Briathrachas Creideimh

Liostaichean de bhriathrachas creideimh

angelaingeal
bigotrydall-eud creideimh
Bible scholarsluchd-mìneachaidh na Fìrinne
blasphemytoibheum
CreatorAn Cruthaigheair / An Cruithear
devotionteas-ghràdh
dogmatismrag-bharaileachas
fallen angelsna h-ainglean tuiteamach
Father ...Maighstir ... (air sagart)
insulttoibheum
proselyteùr-chreideach
pulpitcùbaid
ReformationAn t-Ath-leasachadh
Rev. ...An t-Urr, ...
Reverend ...An t-Urramach ...
shrinenaomh-chiste
superstitionsaobh-chràbhadh
water of lifeuisge na beatha

Goireasan eile a tha feumail

2015-04-26 CPD