Faclan stiùiridh air chù chaorach

» Briathrachas airson farpaisean chon chaorach (.doc) - leabhran bho Alasdair MacAoidh, MNE


Fiosrachadh bho Aonghas MacAonghais (Aonghas Mór), An Teanga, An t-Eilean Sgitheanach, 1998


Date: Sat, 17 Jan 1998
From: James
To: GAIDHLIG-B@LISTSERV.HEA.IE

Chuala mi sgeulachd ghoirid air an réidio far an robh luaidh air coin chaoraiche. Cha robh mi riamh amach air a mhointich a cruinneachadh na caoraich ach anns an sgeul seo dh’éigh a' chiobair ; “... do mo chois .... an cuala tu ...!”, agus, “Laigh sios!”, “Fanaidh sin!”, “Fan a mach!”


Tha faclan stiùiridh con ann an CMT soc.culture.celtic aig Craig Cockburn.


2009-03-20 CPD