Rannsaich

Cinn-chinnidh

Liosta de stoidhlean aig na cinn-chinnidh, a chaidh a chruinneachadh le Iain Mac an Tàilleir

Am Mèinnearach MórMenzies of that Ilk
Am Moireach (Mór)Duke of Atholl
An Gòrdanach (Mór)Duke of Gordon
An Granndach (Mór)Grant of Grant (Earl of Seafield)
An Greumach MórDuke of Montrose
An Siosalach (Mór)Chisholm of Chisholm
An t-Ailpeineach MórMacGregor of MacGregor
Àrd Sheanachaidh na h-AlbaLord Lyon King of Arms
An Druimeineach MórEarl of Perth
Cabar Féidh (Mac Coinnich)MacKenzie of Seaforth (Earl of Seaforth)
Cluanaigh (Mac Mhuirich)MacPherson of Cluny
Diùc ChatDuke of Sutherland
Fear Achadh TriachatainLaird of Achtriochtan
Fear BhròlaisLaird of Brolass
Fear ChanaighLaird of Canna
Fear FoithreachLaird of Foyers
Fear na ComraichLaird of Applecross
Gille Chatain MórMacintosh of Clan Chattan
Mac a' Bhàirling (Mac Phàrlain)MacFarlane of that Ilk
Mac ÀididhFerguson of Balmacruchie
Mac AileinGrant of Dunan;
Macintosh of Kyllachy
Mac Ailein Mhic AileinMacDonald of Knoydart
Mac an AbaMacNab of MacNab
Mac an FhléisdeirFletcher of Achallader
Mac an LàmhaichLennie of that Ilk
Mac an Tòisich (Tighearna na Mòighe)Macintosh of Macintosh
MacAoidh (Morair Meaghrath)MacKay of MacKay (Lord Reay)
MacAoidh AbrachMacKay of Strathnaver
MacAoidh na RannaMacKay of the Rinns
Mac Aonghais an DùinCampbell of Dunstaffnage
Mac Aonghais Cheann Loch ÀlainnMacInnes of that Ilk
Mac a' Phì CholbhasaMacPhee of Colonsay
Mac Cailein MórCampbell of Campbell (Duke of Argyll)
Mac CalmainMurchison of Murchison
Mac Chailein Mhic DhonnchaidhCampbell of Glenorchy (Earl of Breadalbane)
Mac ChiarainGrant of Cromdale
Mac Coinnich (Cabar Féidh)MacKenzie of Seaforth (Earl of Seaforth)
Mac DhòmhnaillMacDonald of MacDonald (Lord MacDonald)
Mac Dhòmhnaill DuibhCameron of Locheil
Mac Dhòmhnaill nan EileanMacDonald of the Isles
Mac DhonnchaidhCampbell of Inverawe;
Campbell of Glen Feochan;
Robertson of Struan
Mac Dhùghaill ChéirMacGregor of Glengyle
Mac Dhonnchaidh MhóirCampbell of Duntroon
Mac Dhùghaill ChreiginisCampbell of Craignish
Mac Dhùghaill LatharnaMacDougall of Lorne
Mac EamailinnBannatyne of that Ilk
Mac Eóghainn Mhic EóghainnCameron of Erracht
Mac FhearghaisFerguson of Dunfallandy
Mac FhionnlaighFarquharson of Invercauld
Mac FhionghainMacKinnon of MacKinnon
Mac Garadh MórHay of Hay
Mac Ghille ChaluimMacLeod of Raasay
Mac GuaireMacQuarrie of Ulva
Mac IainMacDonald of Glencoe
Mac Iain AbraichMacLean of Coll (Mac Mhic Iain)
Mac Iain Àird nam MurchanMacDonald of Ardnamurchan
Mac Iain DuibhMacAllister of Loup
Mac Iain Mhic RaghnaillMacDonald of Bornish
Mac Iain ÒigMacDonald of Glenalladale
Mac Iain RiabhaichCampbell of Ardkinglas
Mac Iain Stiùbhairt na h-ApannStewart of Appin
MacIllEathain Locha BuidheMacLaine of Lochbuie
MacIllEathain DhubhairdMacLean of Duart
Mac IlleChrìosdOgilvie of Ogilvie
Mac IllOnfhaidh (Mac MhaolOnfhaidh)Cameron of Strone
Mac ÌomhairCampbell of Asknish
Mac LaomainnLamont of Lamont
Mac LeòidMacLeod of MacLeod;
MacLeod of Harris
Mac MhaolainMacMillan of Kintyre
Mac Mhaolain Mór a' ChnaipMacMillan of Knap
Mac Mhaol BheathaMacBean of Alvie
Mac Mhic AileinMacDonald of Clan Ranald
Mac Mhic AlasdairMacDonald of Glengarry
Mac Mhic ArtairCampbell of Strachur;
MacArthur of Tirachladdich
Mac Mhic BhaltairCampbell of Ardvorlich
Mac Mhic Dhùghaill (Mhòrair)MacDonald of Morar
Mac Mhic Eachainn Cheann a' GheàrrlochMacLean of Kingairloch (Tighearna Gheàrrloch)
Mac Mhic Eòghainn (na h-Àirde)MacLean of Ardgour
Mac Mhic FhionnlaighFarquharson of Invercauld
Mac Mhic IainMacKenzie of Gairloch;
MacLean of Coll (Mac Iain Abraich)
Mac Mhic MhàrtainnCameron of Letterfinlay
Mac Mhic MhurchaidhMacKenzie of Achilty
Mac Mhic RaghnaillMacDonald of Keppoch
Mac MhuirichMacPherson of Cluny (Cluanaigh)
Mac NèillMacNeil of Barra
Mac PhàdraigGrant of Glen Moriston;
Grant of Tullochgorum
Mac PhàrlainMacFarlane of that Ilk (Mac a' Bhàirling)
Mac Sheumais ChataichGunn of Braemore
Mac ShimidhFraser of Lovat;
Lord Lovat
Mac TheàrlaichCampbell of Inverneill
Mac ÙisdeinFraser of Culbokie
Morair ChatSutherland Chief
Morair ChataibhEarl of Sutherland
Morair GhallaibhEarl of Caithness
Morair LeamhnachLord of Lennox
Morair MeaghrathLord Reay;
MacKay of MacKay (Mac Aoidh)
Morair MhàrrEarl of Mar
Morair TairbeirtViscount Tarbat
Siosalach Srath GhlaisChisholm of Strathglass
Tighearna FoghlaisMunro of Fowlis
Tighearna GheàrrlochLaird of Kingairloch (Mac Mhic Eachainn)
Tighearna LabhairLaird of Lawers
Tighearna Leathan DubhthaichLaird of Lethen
Tighearna na MòigheLaird of Moy;
Macintosh of Macintosh (Mac an Tòisich)
Tighearna ShrùthainLaird of Struan
 
Rannsaich
2006-03-17 CPD