Am Briathrachan Beag
(Faclair Mhic Phàrlain)

LEABHRAN SGOIL ANNS AM BHEIL CÓIG MÌLE FACAL GÀIDHLIG AIR AN TIONNDADH GU BEURLA NAN SASUNNACH ETC.

The SCHOOL GAELIC DICTIONARY, prepared for the use of learners of the Gaelic Language by MALCOLM Mac FARLANE
ENEAS MACKAY, Bookseller, 43 Murray Place, Stirling, 1912

Rannsaich am Briathrachan Beag

Tha foirlionadh feumail anns an leabhar neach deach a chur air a' choimpiutair fhathast ach a-mhàin mar ìomhaighean de na duilleagan:

[td] [td] Preface
[td] Index of Contents
[td] Abbreviations
Foirlionadh
[td] [td] [td] [td] [td] [td] [td] Words of unsettled spelling
[td] National names
[td] [td] [td] [td] [td] [td] [td] [td] Personal names and patronymics
[td] [td] [td] The classified alphabet
[td] [td] Phases of the article
[td] [td] [td] [td] The personal pronouns
[td] [td] Inflection of nouns and adjectives
[td] The verbal particles
[td] The substantive verbs
[td] [td] The regular verb
[td] [td] [td] [td] [td] [td] [td] The irregular verbs
[td] Some names associated with literature
[td] [td] [td] [td] [td] [td] [td] Numeration
[td] Time, months, days and seasons
[td] The signs of written speech
[td] Marks of Reference
[td] Syllabication - The place of the hyphen
[td] Writing for the press
[td] [td] [td] [td] Correction of the press
[td] [td] Example of proof correcting
[td] Gaelic books edited by Malcolm Mac Farlane
2007-08-01 CPD