Gaeilge

Faclan Gàidhlig air lic uaighe

Gus am bris an latha - Until the day breaks
Gus am bris an latha agus an teich na sgàilean - Until the day breaks and the shadows flee away (Dàn Sholaimh 2:17)

Oir ciod i ur beatha. Is deatach i a chithear ré ùine bhig, agus an déidh sin a théid ás an t-sealladh - Life is like a vapor that appears for a short time and then vanishes away (Litir Sheumais 4:14)

Is beannaichte na mairbh a gheibh bàs anns an Tighearna - Blessed are the dead who die in the Lord (Taisbeanadh 14:13)

Fois shìoraidh dhà - Eternal rest upon him
Fois shìoraidh dhì - Eternal rest upon her

Fois shìorraidh d’a anam - Enternal rest on his soul
Fois shìorraidh d’a h-anam - Enternal rest on her soul

Guidh air ar son - Pray for us

Ann an uchd an aingil - In the arms of the angel

Ag fois leis an Tighearna - Resting with the Lord

Còmhla gu sìorraidh - Together for eternity

’S e Dia bheir dhuinn gach comhfhurtachd - It is God who gives us every comfort
no ghearras iad air falbh - or cuts them away
Ma thug E leis, ’s E fèin thug uaith - If he took away, it was he who gave
beannaicht gach uair biodh ainm! - blessed always be his name
(Scottish Gaelic Paraphrase 3)

O gum bidheadh sinn glic, - O that we were wise,
gun tuigeadh sinn so, - that we understood this,
gun tugadh sinn fainear - that we would consider
ar crìoch dheireannach! - our latter end!
(Deuteronomi 32:29)

2022-07-31 CPD