Gaeilge

Mìosan na Bliadhna

Am Faoilleach
An Gearran
Am Màrt
An Giblean
An Céitean
An t-Ògmhìos
An t-Iuchar
An Lùnasdal
An t-Sultain
An Dàmhair
An t-Samhain
An Dùbhlachd

Làithean den t-Seachdain

roimh GOC
Diluain An Luan Oidhche Luain Di-luain Monday
Dimàirt Am Màrt Oidhche Mhàirt Di-màirt Tuesday
Diciadain An Chiadain Oidhche Chiadain Di-ceudain Wednesday
Diardaoin An Diardaoin Oidhch' Dhiardaoin Diar-daoin Thursday
Dihaoine An Aoine Oidhche h-Aoine Di-h-aoine Friday
Disathairne An Satharn Oidhche Shathairne Di-sathuirne Saturday
Didòmhnaich
Latha na Sàbaid
(Latha/Là na Sàbaid/Sàboinn/Sàboinnd)
An Dòmhnach
An t-Sàbaid
Oidhche Dhòmhnaich
Oidhche na Sàbaid
Di-dòmhnaich
Latha na Sàbaid
Sunday

2011-10-27 CPD