Gaeilge

Briathrachas Leigheis

Faclan a thug an Dr. Uilleam MacCoinnich don Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abdominal (adj)balgach
abdominocentesis (n)sìoladh lag a' mhionaich (fir)
abortion (n)breith anabaich (boir)
abrade (v)suath
abreaction (n)reachd (boir)
abscess (n)iongrachadh (fir)
niosgaid (boir)
absorb (vt)leig sìos
absorb (vt)òl a-staigh
absorbtion (n)sùghadh (fir)
abstain (vi)fan/fuirich (bho)
acetabulum (n)cuach na leise (boir)
ache (n)cràdh (fir)
pian (boir/fir)
achlorhydria (n)cion-searbhaig (fir)
acquired immunity (n)dìonachd-choisinnte (boir)
Adam's apple (n)meall-an-sgòrnain (fir)
addict (n)neach fo bhuaidh (fir)
tràill (boir/fir)
addiction (n)tràilleachd (boir)
adenitis (n)faireag air at (boir)
adipose tissue (n)figheachan-sailleach (fir)
adipose (adj)sailleach
adiposity (n)reamhrachd (boir)
sailleachd (boir)
aerophagy (n)slugadh-adhair (fir)
afterbirth (n)slànadh (fir)
agglutinated (adj)air a t(h)àthadh
agglutinin (n)stuth-tàthaidh (fir)
agrannlocytosis (n)cion cheallan-gràineach (fir)
agrophobia (n)fuath ro fhaireachdainn (boir)
airlock (n)bacadh-adhair (fir)
airway (passage for air) (n)cothrom-analach (fir)
alcoholic jaundice (n)an tinneas-buidhe gun domblas san fhual (fir)
alimentary canal (n)cuairt a' chnàmhaidh (boir)
alopecia (n)maoile (boir)
alveolar (adj)còsagail
amnesia (n)dìth-chuimhne (boir)
amniocentesis (n)tolladh an t-sreothain-ìochdaraich (fir)
amnion (n)sreothan-ìochdarach (fir)
amniotic (adj)den t-sreothan-ìochdarach
ampoule (n)meanbh-bhotal (fir)
amputate (v)geàrr air falbh/dheth
teasg
amputate (vi)sgar ball bhon chorp
anaemia (n)cion-fala (fir)
anaesthetic (n)pràmhan (fir)
anaesthetist (n)pràmhaiche (fir)
anaesthetize/ise (vt)cuir ann an suain
anal (adj)den tòin
anastomose (vt)tàth ri chèile
anatomical (adj)bodhaigeach
aneurismal (adj)at-cuisleach
angina (n)greim a' chridhe (fir)
angiography (n)dealbh faileas-cuisle (boir/fir)
angiospasm (n)crùbadh fèith/cuisle (fir)
teannachadh fèith/cuisle (fir)
ankylosis (n)àite-aonachaidh (fir)
anorexia nervosa (n)fuath-bìdh (fir)
anorexia (n)dìth-càile (fir)
antagonist (muscle) (n)musglan-bacaidh (fir)
antediarrhoeal (n)leigheas airsin na buinnich (fir)
antepartum haemorrhage (n)call-fala roimh bhreith (fir)
anterior (adj)air beulaibh
anterior (n)beulaibh (fir)
anteroom (n)seòmar-aghaidh/toisich (fir)
anticoagulant (n)casg-binndeachaidh (fir)
anticonvulsant (n)casg-brais (fir)
antidepressant (n)casg-cianalais (fir)
antihypnotic (n)stuth-caithriseach (fir)
antipyretic (n)leigheas-fiabhrais (fir)
anuria (n)cion-mùin (fir)
anus (n)tò(i)n (boir)
aortic aneurism (n)at-cuisle cinn (fir)
aortic arch artery (n)lùb mhòr na cuisle-cinn (boir)
aortic (adj)dhen chuisle-chinn
aqueous solution (n)fuasglan-uisgidh (fir)
areolar tissue (n)figheachan-sgaoilte (fir)
artefact (n)innleachdas (fir)
arteriogram (n)dealbh faileas-cuisle (boir/fir)
arteriovenous aneurism (n)at-cuisle fèitheach (fir)
arthralgia (n)alt-cràiteach (fir)
goirteas-uilt (fir)
arthritis (n)altas (fir)
artificial insemination (n)sìolachadh-innealta (fir)
artificial kidney (n)dubhag-bhrèige (boir)
asphyxiate (v)mùch
asthenia (n)laigse (boir)
asylum (place of refuge) (n)tèarmann (fir)
atrophy (n)crìonadh (fir)
seargadh (fir)
attendant (adj)frithealach
auditory hallucination (n)mealladh-cluaise (fir)
auditory meatus (n)slighe na cluaise (boir)
aural (adj)den chluais
auricular (adj)den chluais
ausculate (vi)èisd
auscultation (n)èisdeachd (boir)
axial skeleton (n)craidhneach-fhearsaideach (boir)
bacteria (n.pl)bitheagan (boir.iol.)
bacterium (n)bitheag (boir)
barrenness (n)seasgachd (boir)
bedsore (n)bris(t)eadh air leabaidh (fir)
belladonna (n)lus na h-oidhche (fir)
benumb (v)lapaich
biceps (n)golanach (fir)
bidet (n)each-beag (fir)
eachan (fir)
bifurcate (adj)gobhlach
na dhà mheur
bifurcation (n)gobhlanach (fir)
bile acid (n)searbhag-dhomblasach (boir)
bile salt (n)salann-domblasach (fir)
biochemical (adj)bith-cheimigeach
biopsy (n)sampall-meanbh (fir)
bipolar psychosis (n)staid bròn-cuthaich (boir)
birth control (n)casg-gineamhainn (fir)
blackout (physiology) (n)call-mothachaidh (fir)
bladder (urinary) (n)bolg-mùin (fir)
bladder (n)aotroman (fir)
bleed (intransitive) (vi)caill fuil
bleed (transitive) (vt)leig fuil
blind (partially) (adj)caoch
dall
blind (totally) (adj)dall
blister (n)leus (fir)
blister (v)thoir leus/balg air
bloat (v)at
sèid suas
blood pressure (n)bruthadh-fala (fir)
blood transfusion (n)leasachadh-fala (fir)
blood-group (n)seòrsa-fala (fir)
blood-vessel (n)caochan-fala (fir)
fuil-fheadan (fir)
bloodshed (n)dòrtadh-fala (fir)
bow-legged (adj)camachasach
brain stem (n)gas (fir)
stoc na h-eanchainn (fir)
breakdown (nervous) (n)briseadh slàinte na h-inntinn (fir)
breath (n)deò (boir/fir)
breathe in (v)tarraing anail
breathe out (v)leig anail
breathlessness (n)giorr-analach (boir)
giorrad-analach (fir)
seaghan (fir)
breech birth/delivery (n)breith tòin an toiseach (boir)
bronchitis (n)dòmhladas-broillich (fir)
mùchadh, am (fir)
bronchospasm (n)pìochanaich (boir)
bronchus (n)pìob (boir)
bruise (n)bruthadh (fir)
pat (fir)
pronnadh (fir)
buccal cavity (n)craos (fir)
bulge (vi)dèan bolg
burn (n)losgadh (fir)
by-product (n)far-stuth (fir)
cachexia (n)breòiteachd (boir)
cadaver (n)closach (boir)
caecum (n)caochan (fir)
calcaneal (adj)a bhuineas do chnàimh na sàlach
calcaneum (n)cnàimh na sàlach (fir)
cannabis (n)cainb-lus (fir)
capacity (n)comas na ghabhas (fir)
capillary network (n)lìonradh de chuisleagan-caola (fir)
capillary (n)cuisleag chaol (boir)
capsule (n)ciste (boir)
carcinogen (n)stuth spreagach aillse (fir)
carcinogenic (adj)a dh' adhbhraicheas aillse
carcinoma (n)aillse (boir)
cardia (n)bealach/fosgladh na stamaig (fir)
bealach/fosgladh na stamaige/goile (fir)
cardiac aneurism (n)at-cuisle balla a' chridhe (fir)
cardiac failure (n)dìobhairt-cridhe (fir)
cardiac infarcation (n)cleiteachd-chridhe (boir)
cardiac tamponade (n)teannachadh-cridhe (fir)
cardiomegaly (n)meudachadh a' chridhe (fir)
cardiovascular (adj)den chuairt-fhala
carious (adj)grodach
carminative (adj)lasach
carotid artery (n)cuisle mhòr na h-amhaich (boir)
cuisle-mhòr na h-amhaich (boir)
carpus (n)cnàmhan caol-an-dùirn (fir.iol.)
castrate (v)thoir na clachan à(s)
castration complex (n)fuath-spothaidh (fir)
casualty (n)leòinteach (fir)
cataract (condition of eye) (n)fionn (boir/fir)
meamhran-sùla (fir)
sgleò-sùla (fir)
catarrh (n)galar smugaideach (fir)
catarrhal (adj)ronnach
smugaideach
catheter (n)taomadan (fir)
taoman-fuail (fir)
catheterisation (n)cur taomadan ann an rud (fir)
caul (n)sreafainn (fir)
cerebellum (n)eanchainn-bheag (boir)
cerebral aneurism (n)at-cuisle eanchainn (fir)
cerebral cortex (n)sgrath na h-eanchainne (fir)
cerebral (adj)eanchainneach
cerebrospinal fluid (n)lionn na h-eanchainn (fir)
cervical vertebra (n)cnàimh-amhaich (fir)
cervical vertebrae (n.pl)cnàmhan na h-amhaich (fir.iol.)
cervical (adj)muinealach
cervix (n)muineal (fir)
chilblain (n)cusp (boir)
meallan crìon(a) (fir)
childbed (n)liasaid (boir/fir)
childless (adj)gun sliochd
cholelithiasis (n)grinnealas-domblais (fir)
cholestatic jaundice (n)an tinneas-buidhe le tachdadh a-staigh no a-muigh (fir)
chronic (adj)leantalach
chyle (n)lionn-meirbhidh (fir)
cicatrice (n)athailt (fir)
circulatory system (n)seòl cuairt na fala (fir)
clamp (v)cuir clabhdan air
claudication (n)bacaiche (fir)
crùbaiche (fir)
claustrophobia (n)fuath-dùinteachd (fir)
cleft palate (n)bràighe-beòil sgoilte (fir)
clinical teaching (n)teagasg cois na leapa (fir)
clotting (n)binndeachadh (fir)
reothadh (fir)
coagulate (v)reòth
coccyodynia (n)goirteas an earbaill (fir)
cochlea (n)seilcheag (boir)
cocygeal vertebra (n)cnàimh-earbaill (fir)
coitus (n)cliathadh (fir)
coldsore (n)breac a' chnatain/an teasaich (boir)
colectomy (n)gearradh às a' chaolain-mhòir (fir)
collar-bone (n)dealgan (fir)
ugan (fir)
colon (intestine) (n)caolan mòr (fir)
colostrum (n)nùs (fir)
comedo (n)guirean-dubh (fir)
commit suicide (v)cuir làmh nad bheatha fhein
complexion (n)dreach (fir)
compression of the brain (n)dlùth-theannadh na h-eanchainn (fir)
concave (adj)slagach
conceive (v)fàs torrach
conception (n)gineamhainn (fir)
concussion (n)crith-eanchainn (boir)
condyle (n)cnap (fir)
rùdan (fir)
confused (adj)troimh-chèile
confusion (n)breisleach (fir)
congenital cyanosis (n)galar-gorm (fir)
congenital (adj)on bhroinn
congesive heart failure (n)iurpaiseach a' chridhe (boir)
congestive failure (n)fàilligeadh-iurpaiseach (fir)
conjunctiva (n)meamran/geal na sùla (fir)
tonn na sùla (boir)
conjunctival (adj)de gheal na sùla
conjunctivitis (n)tuinniteas (fir)
constipation (n)teannachadh-innidh (fir)
constrictive (adj)teannachail
consultation room (n)seòmar-comhairleachaidh (fir)
contact lens (n)glainne-shuathaidh (boir)
contagious (adj)beanailteach
contraception (n)casg-gineamhainn (fir)
contusion (n)leòn brùite (fir)
convalescent (adj)feabhasach
convulsion (n)criothnachadh (fir)
droch chuairt (boir)
corium (true skin) (n)cneas (fir)
craiceann (fir)
cornea (n)còirne (boir)
cornual (adj)ann an adhairc na machlaige
corrosive poison (n)puinnsean cnàimhteach (fir)
cortex (n)sgrath (fir)
coryza (n)cnatan (fir)
sileadh-sròine (fir)
cough-medicine (n)leigheas-chasad (fir)
cough (v)dèan casad
counteract (v)cuir bacadh air
coverslip (n)gloine-chuibhrig (boir)
cramp (n)an t-orc (fir)
cranium (n)ballag (boir)
craving (n)miann (boir/fir)
cremate (v)loisg
crepitation (n)briosgarnachd (boir)
crepitus (n)cnàimh-chnagaid (boir)
crisis (n)èiginn (boir)
cross-eyed (adj)cam-shùileach
croup (illness) (n)casadaich ospagach (boir)
crutch (n)crasg (boir)
maide-crois (fir)
cryptomenorrhoea (n)staid fhalaichte fuil-mìos (boir)
cryptorchidism (n)staid fhalaichte nam magarlan (boir)
culture (bacterial) (n)torachd (boir)
culture medium (n)meadhan-fàis beathachaidh (fir)
curable (adj)so-leigheas
curvature (n)caime (boir)
cusp (prominence on tooth) (n)bior (fir)
cyanosis (n)snuadh gorm (fir)
cystic fibrosis (n)miosad uthanach freumhagach (fir)
cytology (n)sgrùdadh-cheallan (fir)
deafness (n)buidhre (boir)
death certificate (n)urras-bàis (fir)
debilitated (adj)air a lagachadh
decapitation (n)cur dheth a' chinn (fir)
decay (n)breòthadh (fir)
decompose (vi)lobh
decompression (n)dì-bhruthadh (fir)
decubital ulcer (n)bris(t)eadh-air-leabaidh (fir)
defaecate (vi)cac
defaecation (n)cac (fir)
cacadh (fir)
deficiency disease (n)galar-easbhaidh (fir)
deformity (n)bris(t)eadh-cumaidh (fir)
deglutition (n)slugadh (fir)
dehydrated (adj)gun sùgh
dehydration (n)dìth-uisge (fir)
delinquent (n)coireach (fir)
delirious (adj)breisleachail
delirium tremens (n)breisleach critheanach (fir)
deliver (v)asaidich
delusion (n)mealladh-eanchainn (fir)
denture (n)deud (fir)
fiacail-fhuadain (boir)
depressed fracture (n)tulg (fir)
depression (n)dubhachas (fir)
sprochd (fir)
trom-inntinn (boir)
dermatology (n)eòlas-craicinn (fir)
desquamate (vi)plaoisg
desquamation (n)plaoisgeadh (fir)
sgaradh-craicinn (fir)
deteriotaion (n)dol am miosad (fir)
developed (adj)air a t(h)oirt gu ìre
developing (n)fàs (fir)
developmental (adj)mun fhàs
diabetes mellitus (n)tinneas an t-siùcair (fir)
diabetes (n)tinneas an t-siùcair (fir)
diagnosis (n)breithneachadh (fir)
diaphragmatic hernia (n)màm-sic sgairte (fir)
diarrhoeal (adj)dhen bhuinnich
diastole (n)leudachadh a' chridhe (fir)
diet (n)riaghailt-bhìdh (boir)
dietetics (n)eòlas riaghailt-bhidhe (fir)
digestive enzyme (n)beirmear-cnàmhaidh (fir)
digestive system (n)seòl a' chnàmhaidh (fir)
digital (adj)meurach
dilatation (n)leudachadh (fir)
dilation (n)leudachadh (fir)
dilute (v)lagaich
tanaich
direct hernia (n)màm-sic dìreach (fir)
disease (n)euslaint (boir)
dislocation (n)cur à alt (fir)
dispensary (n)ìoclann (boir)
dispense (v)dèan an àird
displace (v)cuir à àite
disposition (n)dualchas (fir)
dissecting aneurism (n)at-cuisle sgoilteach (fir)
disseminate (vt)sgaoil
dissemination (n)sgaoileadh (fir)
distal (adj)fad' a-mach
distended (adj)air a s(h)èideadh suas
distension (n)sèideadh suas (fir)
district nurse (n)banaltram-sgìreachd (boir)
diuresis (n)sileadh-fuail (fir)
diuretic (n)fual-bhrostal (fir)
domestic remedy (n)cungaidh-cagailt (boir)
dominant (adj)ceannasach
donor (n)tabhartaiche (fir)
dorsal (adj)druimneach
dorsum (n)cùl (fir)
druim (fir)
uchdan (fir)
dose (n)tomhas (fir)
douche (n)steall (boir)
doze (n)norrag (boir)
drainage-tube (n)feadan-sìolaidh (fir)
dress (treat) (vt)càirich
dress (v)cuir aodach air
dressing (surgical) (n)ioc-chòmhdach (boir)
dropper (tube) (n)pìopaid (boir)
dropsy (n)a' mheud-bhronn (boir)
drug (n)cungaidh-leighis (boir)
droga (boir)
ductless gland (n)faireag gun phìob (boir)
duodenal (adj)dhen chaolan-dhubh
duodenum (n)beul a' chaolain (fir)
caolan-dubh (fir)
dwarfism (n)troichealachd (boir)
dysentery (n)an sgàird (boir)
an spùt (fir)
dyspepsia (n)cion-meirbhidh (fir)
mì-mheirbheadh (fir)
dysphagia (n)slugadh-bidhe air èiginn (fir)
dysuria (n)goirteas tarraing-uisge (fir)
earache (n)goirteas sa chluais (fir)
ecchymosis (n)smal-fala air pronnadh (fir)
effervesce (vi)goil
ejaculation (n)cur-a-mach (fir)
electrocardiogram (ECG) (n)dealbh-dealanaich-cridhe (fir)
electrocardiography (n)dealbh dealanaich-chridhe (boir/fir)
electroconvulsive therapy (n)làimhseachadh (le) brais-dhealanaich (fir)
elevate (v)tog suas
elicit (v)thoir a-mach à
elixir (n)ìocshlaint (boir)
emaciate (vi)tanaich
embolism (n)tachdadh (fir)
embrocation (n)acainn-shuathaidh (boir)
embryo (n)suth (fir)
embryonic (adj)a bhuineas don t-suth
emetic (n)purgaid (boir)
emotional (adj)a ghluaiseas an inntinn
tocail
empyema (pyothorax) (n)iongarachadh sa chliabh (fir)
emulsify (vt)eiblich
emulsion (n)eibleachd (boir)
enamel (n)cruan (fir)
endanger (vt)cunnartaich
endemic (adj)dùthchasach
endocarditis (n)galar lìnigeadh a' chridhe (fir)
endocrine gland (n)fàireag gun phìob(-ghiùlain)/bhrodagach (boir)
endocrine (n)brogad (boir)
endometrium (n)lìnigeadh-machlaige (fir)
enema (n)gliostar (fir)
enteric fever (n)fiabhras-breac (fir)
enzymic (adj)beirmearach
epicondyle (n)fiacail (boir)
epidemic (n)galar-sgaoilte (fir)
epidemiology (n)eòlas sgaoileadh-ghalaran (fir)
epidermal (adj)dhen chraiceann-uachdarach
epigastric (adj)ann an lag a' ghoile
epigastrium (n)lag a' ghoile (boir/fir)
epiglottis (n)claban an sgòrnain (fir)
epiphyseal (adj)dhen bhrisgean
epiphysis (n)brisgean (fir)
epistaxis (n)leum-sròine (fir)
epithelioma (n)aillse dhen chraiceann (boir)
epulis (n)cnap-caireis (fir)
erethrocyte sedimentation rate (n)luas sìoladh-fala (fir)
erode (v)ith a-steach
erosion (n)cnàmhadh (fir)
eructation (n)brùchd (fir)
eruption (n)brùchdadh (fir)
erysipeloid (adj)mar an ròs
erythrocyte sedimantation rate (n)luas-sìoladh-fala (fir)
erythrocyte (n)corpag/frìde-dhearg fala (boir)
exacerbation (n)inbhe nas miosa (fir)
examine (vt)ceasnaich
exanthem (n)tinneas-brothach (fir)
exanthematous (adj)dhen tinneas-bhrothach
excess (n)tuilleadh 's a' chòir (fir)
excise (vt)geàrr às
excision (n)gearradh-às (fir)
excitation (n)brosnachadh (fir)
excoriated (adj)air a rùsgadh
excretory system (n)riaghailt-dhealachaidh (boir)
exertion (n)dìcheall (fir)
exhale (vi)leig anail
exhibitionalist (n)duine-bragail (fir)
exompholos (n)màm-sic na h-imleige (fir)
expectorate (vi)cuir a-mach smugaid
expiration (n)sèideadh a-mach (fir)
extend (v)sìn a-mach
external malleolus (n)an t-òrd a-muigh (fir)
extravasted (adj)brùite
eyelid (n)balt na sùla (fir)
sgàile-sùla (boir)
eyestrain (n)sgìos na sùla (boir)
face (vt)cuir/thoir aghaidh air
facet (n)gruaidheag (boir)
facial (adj)a bhuineas don aodann
facies (n)fiamh (boir)
faecal (adj)a' buntainn don chac
faeces incontinence (adj)gun smachd air a' mhionach
faeces (n)cac (fir)
fainting (n)fanntaicheadh (fir)
familial (adj)a' ruith san teaghlach
farmer's lung (n)sgamhan an tuathanaich (fir)
fatality rate (n)ìre-bhàsmhorachd (boir)
fatality (n)bàsmhorachd (boir)
fatigued (adj)sgìthichte
fatty acid (n)searbhag-gheire (boir)
fauces (n)stuagh/doras an sgòrnain/a'chraois (fir)
febrifuge (n)leigheas-fiabhrais (fir)
febrile (adj)fiabhrasach
fecund (adj)tor(r)ach
fecundity (n)tor(r)achas (fir)
femoral hernia (n)màm-sic slèisneach (fir)
femoral (adj)slèisneach
femur (n)cnàimh na sliasaid (fir)
fester (vi)at
eargnaich
fibrillating (adj)air chrith
fibrillation (n)crith (fir)
fibrin (n)fibrin (fir)
fibula (n)cnàimh caol na lurgainn (fir)
fimbrial (adj)fraoidhneasach
fingerstall (n)cuaran (fir)
first-aid (n)cobhair-èiginn (boir)
fissure (n)gag (fir)
fit (convulsion) (n)cuairt (boir)
flaccid (adj)bog
flaccidity (n)fleoidhteas (fir)
flatulence (n)gaoth-chuim (boir)
flatulent (adj)gaothmhor
foetal membrane (n)meamran-toircheasach (fir)
foetal (adj)toircheasach
follicle (n)còs (fir)
follicular (adj)còsach
fontanelle (n)tobar-baistidh (fir)
foramen magnum (n)doras mòr (fir)
forceps (n)greimiche (fir)
teanchair (fir)
forensic (n)dlìgheolach (fir)
formication (n)faireachdainn-sheanganach (boir)
fossa (n)lag (boir/fir)
foster-mother (n)muime (boir)
foster (v)àraich
fosterage (n)daltachas (fir)
fosterling (n)dalta (fir)
fragililasossium (n)trèithe brisgealachd nan cnàmh (boir)
fragility (n)brisgead (fir)
freckled (adj)breac-bhallach
freezer (n)reòdhadair (fir)
frequency (n)tricead (fir)
frigid (adj)fuar
frontal lobe (n)earrann toiseach na h-eanchainne (boir)
frontesphenoidal (adj)fon earrann-thoisich
frostbitten (adj)reò-sheargte
frothing (adj)fo chop
frozen shoulder (n)gualainn-reòthte (boir)
frustration (n)milleadh-dùil (fir)
fumigate (v)smùid
furuncle (n)neasgaid-mhòr (boir)
gait (movement) (n)ceum (fir)
gluasad (fir)
siubhal (fir)
galac(h)tocele (n)ùthan-bainneach (fir)
galactagogue (n)deoch-bhainneach (boir)
galactocele (n)ùth-bainneach (fir)
gallstone (n)clach-dhomblais (boir)
grinneal (fir)
gangrene (n)lobhadh (fir)
morgadh (fir)
gangrenous (adj)fo mhorgadh
gastric juice (n)lionn-meirbhidh (fir)
gastric (adj)meirbheach
gastrin (n)binid (boir)
gastrointestinal tract (n)seòl-cnàmhaidh (fir)
genital (adj)a bhuineas do na gineadan
giant (n)famhair (fir)
gigantism (n)famhaireachd (boir)
gingival (adj)caireanach
gingivitis (n)at-cairein (fir)
glandular fever (n)fiabhras-fàireagach (fir)
glandular (adj)fàireagach
glans penis (n)breall (fir)
glaucoma (n)glaise/guirme na sùla (fir)
gleet (n)silteach (boir)
glenoid cavity (n)lag alt-na-guailne (boir/fir)
gliding joint (n)alt a ghluaiseas gu ciùin (fir)
glomerular filtrate (n)toradh-sìolaidh (fir)
glossitis (n)at-teangaidh (fir)
goitre (n)ainglis (boir)
granulation tissue (n)feòlan (fir)
granulocyte (n)cealla-ghràineagan (boir)
granuloma (n)cinneas cheallan-ghràineagan (fir)
grey matter (n)stuth liath na h-eanchainne (fir)
gripe (pain) (n)grèim-mionaich (fir)
growth hormone (n)brodag-chinneis/fhàis (boir)
gullet (n)goile (boir)
slugan (fir)
gustation (n)faireachdainn-bhlais (boir)
gut (n)caolan (fir)
gynaecology (n)lèigheolas bhan (fir)
haematogenous/haemolytic jaundice (n)an tinneas-buidhe le sgriosadh-fala (fir)
haematology (n)eòlas ghalaran-fala (fir)
haematoma (n)at-dòrtadh-fala (fir)
haematosalpinx (n)fuil san fheadan (boir)
haematuria (n)fual-fala (fir)
mùn-fuilteach (fir)
haemolytic (n)leagadh-fala (fir)
haemopericardium (n)dòrtadh-fala (ann an) cochall a' chridhe (fir)
haemoperitoneum (n)dòrtadh-fala san t-s(e)ic (fir)
haemophilia (n)fuil-gun-chasg (boir)
haemoptysis (n)clochar-fuilteach (fir)
haemorrhage (n)taomadh-fala (fir)
haemorrhagic (adj)buailteach air fuil a chall
haemorrhoid (n)niosgaid-fala (boir)
haemothorax (n)cruinneachadh-fala san chliabh (fir)
hallucination (n)mealladh (fir)
mearachadh (fir)
hallus flexus (n)òrdag(-mhòr) lùbtha (boir)
hallus rigidus (n)òrdag(-mhòr) rag (boir)
hallus valgus (n)òrdag(-mhòr) faob (boir)
hallux (n)òrdag(-mhòr) (boir)
hammer-toe (n)òrdag-ùird (boir)
harmful (adj)lochdach
hay fever (n)fiabhras-feòir/tràgha (fir)
headache (n)ceann goirt (fir)
cràdh-cinn (fir)
heal (v)fàs slàn
hearing-aid (n)claisteachan (fir)
inneal-cluinntinn (fir)
heart murmur (n)monmhair-cridhe (fir)
heart-block (n)casg-cridhe (fir)
heart-failure (n)dìobairt-cridhe (boir)
heartbeat (n)buille-cridhe (boir)
heatstroke (n)beum-grèine (fir)
hemiplegia (n)slios-phairilis (fir)
hemisphere (n)leth-chruinne (boir)
hepatic (adj)gruthanach
hepatitis (n)lionnachadh-gruthain (fir)
hepatogenous jaundice (n)an tinneas-buidhe le galar an adha (fir)
hepatomegaly (n)meudachadh-gruthain (fir)
hereditary (adj)dùthchasach
heredity (n)dualchas (fir)
hermaphrodite (n)(neach) fireann/boireann (fir)
hermaphroditic (adj)fireann/boireann
herpes febrilis (n)breac an teasaich (fir)
herpes venereal (n)àrc (boir)
herpes zoster (n)teine-dè (fir)
herpes (n)deir (boir)
hiatus hernia (n)beàrn an t-slugain (boir)
hinge joint (n)alt-banntach (fir)
hirsutism (n)molachd (boir)
histology (n)eòlas air ceallan na bodhaig (fir)
eòlas-cheallan (fir)
hoarseness (n)tùchadh (fir)
homologous (adj)co-ionnan
hormonal (adj)brodagach
hormone (n)brodag (boir)
hospice (n)taigh-eiridinn (fir)
human genetics (n)ginntinneachd-dhaonna (boir)
humerus (n)cnàimh a' ghàirdein (fir)
humidity (n)taiseachd (boir)
hump-backed (adj)crotach
humpback (n)crotair(e) (fir)
hunchback (n)crotair(e) (fir)
hunchbacked (adj)crotach
hydatid cyst (n)builgean-uisge (fir)
hydatid (n)galar builgean-uisge (fir)
hydrarthrosis (n)dòrtadh lionn-nan-alt (fir)
hydrate (v)uisgich
hydrocephalus (n)uisge sa cheann (fir)
hydrophobia (n)cuthach nan con (fir)
hymen (n)maighdeanas (fir)
hypersensitivity (n)mothachadh thar àbhaist (fir)
hypnosis (n)suainealas (fir)
hypnotic (adj)suainealach
hypnotize/ise (vt)cuir fo shuainealas
hypochondria (n)leann-dubh (fir)
hypodermic (adj)fo-chraicneach
fon chraiceann
hypoglossal (adj)fon teangaidh
hypothermia (n)meilicheas (fir)
hypotonia (n)buige (boir)
sùbailteachd (boir)
hypovolaemia (n)cion lìonadh-fala (fir)
cion-fala (fir)
hysterotomy (n)gearradh sa mhachlaig (fir)
icteric (adj)fon bhuidheach
identification (n)aithneachadh (fir)
idiopathic (adj)gnèitheach
ileitis (n)ainteas dhen/sa chaolan bheag (fir)
ileum (n)crìoch a' chaolain(-bhig) (boir)
ileus (n)gearradh-mionaich (fir)
iliac crest (n)oir na cruachainn (boir)
iliac (adj)caolanach
ilium (n)cnàimh (oir) na cruachainn/a' chaolain (fir)
ill (adj)bochd
dona
tinn
illness (n)galar (fir)
illusion (n)mearachadh (fir)
image (n)coltas (fir)
dealbh (boir/fir)
imbecile (n)lethchiallach (fir)
immature (adj)anabaich
immersion foot (n)tinneas bogadh/tumadh na coise (fir)
immobility (n)cion-gluasaid (fir)
immune (adj)air a d(h)ìon
immunity (n)dìon (fir)
dìonachd (boir)
saorsa (boir)
immunology (n)eòlas thinneasan-dìonachd (fir)
immunosuppression (n)mùchadh-dìonachd (fir)
impair (vt)bac
impaired (adj)ciorramach
impairment (n)ciorram (fir)
ciorramachd (boir)
impalpable (adj)do-fhaireachdainn
imperforate (adj)dùinte
impetigo (n)carr (boir)
impinge (v)buail
suath
implant (v)socraich
suidhich
improve (v)cuir am feabhas
rach am feabhas
incarcerated hernia (n)snaim-sice (fir)
incidence (n)tricead (fir)
incise (vt)geàrr
incisional hernia (n)màm-sic làrach-ghearraidh (fir)
incisor (n)clàr-fhiacail (fir)
incontinent (adj)gun smachd air aotroman/mionach
incubate (v)guir
incubation (n)gur (fir)
incubator (n)guireadair (fir)
incurable (adj)do-leigheas
indirect hernia (n)màm-sic fiar (fir)
induction (n)toirt air adhart (boir)
indurated (adj)cruadhaichte
induration (n)cruas (fir)
inebriated (adj)air mhisg
infant mortality rate (n)bàsmhorachd am measg leanaban (fir)
bàsmhorachd-leanaban (boir)
infarct (vt)mill le casg-fala
infarction (n)dochann mar thoradh air casg-fala (fir)
infect (v)cuir galar air
truaill
inferior vena cava (n)fèith mhòr a' chuim (boir)
infertile (adj)neo-thorrach
infested (adj)air a c(h)laoidheadh
air a c(h)laoidheadh le
infiltrate (vt)rach air feadh
infiltrated (adj)air dhol air feadh
infiltration (n)dol air feadh (fir)
infirmity (n)anfhannachd (boir)
breòiteachd (boir)
laige (boir)
inflammation (n)leannachadh (fir)
inflated (adj)sèidte
influenzal (adj)den chnatan-mhòr
dhen chnatan-mhòr
infraorbital (adj)fon t-sùil
fon t-sùil
nas ìsle na an t-sùil
ingrowing toenail (n)ìne a' fàs a-steach (boir)
inguinal hernia (n)màm-sic loch-bhlèin (fir)
inguinal (adj)den loch-bhlèin
dhen loch-bhlèin
inhale (v)tarraing anail
inhibit (v)bac
cuir stad air
cum air ais
inhibition (n)bacadh (fir)
initial dose (n)tomhas tòiseachaidh (fir)
tomhas-tòiseachaidh (fir)
inject (v)ann-steallaich
injection (n)ann-stealladh (fir)
injurious (adj)cronail
millteach
injury (n)cron (fir)
milleadh (fir)
innate (adj)dualach
nàdarra
innoculation (n)banachdach (boir)
cur na brice (fir)
innominate bone (n)cruachann (boir)
innominate (adj)gun ainm
insane (adj)air chuthach
insanity (n)cuthach (fir)
dìth-cèille (fir)
inseminate (v)sìolaich
insidious (adj)sligheach
insomnia (n)bacadh-cadail (fir)
dìth-cadail (fir)
dìth-tàimh (fir)
inspire (draw into the lungs) (vi)tarraing anail
inspissated (adj)tiughaichte
intelligence quotient (n)tomhas-tuigse (fir)
internal bleeding (n)sileadh-fala san leth a-staigh (fir)
internal hernia (n)màm-sic san leth a-staigh (fir)
internal malleolus (n)an t-òrd a-staigh (fir)
interventricular (adj)eadar an dà sheòmar
intervertebral (adj)eadar cnàmhan an droma
intestinal (adj)dhen mhionach
intestine (n)caolan (fir)
intoxicant (n)deoch mhisgeil (boir)
intrauterine loop (n)cuairteag a-staigh sa mhachlaig (boir)
intrauterine (adj)a-staigh sa mhachlaig
intravenous (adj)(ann) am fèith
introitus (n)inntrigeadh (fir)
introvert (n)fèin-cheasnachair (fir)
inversion (n)cur bun-os-cionn (fir)
involution (n)crìonadh (fir)
dol air ais (fir)
irradiate (v)deàlraich
irreducible hernia (n)màm-sic nach gabh a rèiteachadh (fir)
irrigate (v)uisgich
ischaemic injury (n)dochann-seargaidh (fir)
isolated (adj)air leth
jag (injection) (n)briogadh (fir)
jag (notch) (n)eag (boir)
jaundice (n)a' bhuidheach (boir)
jaw (n)giall (boir)
jejunum (n)caolan-falamh (fir)
jugular (n)fèith-sgòrnach (boir)
juvenile (adj)òganta
keloid (n)làrach-gharbh (boir)
keratitis (n)at-còirne (fir)
kidney-stone (n)clach-fhuail (boir)
kin (n)luchd-dàimh (fir)
kindred (n)muinntir (boir)
kinetic (adj)gluaiseach
king's-evil (n)tinneas-an-rìgh (fir)
kiss of life (n)sèideag sna pòraibh (boir)
knee-cap (n)failmean (fir)
falman (fir)
knuckle (n)cnuidhean (fir)
koilonchyia (n)ìne mar spàin (boir)
kyphotic (adj)crotach
labium majorum (n)liopa-chlòimheach (boir)
labium minorum (n)liopa-chneasda (boir)
labium (n)bile (boir)
liopa (boir)
labour (of childbirth) (n)saothair-chloinne (boir)
lacerate (v)sràc
lachrymal duct (n)pìob-ghiùlain nan deur (boir)
lachrymal gland (n)fàireag nan deur (boir)
lactation (n)lachdadh (fir)
seal an lachdaidh (fir)
lactational (adj)dhen lachdadh
lactic acid (n)geurag/searbhag lachdach (boir)
lacuna (n)beàrn (boir)
lance (v)leig air at
laparotomy (n)sgoltadh-sgrùdaidh (fir)
sgrùdadh lag a' mhionaich (fir)
laryngeal (adj)guthlagail
larynx (n)bràigh an sgòrnain (fir)
guthlag (boir)
latent (adj)dìomhair
falaichte
lateral (adj)leth-thaobhach
lavatory (n)taigh beag (fir)
lax (adj)fuasgailte
lens (n)sùileag (boir)
lesion (n)aineamh (fir)
lethal (adj)bàsmhor
marbhtach
leucorrhoea (n)sileadh-geal (fir)
life-saving (n)beatha-shàbhaladh (fir)
lifeless (adj)gun deò
ligate (n)ceangal (fir)
ligation (n)ceangladh (fir)
limp (adj)bi bacach
bog
limp (n)bacaiche (fir)
ceum (fir)
crùbaiche (fir)
limp (v)bi crùbach
limping (adj)crùbach
linament (n)cungaidh-leigheis (boir)
lingual (adj)a bhuineas don teangaidh
liniment (n)cungaidh-leighis (boir)
lipid (n)geir (boir)
liquefaction (n)leaghadh (fir)
liquid (n)lionn (fir)
lisp (n)liotachas (fir)
listless (adj)coma
neo-aireil
live-born (adj)beò aig breith
liver fluke (n)cnuimh a' phluic (boir)
livid (adj)dùghorm
lobe (lower part of ear) (n)duilleag (boir)
lobule (n)duilleag-bheag (boir)
lock-jaw (n)glas-fhiacal (fir)
locum tenens (n)neach-ionaid (fir)
loin (n)blian (fir)
long-sighted (adj)fad-fhradharcach
lop-sided (adj)leth-oireach
low blood pressure (n)bruthadh-fala ìosal (fir)
low-spirited (adj)muladach
trom-inntinneach
lubricant (n)lìomh (boir)
lubrication (n)lìomhadh (fir)
lumbar region (n)caol an droma (fir)
lumbar vertebra (n)cnàimh caol an droma (fir)
lumen (anatomy) (n)crò (fir)
lunatic (n)neach cuthaich (fir)
lung capacity (n)tomhas-lìonaidh nan sgamhan (fir)
lupus vulgaris (n)a' chnàmhainn-ghnàthach (boir)
madhouse (n)taigh cuthaich (fir)
magnification (n)meudachadh (fir)
malignant (adj)ailseach
malingerer (n)mealltair (fir)
malleolus (n)òrd (fir)
mallet-finger (n)meur-stulcach (fir)
malnutrition (n)easbhaidh-beathachaidh (boir)
malrotation (n)dol mun cuairt an dòigh cheàrr (fir)
mama (n)fàireag-chìche (boir)
mamillary (adj)sineach
mammary gland (n)fàireag-chìche (boir)
mammary (adj)cìochach
mandible (n)peiriceall (fir)
manipulate (vt)stiùir
manipulation (n)stiùireadh (fir)
marasmus (n)tinneas-caitheimh (fir)
march fracture (n)bris(t)eadh-ceumnaiche (fir)
mask (n)falach-aodainn (fir)
falach-beòil (fir)
massage (n)suathadh (fir)
mastication (n)cagnadh (fir)
masturbate (v)brod
maternal (adj)màithreil
maternity (n)màthaireachd (boir)
mattress (n)leabaidh ìochdrach (boir)
mature (adj)air tighinn gu ìre
ullamh
matured (adj)air tighinn gu ìre
maturity (n)abachadh (fir)
ìre (boir)
maxilla (n)carbad-àrd (boir)
maximum (n)os-mheud (fir)
measles (n)a' ghriùthlach (boir)
measurable (adj)a ghabhas tomhas
meatus (n)slighe a-steach (boir)
meconium (n)fearadh-glas (fir)
mediastinum (n)meadhan na clèibhe (fir)
medicinal (adj)iocshlainteach
medicine (science) (n)eòlas-leighis (fir)
medulla oblongata (n)gas (fir)
medulla (n)gas (fir)
smior (fir)
melaena (n)gluasad-dubh (fir)
melancholia (n)cianalas (fir)
sprochd (fir)
melancholic (adj)fo sprochd
menarche (n)àm-tòiseachaidh fuil-mhìos (fir)
meningeal (adj)a bhuineas do chochall na h-eanchainne
meninges (n)cochall na h-eanchainne (fir)
menorrhagia (n)tràghadh-asbhainneach (fir)
menstrual (adj)mìosach
mercury (n)airgead beò (fir)
merge (vi)rach an aon
merge (vt)coimeasgaich
mesenteric vein (n)fèith-fhala a' mhionaich (boir)
mesentry (n)lìon a' mhionaich (fir)
metabolism (n)fàs-atharrachadh (fir)
metatarsal (adj)troigheach
metatarsus (n)meadhan na troighe (fir)
meter (n)inneal-tomhais (fir)
methodical (adj)òrdail
micro-organism (n)bitheag (boir)
microbe (n)meanbhag (boir)
microscope (n)glainne-meudachaidh (boir)
miocroscop (fir)
micturate (vi)mùin
micturition (n)mùn (fir)
midbrain (n)corp na h-eanchainne (fir)
midwife (n)bean-ghlùine (boir)
midwifery (n)banas-glùine (fir)
miniature (n)meanbh-dhealbh (fir)
minimum (n)a' chuid as lugha (boir)
misapprehension (n)mì-thuigsinn (boir)
misbehaviour (n)droch-ghiùlan (fir)
misinterpret (v)mì-bhreithnich
misreckon (v)mì-chunnt
mitral valve (n)còmhla bheannach (boir)
doras dà-adharcach (fir)
doras-beannach (fir)
mitral (n)doras an t-seòmair-chlì (fir)
mobility (n)gluasadachd (boir)
modification (n)leasachadh (fir)
moiety (n)leth-earrann (boir)
molar (n)fiacail-chùil (boir)
mole (facial) (n)ball-dòrain (fir)
momentary (adj)grad-ùineach
moody (adj)dubhach
gruamach
moron (n)neach lag-inntinneach (fir)
mortuary (n)taigh nam marbh (fir)
mote (n)smùirnean (fir)
motivate (v)spreag
motor root (n)freumh-brosnachaidh (fir)
mouthful (n)làn-beòil (fir)
moveable joint (n)alt a ghluaiseas (fir)
mucous (adj)ronnach
mucus (n)ronn (fir)
multi- ()ioma-
multiple sclerosis (n)cruas-maothraidh sgaoilte (fir)
multiplication (n)meudachadh (fir)
mumps (n)a' phluc (boir)
an t-at busach (fir)
mural (adj)ballach
muscular (adj)fèitheach
mutable (adj)caochlaideach
mutation (n)atharrachadh (fir)
mute (adj)balbh
tosdach
mutilate (vt)ciorramaich
mutilation (n)ciorramachadh (fir)
gearradh (fir)
mutism (n)balbhachd (boir)
mydriasis (n)leudachadh/teannachadh clach na sùla (fir)
myelitis (n)smior-caillich air at (fir)
myopia (n)giorra-fhradharc (boir)
myopic (adj)geàrr-sheallach
myxoedema (n)dìth na fàireige-sgiathaich (fir)
naevus (n)ball-broinn (fir)
miann (boir/fir)
nail-bed (n)beò na h-ìne (fir)
blonag na h-ìne (boir)
nape (n)cùl a' mhuineil (fir)
narcolepsy (n)galar tuiteam(as)-cadail, an (fir)
narcosis (n)suain (boir)
narcotic (adj)suainealach
narcotic (n)cungaidh-suain (boir)
nares (n)cuinnean (fir)
nasal cavity (n)pollaire nan cuinnean (fir)
nasal (adj)tro shròin
nausea (n)dèistinn (boir)
togradh gu dìobhairt (fir)
nauseate (v)sgreamhaich
navel (n)imleag (boir)
neck (n)muineal (fir)
necrosis (n)lobhadh (fir)
morgadh (fir)
sgrios (fir)
negative (adj)diùltach
neoplasm (n)cinneas (fir)
neoplastic (adj)a bhuineas do chinneas
nephrectomy (n)gearradh às dubhain (fir)
neurosis (n)leith-bhuaireas (fir)
night-blindness (n)doille san dorchadas (boir)
nit (n)mial (boir)
node (n)cnap (fir)
meann (fir)
snaidhm (fir)
nodule (n)cnap (fir)
meall (fir)
nomenclature (n)ainmeachadh (fir)
nominal (adj)ainmeach
fo ainm
non-obstructive jaundice (n)an tinneas-buidhe gun tachdadh (fir)
normal distribution (n)sgaoileadh-riaghailteach (fir)
normal (adj)cothromach
gnàthach
nosebleed (n)leum-sròine (fir)
nostalgia (n)cianalas (fir)
notation (n)comharrachadh (fir)
noxious (adj)cronail
nuance (n)mion-diofar (fir)
numb (adj)gun fhaireachdainn
lap
meilichte
numb (v)meilich
nursing home (n)taigh-altraim (fir)
nutrient (n)biadh (fir)
nystagmus (n)luasgan-sùla (fir)
obese (adj)reamhar
tiugh
observation (n)beachd (fir)
toirt fa-near (boir)
obsession (n)beachd-cheannsal (fir)
beò-ghlacadh (fir)
obstetric (adj)a bhuineas do eòlas breith-chloinne
obstetrics (n)eòlas breith-cloinne (fir)
obstinate (adj)rag-mhuinealach
obstruct (v)cuir bacadh air
tachd
obstructive jaundice (n)an tinneas-buidhe le tachdadh a-muigh (fir)
occlusion (n)dùnadh-suas (fir)
occupational disease (n)galar-ceàirde (fir)
occupational health (n)slàinte an obraiche (boir)
occupational therapy (n)obair mar dhòogh-leigheis (boir)
occupational (adj)ceàrdach
oculist (n)lèigh shùilean (fir)
odontoid (adj)mar fhiacail
odorous (adj)cùbhraidh
odour (n)boladh (fir)
oedema (n)bòcadh (fir)
iurpais (boir)
oesophageal (adj)sluganach
oesophagitis (n)ainteas anns an t-slugan (fir)
oesophagus (n)slugan (fir)
oil (mineral) (n)ola-thalmhainn (boir)
oil (vegetable) (n)ola-luis (boir)
oily solution (n)fuasglan-ùillidh (fir)
ointment (n)acfhainn (boir)
ol-ungaidh (boir)
olecranon (n)bàrr na h-uilne (fir)
oligaemia (n)gainnead-fala (fir)
oligomenorrhoae (n)gainnead-fala mìosach (fir)
oliguria (n)gainnead-mùin (fir)
omental (adj)a bhuineas do chòmhdach a' mhionaich
omentum (n)còmhdach a' mhionaich (fir)
on call (adj)air ghairm
one-eyed (adj)air leth-shùil
ooze (v)sil
opacity (n)doilleireachd (boir)
opaque (adj)doilleir
operation theatre (n)àit-obrach lèighe (fir)
ophthalmic complaint (n)galar sùileach (fir)
ophthalmology (n)eòlas ghalaran-sùla (fir)
ophthalmoscope (n)sùildearcan (fir)
opiate (n)cungaidh-chadail (boir)
optic (adj)fradharcach
optical illusion (n)iomrall-fradhairc (fir)
optical (adj)fradharcach
optician (n)neach-nan-sùl (fir)
orbit (hollow in which eyeball rests) (n)lag na sùla (boir/fir)
orbital (adj)a bhuineas do lag na sùla
orchitis (n)ainteas sa mhagairle (fir)
orgasmic (adj)a bhuineas do reachd
orphan (n)dìlleachdan (fir)
ossify (v)dèan na c(h)nàimh
osteoid (n)cnàimh-anabaich (fir)
osteomalacia (n)galar buige nan cnàmh (fir)
osteopath (n)lìghiche chnàmh (fir)
osteopetrosis (n)galar cruas nan cnàmh (fir)
osteperosis (n)galar brisgealachd/còsachd nan cnàmh (fir)
otalgia (n)grèim/gath-cluaise (fir)
otitis media (n)ainteas sa chluais (fir)
otorrhoea (n)sileadh (bh)on chluais (fir)
otoscope (n)cluaisdearcan (fir)
outbreak (n)cath (fir)
oval (adj)air chumadh uighe
overbalance (v)caill cothrom
taobh-thromaich
overt (adj)fosgailte
soilleir
overweight (adj)ro-throm
oviduct (n)feadan nan uighean (fir)
ovum (n)ugh (fir)
ughag (boir)
oxygen (n)beòthaile (boir)
pace (v)ceumnaich
pacemaker (n)ceumnaiche (fir)
paediatrics (n)eòlas thinneasan-cloinne (fir)
painless (adj)neo-chràiteach
palatable (adj)blasda
palatal (adj)de bhràighe a' bheòil
palate (inclination for) (n)càil (boir)
palate (n)bràighe-beòil (fir)
mullach-beòil (fir)
pale (adj)bàn
glaisneulach
palliate (v)lasaich
lùghdaich
palliative (n)lasachadh (fir)
pallid (adj)bàn
pallor (n)bànachd (boir)
palpable (adj)so-bheanailteach
palpation (n)mothachadh (fir)
rannsachadh-beanailteachd (fir)
palpitation (n)buille air a' bhroilleach (boir)
frith-bhualadh (fir)
plosgartaich (boir)
pancarditis (n)lionnachadh a' chridhe gu lèir (fir)
pancreatic duct (n)feadan a' bhrisgein-mhilis (fir)
pancreatitis (n)ainteas sa bhrisgean-mhilis (fir)
pandemic (n)galar sgaoilte feadh an t-saoghail (fir)
papillary (adj)cìochach
papilloma (n)foinne le gas (fir)
paracentesis (n)tolladh (fir)
paraesthesia (n)cadal-deilgineach (fir)
paralysed (adj)air neart/lùths a chall gu tur
paraparesis (n)lagachadh an dà chois (fir)
paresis (n)laigse (boir)
parietal bone (n)cnàimh ballach (fir)
paronychia (n)iongar fon ìne (fir)
parotid duct (n)feadan fàireag-mhòr an t-seile (fir)
parotid gland (n)an fhàireag-mhòr (boir)
parturition (n)breith (boir)
passive (adj)fulangach
patency (n)fosgailteachd (boir)
pathogenic (adj)galar-dhùsgach
pathological (adj)galarach
pathology (n)galar-eòlas (fir)
patient (n)euslainteach (fir)
pectoral (adj)uchdail
pediculosis (n)claoidheadh-mialach (fir)
pelvic girdle (n)crios ìochdar na bruinne (fir)
pelvis (n)ìochdar na bronn(a) (fir)
pemphigus (n)galar-builgeanach, an (fir)
penetration (n)deargadh (fir)
penile (adj)a' buntainn ris a' bhod
peptic (adj)cnàmhach
percolate (v)sìolaidh
perforate (v)cuir tuill ann
perforation (n)tolladh (fir)
pericardium (n)cochall a' chridhe (fir)
perinatal (adj)mu àm-breith
perineum (n)ceòs (fir)
periosteum (n)cochall (fir)
peripheral vascular resistance (n)bacadh sna cuislean iomallach air fuil (fir)
bacadh sna feadain-iomallach air fuil (fir)
periphery (n)iomall (fir)
perishable (adj)neo-sheasmhach
so-mhillidh
peritoneal (adj)a bhuineas don t-sic
peritonitis (n)lionnachadh san t-sic (fir)
permanence (n)maireannachd (boir)
permeate (v)rach air feadh
sìolaidh troimh
perpetual (adj)sìor-mhaireannach
perservation (n)leantailteachd (boir)
persist (v)lean (air/ri)
perspire (v)cuir fallas de
perversion (n)claonadh (fir)
pes cavus (n)cas-chrògach (boir)
pes planns (n)cas-spàgach (boir)
pes planus (n)spàgaire (fir)
pessary (n)brù-thaic (boir)
taic-broinn (boir)
pest (n)plàigh (boir)
pestilence (n)plàigh (boir)
sgrios-ghalar (fir)
pestle (n)plocan (fir)
pharmacist (n)neach chungaidhean (fir)
pharmacopiea (n)leabhar chungaidhean-leigheis (fir)
pharmacy (n)eòlas leigheasan (fir)
pharyngitis (n)ainteas sa chraos (fir)
pharynx cavity (n)lag a' chraois (boir/fir)
pharynx (n)craos (fir)
sloc a' chraois (fir)
phial (n)meanbh-bhotal (fir)
phimosis (n)breall (fir)
phlebigram (n)dealbh faileas-fèithe (boir/fir)
phlebography (n)dealbhachd faileas-fèithe (boir)
phlegm (n)lionn-cuirp (fir)
ronn (fir)
photograph (n)dealbh (fir)
photograph (v)tog dealbh
photosynthesis (n)foto-cho-chur (fir)
photosynthetic (adj)foto-cho-chuirte
phthisis (n)a' chaitheamh (boir)
physical (adj)corporra
physiotherapist (n)gluasadair-cuirp (fir)
physique (n)dèanamh (fir)
pigment (v)cuir dath air
pigmentation (n)dath (fir)
piles (n.pl)niosgaidean fala dubh-thoill (boir.iol.)
pimple (n)plucan (fir)
pincers (n)teanchair (fir)
pivot joint (n)alt-maideig (fir)
placenta (n)slànadh (fir)
plan (n)innleachd (boir)
plan (v)deilbh
innlich
plantar (adj)de bhonn na coise
plasma (n)lionn-fala (fir)
plastic surgery (n)athdhealbhadh corporra (fir)
platelet (n)pleiteag (boir)
pleura (n)sgannan-sgamhain (fir)
pleural cavity (n)còs nan sgannanan-sgamhain (fir)
pleuritic (adj)treaghaideach
pleurodynia (n)glacaichean-clèibh (fir.iol.)
plexus (n)lìon (fir)
pliers (n)greimire (fir)
plug (v)dùin
plucaich
plumb (v)feuch doimhneachd
plunge (v)sàth
pock (n)blàth na brice (fir)
poison (n)nimh (fir)
polyarthritis (n)tinneas-nan-alt sgapte (fir)
popliteal fossa (n)bac na h-iosgaid (fir)
popliteal (adj)a bhuineas don iosgaid
port-wine stain/mark (n)miann-f(h)ìona (boir/fir)
portal circulation (n)cuairt-innidh na fala (boir)
positive (adj)cinnteach
dearbh
deimhinn(e)
dìreach
post-operative (adj)an dèidh lannsaireachd
posterior nares (n)ceann-deiridh nan cuinnean (fir)
posterior (adj)deireannach
postnatal (adj)an dèidh breith-chloinne
postpartum haemhorrage (n)call-fala an dèidh breith (fir)
postprandial (adj)an dèidh bidhe
pot-bellied (adj)bronnach
potential (n)comasachd (boir)
potentiate (vt)neartaich
poultice (n)fuarlite (boir)
precarious (adj)cugallach
precipitate (v)cabhagach
cuir sìos
tilg sìos
precise (adj)pongail
preclude (v)bac
dùin a-mach
pregnancy (n)leatrom (fir)
premature (adj)anabaich
premedication (n)ullachadh roimh lannsair (fir)
prescribe (v)cuir a-mach
prescription (n)òrdugh (fir)
riaghailt (boir)
seòlan-leighis (fir)
preservative (n)cungaidh-gleidhidh (boir)
pressure (n)brùthadh (fir)
èiginn (boir)
teannachadh (fir)
prevalent (adj)buadhach
cumanta
preventative medicine (n)anacladh-slàinte (fir)
preventative (adj)bacach
casgach
dìonadach
prick (n)bior (fir)
brod (fir)
dealg (boir)
prick (v)gon
probability (n)coltachd (boir)
probe (n)bior-tomhais (fir)
procedure (n)dòigh (boir)
professional (adj)dreuchdail
prognosis (n)fios nam fàidh (fir)
prognosticate (v)fàisnich
proliferate (vi)fàs lìonmhor
sìolaich
proliferation (n)sìolachadh (fir)
prone (adj)beul fodha
prostrate (adj)sìnte
sleuchdte
pruritis (n)tachas (fir)
pseudoarthrosis (n)alt-brèige (fir)
psittacosis (n)galar na pearraide (fir)
psychiatrist (n)lìghiche-inntinn (fir)
psychiatry (n)leigheas-inntinn (fir)
psychologist (n)inntinn-eòlaiche (fir)
psychology (n)eòlas-inntinn (fir)
psychosis (n)troimh-chèile-inntinn (boir)
ptosis (n)cromadh (fir)
puberty (n)aois-leannanachd (boir)
inbhidheachd (boir)
pubes (n)ròm (boir)
pubis (n)ròm (boir)
puerperal depression (n)cianalas an dèidh breith-chloinne (fir)
sprochd an dèidh breith-chloinne (fir)
puerperal fever (n)fiabhras aig àm na leaba-siùbhlaidh (fir)
puerpium (n)àm na leaba-siùbhlaidh (fir)
pulmonary artery (n)cuisle mhòr nan sgamhan (boir)
pulmonary circulation (n)cuairt sgamhanach (boir)
pulsation (n)plosgadh (fir)
pulse (n)buille-cridhe (boir)
puncture (n)tolladh (fir)
pupillary (adj)de dhubhagan na sùla
purgation (n)glanadh (fir)
purgative (n)sgeithreadh (fir)
purpura (n)purpurachd (boir)
purulent (adj)iongarach
pus (n)brachadh (fir)
pustular (adj)iongarach
putrefy (v)grod
putridness (n)breuntas (fir)
putrification (n)brèine (boir)
putrify (v)lobh
pyaemia (n)brachadh san fhuil (fir)
pyloric stenosis (n)cuingead na h-iorghaile (fir)
pyloric (adj)dhen ioghoile
pylorospasm (n)teannachadh na h-iorghaile (fir)
pylorus (n)iorghoile (boir)
pyogenic (adj)iongarach
pyrexia (n)teasach (boir)
quack (charlatan) (n)feall-lèigh (fir)
quarantine (n)dàil-amharais (boir)
quinsy (n)brachad (fir)
quiver (n)crith (boir)
quiver (v)dean ball-chrith
rabid (adj)air chuthach
cuthachail
dearg
rabies (n)cuthach nan con (fir)
rachitic (adj)fon teannadh
leis an teannadh
racial (adj)cinneadail
radiation sickness (n)galar-gathachd (fir)
radioactivity (n)gath-dhrùidhteachd (boir)
radiologist (n)gathaiche (fir)
radiology (n)rèidieolas (fir)
radiotherapy (n)gath-leigheas (fir)
rarefaction (n)còsachd (boir)
rash (n)bris(t)eadh a-mach (fir)
readmission (n)ath-leigeil a-steach (fir)
readmit (v)ath-ghabh a-steach
reception (act of welcoming) (n)fàilteachadh (fir)
gabhail a-steach (boir)
gabhail ri (boir)
receptor site (n)àite-gabhail (fir)
receptor (n)gabhadan (fir)
recessive (adj)teicheach
recipient (n)neach-gabhail (fir)
rectal intestine (n)caolan-dìreach, an (fir)
rectal (adj)de fhosglan a' chaolain
dhen chaolan-dhìreach
rectocele (proctocele) (n)balg a' chaolain (fir)
rectum (n)caolan-dìreach, an (fir)
recuperate (v)rach am feabhas
slànaich
recur (v)tachair a-rithist
recurrence (n)tachairt-a-rithist (boir)
recurrent hernia (n)màm-sic pillteach (fir)
recurrent (adj)pillteach
red blood cell/corpuscle (n)cealla-dhearg (boir)
red blood count (n)àireamh nan ceallan-dearga (boir)
reducible hernia (n)màm-sic a ghabhas a rèiteachadh (fir)
reflux (n)tràghadh (fir)
refraction (n)ath-raonadh (fir)
refrigerate (v)reòth
refrigerator (n)inneal-fionnarachaidh (fir)
reothadair (fir)
regenerate (v)ath-nuadhaich
regeneration (n)ath-ghineamhainn (fir)
regurgitation (n)dòrtadh air ais (fir)
reiterate (v)ath-aithris
relapse (n)tilleadh-tinneis (fir)
tuiteam air ais (fir)
relax (v)fuasgail
lasaich
socraich
relaxation (n)fois (boir)
socair (boir)
release (v)cuir mu sgaoil
fuasgail
leig mu sgaoil
relevance (n)buinteanas (fir)
remedial (adj)leasachail
remedy (vt)leasaich
remission (n)ìsleachadh (fir)
mathadh (fir)
renal calculus (n)clach san dubhaig (boir)
renal vein (n)fèith-fhala àirneach (boir)
renal (adj)àirneach
replica (n)lethbhreac (fir)
mac-samhail(t) (fir)
repression (n)ceannsachadh (fir)
mùchadh (fir)
reproduce (vt)gin
reproduction (n)gintinn (fir)
research (v)rannsaich
resect (vt)geàrr às
resection (n)gearradh às (fir)
resistance (n)seasamh an aghaidh (fir)
resistant (adj)a sheasas an aghaidh
resolve (v)cuir roimh
resolve (vt)sònraich
resonant (adj)ath-fhuaimneach
glòrach
respiration (n)analachadh (fir)
respirator (n)inneal-analachaidh (fir)
respiratory distress (n)sàrachadh a-thaobh analachaidh (fir)
respite (n)anail (boir)
fois (boir)
respond (vi)freagair
rest (vi)gabh fois
resuscitate (v)ath-dhùisg
retch (v)gòmadaich
sgeith
retention of urine (n)glasadh-uisge (fir)
retention (n)glasadh (fir)
rheumatic (adj)dhen lòinidh
rheumatoid arthritis (n)lòinidh-sgainnteach, an (boir)
rhinophyma (n)cogais (boir)
rhinorrhoea (n)sileadh-sròine (fir)
rhythm (n)ruith (boir)
ribcage (n)cliabh (fir)
rickets (n)teannadh, an (fir)
rigid (adj)rag
sealanta
rigidity (n)ragachadh (fir)
sealantas (fir)
rigor mortis (n)reothadh a' chuirp (fir)
ring-finger (n)màthair-na-lùdaig (boir)
ringworm (n)darrag-chuairteach (boir)
risk (n)cunnart (fir)
rodent ulcer (n)lot-chreimeach (boir)
rotation (n)dol mun cuairt (fir)
routine (n)gnàth-chùrsa (fir)
rupture (n)sgaradh (fir)
rupture (v)bris
sgàin
sabaceous gland (n)fàireag-gheireach (boir)
sac (n)sac (fir)
saccula (n)pocan (fir)
saccule (n)pocan (fir)
sacral vertebra (n)cnàimh liagh an droma (fir)
sacral (adj)de liagh an droma
sacrum (n)laigh an droma (fir)
liagh an droma (fir)
sadism (n)sàdachas (fir)
sadist (n)sàdaiche (fir)
saline (adj)saillte
salinity (n)saillteachd (boir)
saliva (n)seile (fir)
salivary gland (n)fàireag-sheile (boir)
sane (adj)ciallach
sanitary (adj)slàinteil
sanity (n)ciall (boir)
saphena (n)fèith fhaicsinneach na coise (boir)
saturation point (n)ìre làn-shùighteachd (boir)
saturation (n)sàsachadh (fir)
scab (n)creim (boir)
scabies (n)tachas, an (fir)
scalding micturition (n)fual-losgach (fir)
scalding (n)sgàldadh (fir)
scale (cuticle) (n)bleideag bho chraiceann tioram (boir)
scale (deposit on tooth) (n)tasgadh air fiacail (fir)
scalp (n)còmhdach a' chlaiginn (fir)
scapula (n)slinnean (fir)
scar (n)leòn (fir)
scarify (v)sgor
scarlatina (n)fiabhras-dearg, am (fir)
scavenger (n)sgudalair (fir)
schizoid (adj)mar sgoltadh-inntinn
schizophrenia (n)dà-urrachas (fir)
sgoltadh-inntinn (fir)
sciatica (n)an t-siataig (boir)
sclera (n)clach-shùla (boir)
geal-na-sùla (fir)
scleritis (n)leannachadh geal-na-sùla (fir)
scleroderma (n)cruas a' chraicinn (fir)
scoliosis (n)druim air fhiaradh (fir)
scoliotic (adj)le druim air fhiaradh
scorbutic (adj)a' buntainn ris a' ghalar-fhuilteach
scratch (n)sgrìob (boir)
scratch (v)tachais
screen (sift) (vt)criathair
screen (test) (v)rannsaich
scrofula (n)tinneas an rìgh (fir)
scurvy (n)galar-fuilteach, an (fir)
sebaceous cyst (n)fluth (fir)
sebaceous (adj)geireach
seborrhoea (n)cus ola bho na fàireagan-geireach (fir)
seborrhoeic (adj)de na fàireagan-geireach
secondary (adj)tànaisteach
secretion (n)sìoladh (fir)
sedimentation (n)sìoladh (fir)
seep (n)snigheadh-troimhe (fir)
selective medium culture (n)meadhan-fàis biadh roghnach (fir)
seminal vesicle (n)pocag-shìl (boir)
seminal (adj)de shìol
senile dementia (n)seargadh-inntinn (fir)
senile (adj)aosda
aosmhor
sensation (consciousness) (n)faireachdainn (boir)
mothachadh (fir)
sensory information (n)teachdaireachd (boir)
sepsis (n)iongarachadh (fir)
septic (adj)iongrach
septicaemia (n)brachadh san fhuil (fir)
septum (n)tallaid (boir)
serious accident (n)droch thubaist (boir)
serology (n)eòlas meug-fala (fir)
serous (adj)a' buntainn ri meug-fala
serum (n)meug-fala (fir)
sex (gender) (n)cineal (fir)
sexual deviation (n)claonadh air falbh gnètheach (fir)
shaking palsy (n)an crith-thinneas (fir)
shin (n)faobhar na lurgainn (fir)
shiver (n)crith (boir)
shiver (v)bi air chrith
crith
shoulder-blade (n)cnàimh-slinnein (fir)
shoulder-girdle (n)crios-guailne (fir)
sick (vomit) (n)dìobhairt (boir)
sgeith (boir)
side effect (n)na thig na c(h)ois
sightless (adj)dall
simulate (v)coltaich (ri)
leig air
simultaneous (adj)a dh'aon am
còmhla
sinew (n)fèith-luthaidh (boir)
sinus (n)camas (fir)
còs (fir)
fosgladh (fir)
sinusitis (n)leannachadh (ann an) còsan na sròine (fir)
sinusoid (n)fèith-chòsagach (boir)
siphon (n)pìob-ealaidh (boir)
skeleton (n)cnàimhneach (fir)
skin (n)cneas (fir)
slavering (n)saillteachd (boir)
sleeping sickness (n)tinneas-cadalach, an (fir)
sleeping tablet (n)cadalan (fir)
slipped epiphysis (n)brisgean air a chur à àite (fir)
slipped ribcage (n)glachdaichean-clèibh (fir.iol.)
slipper (n)bròg-sheòmar (boir)
slapag (boir)
slur (indistinctness of speech) (n)slug(adh) (fir)
small intestine (n)caolan (fir)
smell (intransitive) (vt)fàileadh a bhith dheth
smell (transitive) (vt)feuch fàileadh
smoke (v)gabh ceò
smoking (puff tobacco) (n)gabhail ceò (fir)
snapping hip (n)cruachann-chnagadaich (boir)
snapping jaw (n)giall-chnagadaich (boir)
sneeze (v)dèan sreothart
sniff (v)bol
snooze (v)dèan dùsal
snore (v)dèan srann
soft palate (n)cìoch an t-slugain (boir)
soft tissue (n)figheachan-tais (fir)
soil (v)salaich
truaill
solid food (n)biadh taiceil (fir)
biadh-tioram (fir)
solubility (n)fuasglachd (boir)
soluble (adj)fuasglach
solution (n)fuasglan (fir)
soothe (vt)breug
soporific (adj)cadalach
soporific (n)cadalan (fir)
cungaidh-chadail (boir)
spasm (n)iodh (boir)
specific gravity (n)dùmhlachd (boir)
speculum (n)sgàthan (fir)
speech disorder (n)galar-cainnte (fir)
spermatic (adj)a bhuineas don t-sìol
spermatocele (n)ùthan-sìl (fir)
spermatogenesis (n)cinnseachadh-sìl (fir)
spermicidal (adj)a sgriosas sìol
spermocyte (n)cealla-shìl (boir)
spinal cord (n)smior-caillich (fir)
spinal marrow (n)smior-caillich (fir)
spinal (adj)de chnàimh an droma
spine (n)cnàimh-droma (fir)
splay-footed (adj)pliutach
spleadhach
splint (n)cleithean (fir)
slis (boir)
spealt (boir)
spondylisis (n)galar clàran an droma air an caitheamh (fir)
spondylitis (n)galar-lionnachaidh cnàimh an droma (fir)
spurting (n)briosgadh (fir)
sputum (n)smugaid (boir)
squamous (adj)de cheallan-leacach
squeamish (adj)sgaigeach
squint (adj)claon
fiar
stab (n)gathan (fir)
stagger (v)thoir leis an t-sràid
stammer (n)stad ann an cainnt (fir)
stammer (vi)bruidhinn gagach
stammerer (n)gagaire (fir)
glugair(e) (fir)
liotaiche (fir)
manntach (fir)
standardise (v)thoir gu bun-thomhas
starvation (n)a' ghoirt (boir)
starve to death (v)cuir gu bàs leis a' ghoirt
starve (v)leig goirt air
stenosis (n)cuingead (boir)
stenotic (adj)cumhang
sterilisation (bacteria) (n)fàsachadh (fir)
sterilised (bacteria) (adj)fàsaichte
sterility (n)fàsachd (boir)
seasgachd (boir)
sternum (n)cliathan (fir)
cnàimh a' chlèibh (fir)
stiffness (n)raige (boir)
stillborn (adj)marbh aig breith
stimulate (vt)brosnaich
spreig
stimulus (n)brosnachadh (fir)
spreagadh (fir)
stitch (pain) (n)grèim (fir)
stitch (v)fuaigh
stomach-ulcer (n)neasgaid-goile (boir)
stomach (n)maodal (boir)
stamag (boir)
stomatitis (n)lionn(ach)adh-beòil (fir)
stool (faeces) (n)cac (fir)
straight-leg-raising test (n)deuchainn togail na coise dìreach (boir)
strain (n)sàrachadh (fir)
strangle (v)tachd
strangulated hernia (n)màm-sic snaim-sice (fir)
strangulated (adj)air a t(h)achdadh
strangulation (n)tachdadh (fir)
striae (n)breacadh (fir)
stricture (n)cuingead (boir)
stroke (attack of apoplexy/paralysis) (n)stròc (fir)
stumble (n)tuisleadh (fir)
stun (v)cuir na t(h)uaineal
stunt (v)cum bho fhàs
stye (n)leannagan (fir)
styptic (adj)fuil-chasgach
subclavian artery (n)cuisle-dhealgain (boir)
subconscious (adj)fo-mhothachail
subcostal (adj)fo oir a' chlèibh
sublingual (adj)fon teangaidh
subluxation (n)cur à alt (fir)
submandibular (adj)fon pheirceall
subphrenic (adj)fon sgairt
subunaxilla (adj)fon charbad-àrd
subungual haematoma (n)dòrtadh-fala fon ìne (fir)
subungual (adj)fon ìne
suckle (v)thoir cìoch
sugar-coated (adj)le cneas-siùcair
sulcus (n)clais (boir)
filleadh (fir)
sgoltadh (fir)
suppression (n)mùchadh (fir)
supra- ()os cionn
supraorbital (adj)os cionn lag na sùla
suprarenal (adj)os cionn na dubhaig
surgery (place) (n)leighlann (boir)
surgery (n)làmh-leigheas (fir)
survival (n)mairsinn (fir)
survive (v)mair beo
susceptible (adj)buailteach
claonte
mothachail
suture line (n)oir nan greimeannan (boir)
suture (vt)ceangail le greimeannan
greimich
swab (n)moibean (fir)
swab (vt)glan le moibean
swollen (adj)air at
symphysis pubis (n)ceangal cnàimh a' ghobhail (fir)
symptom(s) (n)comharradh (fir)
synarthrosis joint (n)alt nach gluais (fir)
syncope (fainting) (n)laigse (boir)
neul (fir)
synovial fluid (n)lionn lionnach (fir)
synovial joint (n)alt le lìonan (fir)
synovial membrane (n)lionan (fir)
systematic circulation (n)cuairt a' chuim (boir)
systemic poison (n)puinnsean an aoraibh (fir)
tabes dorsalis (n)meathanas (fir)
tabetic (adj)meathasach
tachycardia (n)luathachadh-cridhe (fir)
tactile (adj)de mhothachadh suathaidh
talipes (n)sgrabhraiche (fir)
tarsal bone (n)cnàimh na sàlach (fir)
tarsas (n)àrd na coise (fir)
taste bud/bulb (n)gucagan-blais (fir)
tear-gland (n)fàireag-nan-deur (boir)
teething (n)gearradh nam fiaclan (fir)
temple (portion of side of head) (n)cnuachd (boir)
temporal artery (n)cuisle na h-oisne (boir)
temporal lobe (n)oir na h-oisne (boir)
tendon sheath (n)feadan ronnach na fèithe (fir)
tension (n)sàrachadh (fir)
testicular (adj)magairleach
testis (n)magairle (fir)
testosterone (n)brodag-mhagairle (boir)
tetanus (n)galar na glas-guib (fir)
glas-fhiacal (fir)
therapeutic (adj)leigheasail
thermometer (n)teas-mheidh (boir)
thiamine (n)beothaman B (fir)
Thomas's splint (n)slis-Thòmais (boir)
thoracic duct (n)pìob mhòr a' mheòig (boir)
thoracic vertebra (n)cnàimh a' chlèibh/dronnagach (fir)
thoracic (adj)den chliabh
thrombocytopoenia (n)gainnead de bhleideagan-fala (fir)
thrombophlebitis (n)at fèith-fhala, an t- (fir)
thrombosis (n)cleiteachd-fala (boir)
thrombotic (adj)a bhuineas do chleiteachd-fhala
thrombus (n)ploc (fir)
thyroid gland (n)fàireag sgiathach (boir)
tinea capitis (n)balgan-cinn (fir)
tinea circinata (n)balgan-timcheall (fir)
tinea cruris (n)balgan loch-bhlèin (fir)
tinea pedis (n)lobhachas/balgan-coise (fir)
tinea (n)balgan-craicinn (fir)
tinnitus (n)ceòl sa chluais (fir)
tiredness (n)sgìos (boir)
tissue (n)maothradh (fir)
tonic (adj)teannachail
tonicity (n)teinnead (boir)
tonsil (n)ceiseag (boir)
tonsillar (adj)den cheiseig
tooth-socket (n)lag-fhiacail (fir)
torsion (n)toinneamh (fir)
torticollis (n)camart (fir)
tourniquet (n)casg-fala (fir)
toxaemia (n)torrachas-iongarach (fir)
toxic (adj)nimheil
trachea (n)sgòrnan (fir)
steic-bhràghad (boir)
tracheal (adj)sgòrnanach
traction (n)tarraing (boir)
tranquillizer (n)ciùineadair (fir)
transducer (n)inneal-atharrachaidh (fir)
transparent (adj)trìd-shoilleir
transpose (vt)atharraich
trauma (n)dochainn (fir)
treatment (n)giullachd (boir)
làimhseachadh (fir)
trigger finger (n)meur-chnagadaich (boir)
trigger thumb (n)òrdag-chnagadaich (boir)
trismus (n)glas-ghuib (boir)
trocanter (n)cnap (fir)
trocar (n)feadan-sìolaidh (fir)
trochanter (n)cnap (fir)
trouble (n)trioblaid (boir)
trunk (body) (n)corp (fir)
truss (n)crios-taice (fir)
tubercle (n)plucan (fir)
tubercular (adj)èitigeach
tuberculosis (n)caitheamh (boir)
tuberculous (adj)a bhuineas don chaitheimh
tumour (n)fluth (fir)
màm (fir)
meall (fir)
twinge (n)biorgadh (fir)
twitch (n)breab (fir)
typhoid (n)fiabhras a' chaolain (fir)
ulcer (n)lot iongarach (fir)
ulcerate (v)iongraich
ulcerated (adj)iongraichte
ulceration (n)iongrachadh (fir)
ulcerative colitis (n)galar-iongarachaidh a' chaolain(-mhòir) (fir)
ulcerative (adj)iongarach
ulcerous (adj)iongarach
neasgaideach
umbilical cord (n)caolan imleagach (fir)
caolan-imleagach (fir)
umbilical hernia (n)màm-sic imleagach (fir)
umbilicus (n)imleag (boir)
unconscious (adj)air a (h-)aithne a chall
undergo (vt)fuiling
undernutrition (n)easbhaidh-bheathachaidh (boir)
undescended testis (n)magairle nach deach sìos (boir)
undulant (adj)ùdalach
unhealthy (adj)euslainteach
unintelligible (adj)do-thuigsinn
upper jaw (n)cairbeairt àrd (fir)
uptake (vt)tog
ureter (n)fualadair (fir)
urethra (n)fualaire (fir)
urethral (adj)fualaireach
urinary (adj)fualach
urinate (vi)dèan mùn/uisge
mùn
urination (n)mùnadh (fir)
urine incontinence (adj)gun chomas mùn a ghleidheadh
urine retention (n)glasadh-uisge (fir)
urine test (n)sgrùdadh-mùin (fir)
urineferous tubule (n)pìobag-ghiùlain mhùin (boir)
urticaria (n)breac-shìth (boir)
uvulitis (n)cìoch-shlugain air at (boir)
vaccinate (v)cuir breac a' chruidh air
thoir a' bhanachdach do
vacinia (n)breac a' chruidh (boir)
vagina (n)faighean (fir)
valve (n)pìob-chòmhla (fir)
valvular (adj)den duille-dhorais
valvulitis (n)leannachadh duille-dhorais (fir)
vapour (n)deat(h)ach (boir)
varicella (n)piocas, am (fir)
varicose vein (n)fèith bhùirte (boir)
varicose (adj)leudaichte
varicosity (n)àite-leudaichte den fhèith (fir)
variola (n)a' bhreac (boir)
vary (v)atharraich
caochail
vascoconstriction (n)teannachadh-chuislean (fir)
vascular (adj)a bhuineas do na fèithean
vasoconstriction (n)teannachadh nam fèithean (fir)
vault (n)mullach (fir)
vegan (n)glasraichear-cruaidh (fir)
velocity (n)luas (fir)
vena cava (n)fèith-mhòr a' chuim (boir)
venereal disease (n)galar-drùisealachd (fir)
galar-drùiseil, an (fir)
venesection (n)leigeil-fala (fir)
venogram (n)dealbh faileas-fèithe (boir/fir)
ventilate (v)cùm àile ri
fionnaraich
ventilation rate (n)luas-analachaidh (fir)
ventilation (n)fionnarachadh (fir)
gaothrachadh (fir)
ventilator (n)analaichear (fir)
ventral root (n)freumh air beulaibh (fir)
ventral (adj)air beulaibh
ventricle (n)bolgan (fir)
seòmar-cridhe (fir)
ventricular (adj)de sheòmraichean a' chridhe
verbosity (n)cus ri ràdh (fir)
gobaireachd (boir)
vertebral column (n)cnàimh an droma (fir)
vertebrate (n)druim-altach (fir)
vertex (n)binnein (fir)
verucca (n)foinne (fir)
vesical (adj)a bhuineas don aotroman
veterinary surgeon (n)lèigh bheathach (fir)
viable (adj)comasach air beatha fa leth
vial (n)meanbh-bhotal (fir)
searrag-ghloinne (boir)
vibrate (v)triob(h)uail
vibrate (vi)crith
vibrate (vt)cuir air chrith
vibration (n)luasgan (fir)
virulent (adj)nimheach
viscera (n)innidh (boir)
mionach (fir)
viscosity (n)righinneachd (boir)
viscous (adj)righinn
visual hallucination (n)mealladh-sùla (fir)
vital capacity (n)làn-beatha/analach (fir)
vital organ (n)ball-beatha (fir)
ball-bodhaig beatha (fir)
vitamin deficiency (n)dìth-beothamain (fir)
vitamin (n)beothaman (fir)
vitreous (adj)gloineach
vocal cord (n)filleadh a' ghutha (fir)
vocal (adj)guthach
volvulus (n)toinneamh a' chaolain (fir)
vomit (v)tilg
vomitus (n)dìobhairt (boir)
vulval (adj)a bhuineas don phit
vulvitis (n)ainteas na pite (fir)
wadding (n)trusgan-cotain/ cuifean (fir)
waddle (n)robhladh (fir)
spàgail (boir)
wanderer (n)seachranaiche (fir)
wart (n)foinne (fir)
warty (adj)foinneach
wax (n)cèir (boir)
wean (v)cuir far na cìche
weather-beaten (adj)air dath nan sìon
wen (n)fluth (fir)
wheeze (n)pìochan (fir)
wheeze (v)dean pìochan
white leg (n)cas-bhàn (boir)
white matter (n)stuth-geal (na h-eanchainne) (fir)
white of eye (n)geal na sùla (fir)
white-leg (n)at fèith-fhala na coise (fir)
whitlow (n)at bàrr/ceann-meòir (fir)
iongarachadh bàrr/ceann-corraige (fir)
wisdom-tooth (n)fiacail a' ghliocais (boir)
withered (adj)air searg
wounded (adj)leònte
wry (adj)cam
claon
fiar

2002-11-11 CPD