Gaelg Gaeilge

Pròiseict Chaluim Chille a' Bhiobaill
A' cur a' Bhiobaill air coimpiutair

Tha sinn duilich. Dh'fheumadh sinn na duilleagan seo a dhùnadh an-dràsta. Bha sinn den bheachd nach robh copyright a-nis air seann eadartheangachaidhean den Bhioball, ach chaidh innse dhuinn gu bheil.

Tha sinn an dòchas bhith comasach air rudeigin a chur air ais an seo uaireigin.2011-03-22 CPD