Rannsaich

Seann bheannachd bhon Eilean Sgitheanachd

Date: Wed, 24 Jul 1996 22:01:25 +0000
Sender: Gaelic Language Bulletin Board <GAELIC-L@IRLEARN.UCD.IE>
From: Lorraine Macdonald <lorraine.macdonald@DALRIADA.CO.UK>
Organization: Dalriada Celtic Heritage Trust

Chunnaic mi sean bheannachd ann an leabhar a bha mi leughadh an diugh, agus 's fior thoil leam i. 'S ann as an eilean Sgitheanach a tha i, mu na bliadhnaichean 1860's, agus bha e air a sgriobhadh sios leis a' Mhinisteir Alexander MacGriogair :

"O Thi bheannuichte, cum ruinn, agus cuidich leinn, agus na tuiteadh do ghras oirnn mar an t-uisge air druim a' gheoidh. An uair a bhios fear 'na eigin air gob rutha, cuidich fein leis: agus bi mu'n cuairt duinn air tir, agus maille ruinn. Gleidh an t-aosda agus an t-oga, ar mnathan agus ar paisdean, ar spreidh agus ar feudal, O chumhachd agus O cheannas nan sithichean, agus O mhi-run gach droch-shula. Bitheadh slighe reidh romhainn, agus crioch shona aig ar turas."

Nach eil sin aluinn!

Here's the English translation as given (albeit antiquated) :

O Blessed One, provide for us and help us, and let not thy grace fall on us like the rain drops on the back of a goose. When a man is in danger on the point of a promontory at sea, do thou succour him; and be about us and with us on dry land. Preserve the aged and the young, our wives and our children, our sheep and our cattle, from the power and dominion of the fairies, and from the malicious effects of every evil eye. Let a straight path be before us, and a happy end to our journey.

Lorraine

 
Rannsaich
1996-07-29 CPD