Gaeilge

Briathrachas Foghlaim


crèchesgoil-altraim
playgroupcròileagan
nursery schoolsgoil-àraich
primary schoolbunsgoil
secondary schoolàrdsgoil
boarding schoolsgoil chòmhnaidh
public schoolsgoil phrìobhaideach
collegecolaiste
further educationfoghlam adhartach
universityoilthigh
campusàrainn
University of the Highlands and IslandsOilthigh na Gaidhealtachd
Oilthigh na Gaidhealtachd ’s nan Eilean
UHIOGE (Seo Liostaichean briathrachais bho OGE)
UHI Millenium InstituteInstitiùd OGE nam Mìle Bliadhna
UHI Executive OfficeOifis Stiùiridh OGE
Lews Castle CollegeColaiste a’ Chaisteil
(Colaiste Leòdhais)
Highland Theological College (HTC)Colaiste Diadhachd na Gaidhealtachd (CDG)
Scottish Qualifications AuthorityUghdarras Theisteanasan na h-Alba
Her Majesty’s Inspectors of EducationLuchd-sgrùdaidh na Bànrigh airson Foghlaim
(Luchd-sgrùdaidh a’ Chrùin)
degreeceum
ordinary degreeceum coitcheann
honours degreeceum le urram
first class degreeceum sa cheud rang
research degreeceum rannsachaidh
postgraduate degreefor-cheum
iar-cheum
graduationceumnachadh
graduateceumaiche
award
prize
duais
HigherÀrd Ìre
Advanced HigherSàr Àrd Ìre
Standard GradeÌre Choitcheann
O-grade
O-level
Ìre Chumanta
Scottish Vocational Qualification (SVQ)Teisteanas Dreuchail na h-Alba
complete beginnersfìor luchd-tòiseachaidh
beginnersluchd-tòiseachaidh
lower intermediateeadar-mheadhanach ìosal
upper intermediateeadar-mheadhanach àrd
advancedadhartach
syllabusclàr-oideachaidh
modulemodal
cognate modulescòmhlan mhodalan
module descriptortuairisgeul modail
module leaderstiùiriche modail
core modulemodal bunaiteach
optional modulemodal roghainneil
unitaonad
prerequisitesro-fheumaileachdan
enrolledclàraichte
withdrawnair tarraing a-mach
air sgur
temporary withdrawaltarraing a-mach airson greis ùine
passdèante
meriturram
sàr obair
learning outcomebuil ionnsachaidh
assessmentmeasadh
reassessmentath-mheasadh
oral assessmentmeasadh beòil
thesistràchdas
essayaiste
semestersemeastar
termteirm
workplacementgreis gnìomhachais
exchangeiomlaid
classclas
lectureòraid
seminaròraid rannsachaidh
seiminear
coffee/tea breakfois cofaidh/teatha
examdeuchainn
candidatetagraiche
revisionath-leughadh
invigilatorneach-amhairc
invigilationbuachailleachd
exam boardbòrd nan deuchainn
external examinersluchd-sgrùdaidh bho a-muigh
luchd-sgrùdaidh bhon bhlàr a-muigh
luchd-sgrùdaigh an taoibh a-muigh
resultstoraidhean
markscomharraidhean
cross-markingath-cheartachadh
double markingcomharrachadh dùbailte (dithis a’ comharrachadh gach pìos obrach)
blind markingcomharrachadh gun sealladh (dith an sàs, gun fhios dé an comharra a thug an neach eile seachad)
anonymous markingcomharrachadh gun urra (far nach eil ainm an oileanaich air an obair)
moderationdàrna beachd (far a bheil an dàrna neach, no neach-sgrùdaidh bho muigh, a’ toirt beachd air na comharraidhean a thug a’ chiad neach seachad)
internal verificationdearbhadh ionadail
rescalingcothromachadh
resitath-shuidh
ath-dheuchainn
mitigating/special circumstancescuspairean a’ bualadh air oileanaich
so-lethsgeulan
Fhuair e pass lomHe scraped a pass
staffluchd-obrach
teaching staffluchd-teagaisg
staff roomseòmar-suidhe an luchd-teagaisg
lectureròraidiche
professorollamh
àrd ollamh
proifeasair
doctordotair
ollamh
Dr.an t-Oll.
an Dr.
Head of StudiesCeannard an Fhoghlaim
personal advisoroide pearsanta
student advisorcomhairliche oileanach
sabatical leavefòrladh sàbaideach
attendancefrithealachd
missing classes
(cf. longing for classes
a’ call chlasaichean
ag ionndrainn chlasaichean)
student recruitmenttrusadh oileanach
returning studentsoileanaich leantainneach
qualificationsuidheamachd
entry requirementsfeumalachdan tòiseachaidh
uidheamachd tòiseachaidh
tomhaisean tòiseachaidh
freshers’ fayrefèill nan oileanach
(freshers’ weekseachdain na dibhe)
student representativeriochdaire nan oileanach
student common roomseòmar nan oileanach
distance learning
(cf. high speed learning
foghlam air astar
foghlam aig astar)
distance learning studentsoileanaich air astar
face to faceaghaidh ri aghaidh
immersion coursecùrsa bogaidh
lifelong learning (LLL)foghlam fad-beatha (FFB)
quality assurance
(cf. sex test
dearbhadh deagh ghnè
dearbhadh gnè)
blackboardbòrd-dubh
whiteboardbòrd-geal
smartboardbòrd-glic
projectortilgeadair
online learning environment (OLE)àrainneachd ionnsachaidh air-loidhne (AIA)
LECCompanaidh Iomairt Ionadail
QAABuidheann Gealltanas Càileachd
SDCRSgrùdadh Leasachaidh agus Dreuchd Luchd-obrach
SFC
SFEFC (nach maireann)
SHEFC (nach maireann)
Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
Comhairle Maoineachaidh Foghlam Adhartach na h-Alba
Comhairle Maoineachaidh Foghlam Àrd-ìre na h-Alba
SQMSSiostam Stiùireadh Càileachd na h-Alba

2017-01-09 CPD