Rannsaich

Glòir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh, mar a bha, 's mar a tha, 's mar a bhios, fad shaoghal nan saoghal, Amen.

 
Rannsaich
1996-12-12 CPD