Seann liosta bhriarachais coimpiutaireachd bho 1990

Seo liosta fhacal a rinn Mòrag NicDhòmhnaill nuair a bha i a' teagasg coimpiutaireachd aig Sabhal Mór Ostaig, suas ri 1991. Tha cuid mhór de na faclan seo seann fhasanta ann an coimpiutaireachd an latha an-diugh.

(Mu choinneimh cuid de na facail chuir mi fhìn `*' ma bha am facal a' còrdadh rium agus `#' mura robh, agus `?' ma bha mi amhrasach m'a dhéidhinn. Rinn mi seo iomadh bliadhna air ais. -- Caoimhín Ó Donnaíle)

  abacus                 clar-cunntais
  access hole               toll ruigsinn
  accounting               cunntasachd
  accumulator               cruinneachair
* accuracy                cruinneas
  acoustic delay line           loidhne dalach fhuaimneach
  acoustics coupler            ceanglaiche fuaimneach
  address decoder             miniche seolaidh
  address generation           cruthachadh seolaidh
# address space              bearn seolaidh
  addressing mode             modh seolaidh
  alignment hole             toll-reiteachaidh
  allocating and scheduling resource   roinn agus cur-thairis ghoireasan
? applications package          pasgan chleachdaidhean
  applications program          program chleachdaidhean
  applications program generator     cruthadair program chleachdaidhean
  arithmetic/logic unit          aonad aireamhach/reusanach
  artificial intelligence         tuigse innleachdach
# assembly language            canan tionail
  asynchronous transmission        sgaoileadh easmharaon
* attribute                feart
# audit trail               slighe sgrudaidh
? automatic                fein-sheolaidh
  autonomous               fein-riaghlaidh

  background               cul-ionad
  background partition          pairteachadh cul-ionaid
  bar code                cod-loidhne
  baseband                bun-bhann
  batch file               faidhle dorlaich
? batch processing            gniomhadh dorlaich
  baud                  baud
  behavioural sequence          ruith iomchar
  binary                 da-fhillte
* bistable                da-sheasmhach
  block                  cnap
* block of text              earrann
#? booting                 beartachadh
  broadband                bann farsaing
  bulletin board             bord-sanais

* calculator               aireamhair
  call (communications)          caismeachd
  call (program)             caismeachd
* carrier wave              tonn giulain
  cathode ray tube            piob ghath-chatoideach
  cell                  cealla
? central processing unit         priomh ghniomh-inneal
? centralised system           siostam meadhanach
* chain                  slabhraidh
  channel                 amar
  channel (hardware)           innleachd-amair
? characteristic             comharradh
* chip (integrated circuit)        sgealb
  circuit switching            cuairt-suidseadh
  circuitry                cuairteachd
  circular letter             cuairtlitir
  cluster                 grunnan
  co-axial cable             caball co-aisealach
* co-ordinated              co-eagraichte
  column                 colbh
  command (computer)           ainte
  communication (computing)        conaltradh
  communication channel          amar conaltraidh
  communications processor        gniomh-inneal conaltraidh
  comparative               coimheartach
* compatible               co-chordail
  compiler                trusaiche
  complex                 ioma-fillteach
* computer resource person        neach-coimpiutaireachd
* concentrator              co-chruinnichear
  concentric               aon-mheadhanach
  conceptual schema            scheama bheachdail
* concurrency               co-ruith
  condition code             cod cunnraidh
  configuration              iomhaigh
* connector                ceanglaiche
* consultant               comharlaiche
* control unit              aonad smachd
  counter wheel              cuibhle-chunntaidh
  crush                  pronn
  crystal                 criostal
  cylinder (computing/agriculture)    rothlair

* daisywheel printer           clo-bhualadair neoineanach
  data dictionary             catalog data
*? data processing             gniomhadh data
  Data Protection Act           Achd Tearainteachd Data
? data tablet               clar data
  data-link                ceangal-data
*? database management system       siostam rianachd stor-data
  decade                 deichead
  decimal                 deicheach
  dedicated (object)           coisrigte
*? delimitor                criochnair
  demonstration              sealltanas
  density                 daingneachd
  dependent on              an eisimeil
  description               tuairsgeul
  desk-top publisher           deasc-chlo
  device                 innleachd
  diligent                dicheallach
  dioxide                 da-ocsaid
  direct                 direach
* direct addressing            seoladh direach
? disc                  clar
  disc drive               clar-inneal
  disc pack                pasg chlar
  discrete automatic           fein-seolach fa-leth
* distributed system           siostam sgapte
* diversification             iomadachd
  division                roinneadh
? document                sgriobhainn
  dot matrix printer           clo-bhualadair pungach
  double buffer              eadar-chuimhne dhubailte
  dumb terminal              ceann-obrach balbh

  electric                dealain
  electrical engineering         innleadaireachd dealain
  electromagnetic             dealan-tharraingeach
  electronic               dealanach
  electronic circuit           cuairt dhealanachd
  electronic component          pairt dhealanachd
  electronic data interchange       eadar-sgaoileadh dealanach de data
  electronic data processing       gniomhadh data dealanach
  electronic whiteboard          bord-dealain
  element                 duil
  employment               cosnadh
  emulation                reachd
  enquiry                 farraid
  entity                 bith
  entrepreneur              neach-tionnsgain
* equivalence               co-ionnanachd
  exchange                taigh-iomlaid
  executive (computer)          stiuiriche
* exhibition               taisbeanadh

  fax                   facs
  fibre optic               snaithnean fradharcach
? field (computer)            faiche
? file                  faidhle
* firmware                bathar steidhichte
  fixed disc               clar steidhte
# fixed length record           raon faid-steidhte
* flag                  bratach
  flag (computing)            bratach
  flag (computing)            cod cunnraidh
  floppy disc               clar subailte
? foreground               roi-ionad
  foreground partition          pairteachadh roi-ionaid
* foreign                 coimheach
  fourth generation language       canan den cheathramh ginealach
  frame                  fream
  frequency                tricead
  front-end processor           gniomh-inneal aig beul
  functional component          pairt dhreuchdail

  general                 coitcheann
* generation               ginealach
  geo-synchronous             geo-sioncronach
  good quality              deagh-ghne
  ground                 pronn

  half-duplex               leth-dha-fhillte
  hand-held terminal           ceann-obrach laimhe
* handshaking (data communications)    crathadh laimhe
  hard disc                clar cruaidh
  hardware                bathar cruaidh
  hash table               clar-storaidh
  host (computer)             faoilear

* image                  samhla
* immediate access            grad-ruigsinn
  immediate addressing          seoladh grad
* impulse                 spreagan
* impurity                neo-ghlainne
  independence              neo-eisimeileachd
  independent               neo-eisimeileach
* index                  clar-amais
  indexed addressing           seoladh clar-innse
  indexing hole              toll amais
* indirect addressing           seoladh neo-dhireach
  industry                tionnsgal
* information provider          solaraiche fiosrachaidh
* infra-red                fo-dhearg
  Input/Output control          smachd data mach/staigh
? instruction set             buidheann aintean
  integrated               aonaichte
  integrated automatic          fein-seolach aonaichte
  integrated circuit           cuairt aonaichte
  integrated services digital network   moglachadh pungach de sheirbhisean aonaichte
  integrity                treibhdhireas
  interactive               co-obrachaidh
  interactive processing         gniomhadh co-obrachaidh
  interface                eadar-aghaidh
  interface message processor       gniomh-inneal eadar-aghaidh teachdai
*? interpreter               eadar-theangaiche
*? interrupt                clisgeadh
  invention                ur-innleachd
* inverted                ais-iompaichte
  inverted list              liost ais-iompaichte

# job control language          canan smachd obrach

? key                   iuchair

# large scale integration         aonachadh ceum ard
  laser printer              clo-bhualadair lasraich
#? layer                  filleadh
* light pen                peann-solais
*? line printer              clo-bhualadair sreathach
* local area network           moglachadh ionadail
  log                   faidhle aistridh
  logic circuit              cuairtean loidigeach

  machine code              canan-inneil
  machine instruction           ainte inneil
  machine language            canan-inneil
? magnetic                tarraingeach
  magnetic core memory          cuimhne bhuillsgean tharraingeach
  magnetic ink character recognition   aithneachadh inc-tharraingeach
* mainframe                mor-chompiutair
  maintenance contract          cumhnant gleidhidh
* margin                 oir
  mark recognition            aithneachadh chomharradh
  mark sensing              mothachadh chomharradh
  master file               priomh-fhaidhle
* mechanical               innleachdach
# medium scale integration        aonachadh ceum mheadhanach
* member                 ball
* memory (computer)            cuimhne
  memory address register         clar-cuimhne seolaidh
  memory data register          clar-cuimhne data
  memory location             ionad cuimhne
  memory management            rian cuimhne
* menu (computer)             clar-iuil
* menu (computer)             clar-taic
  mercury delay line           loidhne dalach airgead-beo
  message switching            suidseadh theachdaireachd
* microelectronics            mion-dhealanachd
  microprocessor             meanbh ghniomh-inneal
* microwaves               meanbh-thuinn
? minicomputer              mion-choimpiutair
  modem                  modem
#? module                 modal
*? monitor (computer)           stiuiriche
? multi-access              ioma-ruigsinn
  multi-drop               ioma-dhriog
  multi-line               ioma-loidhne
  multi-processing            ioma-ghniomhadh
  multi-programming            ioma-phrogramadh
  multi-user               ioma-chleachdair
  multiplexor               ioma-shniomhair
? multiplication             leudachadh

* narrow band               bann cumhang
  negative                aicheil
*? node (networking)            alt
* non-equivalence             neo-ionnanachd
#? normal form               cruth cumanta
#? normalisation              cumantachadh
  nucleus                 cridhe

  on-line                 air-loidhne
  open systems interconnection      eadar-cheangal de shiostam fosgailte
  operating system            seoladh oibre
  optical character recognition      aithneachadh fradharcach
* organisation              eagrachadh
  oven                  amhainn
  overlapped processing          gniomhadh tar-lubte
  owner record (computing)        raon seilbh

* packet assembler/disassembler      tionalair/eas-thionalair phasgan
  packet switching            suidseadh phasgan
* paragraph                earrann
  parallel                co-shinte
  parity                 co-ionnanachd
  partition                pairtich
** password                facal-faire
  performance (execution)         coilionadh
  peripheral device            cuairt-inneal
  peripheral device            cuairt-inneal
  photo-engraving             dealbh-grabhaladh
  photocopier               lethbhreacadair
  photosensitive cell           cealla fhoto-mhothachail
  pipe                  piob
#? point of sales terminal         ceann-obrach aig am reic
  pointer                 tomhaire
*? polling (data communications)      ceasnachd
  port (computing)            port
* positive                deimhinneach
  presentation              cumadh
* printer                 clo-bhualadair
* printhead                innleachd-chlo
  priority                tus-chothrom
* privilege                sochair
  processor                gniomh-inneal
  product                 toradh
  program counter             cunntair phrogram
  program status bit           cod cunnraidh
  procedural               doighealachd
  protective casing            ceis-dhionaidh
  pulse generator             cruthadair bhuille
  pulse train               sreath bhuillean
  punched card              cairt tholltach
  punched tape              teip tholltach

  query language             canan ceasnachaidh

*? random                 tuairmeach
  random access memory          cuimhne thuairmeach
  read only memory chip          sgealb chuimhne bhuan
  read-only memory            cuimhne bhuan
  recall                 ath-ghairm
# record (data/file structure)      raon
*? recovery                ath-bheothachadh
  reference file             faidhle bratha
  register (computer)           clar-cuimhne
* relation (database)           cleamhnas
  relational               cleamhnais
  relationship              ceanglaiche
* reliability               earbsachd
* remote                 iomallach
*? repeater (communications)        ath-mheudaichear
  report file               faidhle aithisg
* report generator            cruthadair aithisgean
* representation             riochd
  representing              riochdachadh
  requirements              iarrtasan
* research and development        rannsachadh is leasachadh
  reserve                 cul-earalas
* resources                goireasan
  results register            clar-cuimhne toraidh
  retrieval                ath-ghairm
  rod                   slat
  routine                 gnath-chursa
  routing                 ruaigeadh

  sand                  gainmheach
  satelite                saideal
* saving                 caomhnadh
  scanner                 leirsinnear
  scientific               saidheansail
  screen painting             dealbhachadh follaiseir
  sector                 cuibhreann
  sector                 roinn
*? security                tearainteachd
#? semantics                sonraichear
? serial (computing)           lean-phungach
? serial printer             clo-bhualadair lean-phungach
? serial processing            gniomhadh lean-phungach
  server/requester (computing)      seirbheiseach/iarrtaiche
  set                   buidheann
  shift register             clar-gluasachd
  signalling (comms)           smeideadh
  silicon                 sileacon
  silicon oxide insulation        dealachadh ocsaid shileacon
  simplex                 aon-fhillte
  small scale integration         aonachadh ceum iosal
  software                bathar bog
  software development tools       buill-acainn leasachaidh bathair buig
  software engineering          innleadaireachd bathair buig
  solid-state device           innleachd theann-staide
  specification              mion-chomharrachadh
? speed                  astar
  spindle                 aiseal
  spreadsheet               duilleag-cleithe
  square                 cearnag
  stand alone               aon-seasmhach
* standard                bun-thomhas
* standard                slat-thomhais
  stepped calculator           aireamhair ceumnach
  storage                 stor
  storage management           rian stor
  store                  stor
  streamer (machine)           ruithlear
* structure                cruth
  superstructure             os-structair
* supervisor (computer)          stiuiriche
  supplier                solaraiche
  switching device            innleachd suidsidh
  synchronise (computing)         sioncronaich
  synchronous transmission        sgaoileadh maraon
  syntax                 co-charadh

  table                  liosta chlarach
  tanks of mercury            amaran airgead-beo
*? task                  dleasdanas
  telecommunications           cian-chonaltradh
* teleconferencing            cian-cho-labhairt
* telecottage               cian-bhothan
  teleprinter               cian-chlodair
  telesoftware              cian-bhathar bog
  teletex (electronic mail)        post dealain
  teletext                cian-teacs
  telex                  cian-chagair
  temporary                leth-bhuan
  terminal (computer)           ceann-obrach
  terminator               criochnair
*? text editor               deasachair-teacs
  thermal printer             clo-bhualadair tearmach
  thimble                 meuran
* time slice               sliosnag uine
  time-share               roinn-uine
  timesharing monitor           stiuiriche roinn-uine
  topology                iomhaigh
  transaction file            faidhle malairt
  transaction processing         gniomhadh malairt
  transfer monitor            stiuiriche co-ghluasaid
* transmission              sgaoileadh
* transport                giulain
  typewriter               clo-sgriobhadair

  ultra-violet              os-bhiolait
  unemployment              dith cosnaidh
?? up-to-date               nua-aimsireil

  vacuum tube               piob falmhachd
  vacuum valve              piob falmhachd
* validation               dearbhadh
  value-added data services        seirbhisean data os-luach
  value-added network           moglachadh os-luach
  variable                caochlaideach
# variable length record         raon faid-caochlaideach
# verification              firinneachadh
** versatile                iol-chomasach
# very large scale integration      aonachadh ceum ro-ard
* viewdata (videotext)          leir-data
  virtual machine             inneal brigheil
  virtual memory             cuimhne bhrigheil
  visual display unit           follaisear

? wafer                  sliosnag
* white noise (acoustics)         fuaim geal
* wide area network            moglachadh farsaing
* wideband                bann farsaing
* window (computer)            uinneag
  word processing             dealbh-sgriobhadh
  work file                faidhle obrach
  write-enable notch           eag sgriobhaidh
2001-11-07 CPD