam Buadh - Ionnlaime do bhasa
The Invocation of the Graces - I bathe thy palms
4. Achanaidh choitcheann - Dhe, eisd ri m' urnuigh
A general Supplication - God, Listen to my prayer
5. Dhe bi maille ruinn - Dhe bi maille ruinn
God be with us - God be with us
6. Ios, a Mhic Muire - Ios, a Mhic Muire
Jesu, Thou Son of Mary - Jesu, Thou Son of Mary
7. Athair Naomha na Gloir - Buidheachas duit, Athair Naomha
Holy Father of Glory - Thanks be to Thee, Holy Father
8. Uirnigh - A Dhia, ann mo ghniamh
A Prayer - O God, in my deeds
9. Duan na Muthairn - A Righ na gile
Rune of the 'Muthairn' - Thou King of the moon
10. Beannaich, a Thriath - Beannaich, a Thriath nam flath fial
Bless, O Chief - Bless, O Chief of generous chiefs
11. Solus-iuil na Siorruidheachd - Dhe, thug mis a fois na h-oidhch
The guiding light of Eternity - O God, who broughtst me
12. Achanaidh Grais - Ta mi lubadh mo ghlun
A Prayer for Grace - I am bending my knee
13. Achanaidh Comhnadh - Bho is tu is Buachaill
Prayer for Protection - As Thou art the Shepherd
14. Eosai bu choir a mholadh - Bu cho fus a dh' Iosa
Jesu who ought to be praised - It were as easy for Jesu
15. Carraig nan Al - Air Carraig nan al
The Rock of Rocks - On the Rock of rocks
16. Sorchar nan Reul - Feuch Sorchar nan reul
The Lightener of the Stars - Behold the Lightener of the stars
17. Crois nan Naomh - Crois nan naomh
The Cross of the Saints - The cross of the saints
18. An t-Aingheal Diona - Ainghil Dhe a fhuair mo churam
The Guardian Angel - Thou angel of God who hast charge
19. Ruin - Labhram gach la a reir do cheartais
Desires - May I speak each day according to Thy justice
20. Ora Ceartais (a) - Ionnlaidh mise m' aodann
Invocation for Justice (a) - I will wash my face
21. Ora Ceartais (b) - Dhe, tha mi liuthail m' aodainn
Invocation for Justice (b) - God, I am bathing my face
22. Ora Buaidh - Ionnlaidh mi m' aodann
Prayer for Victory - I bathe my face
23. An Liuthail - Ta mi liuthail m' aodainn
The Lustration - I am bathing my face
24. Ora Boisilidh - Boisileag air th' aois
Bathing Prayer - A palmful for thine age
25. Dhe stiuir mi - Dhe stiuir mi le d' ghliocas
God guide me - God guide me with Thy wisdom
26. Beannachadh Cadail - Biodh do lamh dheas, a Dhe
Sleep Blessing - Be Thy right hand, O God
27. Thigeam an Diugh - Thigeam an diugh 'an t-Athair
Come I this Day - Come I this day to the Father
28. An Achanaidh Anama - O Ios, a nochd
The Soul Plaint - O Jesu ! to-night
29. Urnuigh Chadail - Ta mi cur m' anama 's mo chorp
Sleeping Prayer - I am placing my soul and my body
30. Tiubhradh nan Tri - Spioraid tiubhair dhomh do phailteas
The Gifts of the Three - Spirit, give me of Thine abundance
31. Urnuigh Chadail - O Ios gun lochd
Sleep Prayer - O Jesu without sin
32. Beannachd Taimh - An ainm an Tighearn Iosa
Resting Blessing - In name of the Lord Jesus
33. Coisrig Cadail (a) - Luighim sios an nochd
Sleep Consecration (a) - I lie down to-night
34. Beannachadh Leapa - Laighim sios an nochd mar is coir
Bed Blessing - I am lying down to-night as beseems
35. An Urnuigh Chadail - Tha mis a nis a dol dh' an chadal
The Sleep Prayer - I am now going into the sleep
36. Coisrig Cadail (b) - Ta mise laighe nochd
Sleep Consecration (b) - I am lying down to-night
37. Beannachadh Leapa - Laighim sios an nochd
Bed Blessing - I am lying down to-night
38. A Choich Anama - Dhe tabhair aithne
The Soul Shrine - God, give charge
39. Coich-Anama - Ainghil Dhe, a fhuair mo churam
Soul-Shrine - Thou angel of God who hast charge
40. Laighim am Leabaidh - Laighim am leabaidh
I lie in my Bed - I lie in my bed
41. Urnuigh Maduinn - Taing dhut Iosda Criosda
Morning Prayer - Thanks be to Thee, Jesus Christ
42. An Tionnsgann - Taing dhuit, a Dhe
The Dedication - Thanks to Thee, God
43. Achanaidh Taimh - Dhe, teasruig an tigh
A resting Prayer - God shield the house
44. Teisreadh Taighe - Dhe, beannaich an ce's na bheil ann
House Protecting - God, bless the world
45. Beannachadh Taighe - Dhe, beannaich an taigh
Blessing of House - God bless the house
46. Co dha dhiolas mi Cios - Co dha dhiolas mi cios
To whom shall I offer - To whom shall I offer oblation
47. Earna Mhoire - Failt, a Mhoire ! failt, a Mhoire !
Hail, Mary - Hail, Mary! hail, Mary !
48. Failte a Mhoire - Failte dhuit, a Mhoire Mhathair !
Hail to Thee, Mary - Hail to thee, Mary, Mother !
49. An Cath nach tainig - Iosa Mhic Mhoire
The Battle to Come - Jesus, Thou Son of Mary
50. Am Beannachadh Baistidh - Thi, tha comhnadh nan ard
The Baptism Blessing - Thou Being who inhabitest
51. An Treoraich Anama - An t-anam-s' air do laimh
The Soul Leading - Be this soul on Thine arm
52. Am Beannachadh Bais - Dhia, na diobair a bhean
The Death Blessing - God, omit not this woman
53. Fois Anama - O 's tus a Chriosd a cheannaich
Soul Peace - Since Thou Christ it was
54. A Ghealach ur - An ainm Spiorad Naomh nan gras
The new Moon - In name of the Holy Spirit of grace

Aimsire

Seasons

55. Nuall Nollaig - Ho Ri, ho Ri
Christmas Hail - Hail to the King, hail to the King
56. Duan Nollaig (a) - Hoire ! hoire ! beannaicht e!
Christmas Carol - Hail King! hail King! blessed is He!
57. Duan Nollaig (b) - Hoire! hoire! beannaicht e!
Christmas Chant - Hail King! hail King !
58. Heire Bannag - Heire Bannag, hoire Bannag
Hey the Gift - Hey the Gift, ho the Gift
59. Heire Bannag, hoire Bannag - Heire Bannag, hoire Bannag
Hey the Gift, ho the Gift - Hey the Gift, ho the Gift
60. Bannag nam Buadh - Is mise Bannag, is mise Bochd
The Gift of Power - I am the Gift, I am the Poor
61. An Oigh agus an Leanabh - Chunnacas an Oigh a teachd
The Virgin and Child - Behold the Virgin approaching
62. Rugadh Buachaille - Oidhche sin a dhealraich an reult
The Shepherd of the Flock - That night the star shone
63. Calluinn a Bhuilg - Calluinn a bhuilg
Hogmanay of the Sack - Hogmanay of the sack
64. Cairioll Callaig - Nis tha mis air tighinn dh' ur duthaich
Hogmanay Carol - I am now come to your country
65. Duan Callaig - Nist o thaine sinn dh' an duthaich
The Song of Hogmanay - Now since we came to the country
66. Oidhche Challaig - Thaine sinne chon an doruis
Hogmanay - We are come to the door
67. Beannachadh Bliadhna Uir - Dhe, beannaich dhomh an la ur
Blessing of the New Year - God, bless to me the new day
68. Criosda Cleireach os ar Cionn - Criosda Cleireach os ar cionn
Christ the Priest above us - Christ the Priest above us
69. La Chaluim-Chille - Daorn Chalum-chille chaoimh
The Day of St Columba - Thursday of Columba benign
70. Sloinntireachd Bhride - Sloinneadh na Ban-naomh
Genealogy of Bride - The genealogy of the holy maiden
71. Bride Ban-Chobhair - Thainig thugam cobhair
Bride the Aid-Woman - There came to me assistance
72. Manus mo Ruin - A Mhanuis mo ruin
Magnus of my Love - O Magnus of my love
73. Am Beannachadh Bealltain - Beannaich, a Thrianailt
The Beltane Blessing (a) - Bless, O Threefold
74. Am Beannachd Bealltain - A Mhoire, a mhathair nan naomh
The Beltane Blessing (b) - Mary, thou mother of saints
75. Laoidh an Triall - Mhicheil mhil nan steud geala
Hymn of the Procession - Valiant Michael of the white steeds
76. La Feill Moire - La feill Moire cubhr
The Feast Day of Mary - On the feast day of Mary the fragrant
77. Micheal nam Buadh - Mhicheil nam buadh
Michael, the Victorious - Thou Michael the victorious
78. An Beannachadh Struain - Gach min tha fo m' chleibh
The Blessing of the 'Struan' - Each meal beneath my roof
79. Duan an Domhnuich - Duan an Domhnuich
Poem of the Lord's Day - The Poem of the Lord's Day
80. Duan an Domhnaich - An Domhnach naomha do Dhe
Hymn of the Sunday - On the Holy Sunday of thy God
81. Duan na Dilinn - Di-luain thig
Poem of the Flood - On Monday will come

Oibre

Labour

82. Beannachadh Beothachaidh - Togaidh mi mo theine an diugh
Blessing of the Kindling - I will kindle my fire this morning
83. Togail an Teine - Togaidh mis an tula
Kindling the Fire - I will raise the hearth-fire
84. Smaladh an Teine (a) - An Tri numh
Smooring the Fire (a) - The sacred Three
85. Smaladh an Teine (b) - Cairidh mi an tula
Smooring the Fire (b) - I will build the hearth
86. Beannachd Smalaidh - Tha mi smaladh an teine
Blessing of the Smooring - I am smooring the fire
87. Beannachadh Smalaidh - Smalaidh mis an tula
Smooring Blessing - I will smoor the hearth
88. An Coisrigeadh Sioil - Theid mi mach a chur an t-sioil
Consecration of the Seed - I will go out to sow the seed
89. Beannachadh Buana (a) - Dhe beannaich fein mo bhuain
Reaping Blessing (a) - God, bless Thou Thyself my reaping
90. Beannachadh Buana (b) - Di-mairt feille ri eirigh greine
Reaping Blessing (b) - On Tuesday of the feast
91. Beannachadh Fuiriridh - A lasair leith, chaol, chrom
Blessing of the Parching - Thou flame grey, slender, curved
92. Beannachadh Brathain - Oidhch Inid
The Quern Blessing - On Ash Eve
93. Cronan Bleoghain (a) - Thig, a Bhreannain, o'n a chuan
Milking Croon (a) - Come, Brendan, from the ocean
94. Cronan Bleoghain (b) - Sian a chuir Moire nam buadh
Milking Croon (b) - The charm placed of Mary of light
95. Beannachadh Bleoghain - Bheir Calum-cille dhi-se piseach
Milking Blessing - Columba will give to her progeny
96. Ho Hoiligean - Eudail thu
Ho Hoiligean - My treasure thou
97. Ho m' Aghan! - Oidhche sin bha 'm Buachaill
Ho, my Heifer! - The night the Herdsman
98. Thoir am Bainne - Thoir am bainne, bho dhonn
Give thy Milk - Give thy milk, brown cow
99. Cronan Bleoghan - Thig, a Mhuire, 's bligh a bho
Milking Song - Come, Mary, and milk my cow
100. Beannachadh Buachailleachd (a) - Comraig Dhe is Dhomhnuich
Herding Blessing (a) - The keeping of God and the Lord
101. Beannachadh Buachailleachd (b) - Cuiridh mi an ni seo romham
Herding Blessing (b) - I will place this flock before me
102. Beannachadh Buachailleachd (c) - Siubhal beinne, siubhal baile
Herding Blessing (c) - Travelling moorland
103. Comraig nam Ba - Blaragan reidh, fada, farsuinn
Protection of the Cattle - Pastures smooth, long
104. Gleidheadh Treuid - Gun gleidheadh Moire min an ciob
Guarding the Flocks - May Mary the mild keep the sheep
105. Cronan Cuallaich - An crodh an diugh a dol imirig
A Herding Croon - The cattle are to-day going a-flitting
106. Beannachadh Guir - Eiridh mi moch maduinn Luan
Hatching Blessing - I will rise early on the morning
107. Comharrachadh nan Uan - Bidh mo sgian ur, geur, glan
Marking the Lambs - My knife will be new, keen, clean
108. Am Beannachd Lombaidh - Falbh lom's thig molach
The Clipping Blessing - Go shorn and come woolly
109. Duan Deilbh - Daorn nam buadh
The Chant of the Warping - Thursday of beneficence
110. Beannachd Beairte - Fuidheagan no corr do shnath
Loom Blessing (a) - Thrums nor odds of thread
111. Suidheachadh na h-Iomairt - An dubh mu'n gheal
Setting the Iomairt - The black by the white
112. Beannachadh Garmain - Beannaich, a Thriath nam flath fial
Loom Blessing (b) - Bless, O Chief of generous chiefs
113. Coisrigeadh an Aodaich - Is math a ghabhas mi mo rann
Consecration of the Cloth - Well can I say my rune
114. Beannachadh Seilg - Bho m' leasraidh ghineadh thu
Hunting Blessing - From my loins begotten wert thou
115. Coisrigeadh na Seilg - An ainm na Trianailt
Consecrating the Chase - In name of the Holy Three-fold
116. Ora Turais - Bith a bhi na m' bhial
Prayer for Travelling - Life be in my speech
117. Beannachd Iasgaich - La na soillse thainig oirnn
Fishing Blessing - The day of light has come upon us
118. Beannachadh Cuain (a) - Thi tha chomhnadh nan ard
The Ocean Blessing - O Thou who pervadest the heights
119. Beannachadh Cuain (b) - Dhe, Athair uile-chumhachdaich
Ocean Blessing - God the Father all-powerful
120. Riaghlair nan Sian - Clann Israil
Ruler of the Elements - The Children of Israel
121. Urnuigh Mhara - Beannaicht an long
Sea Prayer - Blest be the boat

Ceanglaichean ri làraichean eile

Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làraich-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2009-12-17 CPD