Briathrachas sloinntearachd

⇒ Faic cuideachd an deagh mhìneachadh agus dealbh de ainmean càirdeis aig Akerbeltz.

Craobh-sloinnidh
Is mise Eòsaph. I am Eòsaph.
Is e Peadar m’ athair, agus is e Iain athair m’ athar (mo sheanair). Peadar is my father, and Iain is my father’s father (my grandfather).
Is e Uilleam athair mo sheanar (mo shinn-seanair). Uilleam is my grandfather’s father (my great-grandfather).
Is e Torcall athair mo shinn-seannar (mo shinn-sinn-seanair). Torcall is my great-grandfather’s father (my great-great-grandfather).
Is i Anna mo mhàthair, agus is i Eilidh màthair mo mhàthar (mo sheanmhair). Anna is my mother, and Eilidh is my mother’s mother (my grandmother).
Is i Flòraidh màthair mo sheanmhar, (mo shinn-seanmhair). Eithne is my grandmother’s mother (my great-grandmother).
Is e Ruaraidh mo bhràthair, agus is e Peter mac mo bhràthar.
Chaidh Peter ainmneachadh air a sheanair, Peadar.
Ruaraidh is my brother, and Peter is my brother’s son (my nephew).
Peter was called after his grandfather, Peadar.
Is i Ceiteag mo phiuthar, agus is i Iseabail nighean mo pheathar. Ceiteag is my sister, and Iseabail is my sister’s daughter (my neice).
Is e Tom bràthair m’ athar. Tom is my father’s brother (my uncle).
Is e Calum mac bràthar m’ athar. /
Is e Calum mac-bràthair m’ athar.
Tha sinn anns na h-oghaichean.
Calum is my father’s brother’s son (my cousin).

We are cousins.
Tha Ruaraidh pòsta aig Delia.
Tha iad pòsta - Phòs iad san Òban.
Phòs Ruaraidh Delia.
Tha iad seachd bliadhna pòsta.
’S i Delia bean Ruaraidh, agus is e Ruaraidh an duine aig Delia.
Ruaraidh is married to Delia.
They are married - They got married in Oban.
Ruaraidh got married to Delia.
They have been married for seven years.
Delia is Ruaraidh’s wife, and Ruaraidh is Delia’s husband.
Ged a bha Ruaraidh agus Catrìona pòsta, cha do mhair am pòsadh sin. Dhealaich iad.
Às déidh an sgaradh-pòsaidh, phòs Ruaraidh a-rithist
Ach a mhac Peter, cha bu toigh leis a leas-mhàthair ùr Delia no a leth-bhràthair Dochaidh.
Although Ruaraidh and Catrìona were married, that marriage did not last. They separated/divorced.
After the divorce, Ruaraidh married again.
But his son Peter did not like his new stepmother Delia nor his half-brother Dochaidh.
Is e Goiridh an companach (an céile) aig Ceiteag ach chan eil iad pòsta. Goiridh is Ceiteag’s partner but they are not married.
Is i Delia mo phiuthar-chéile agus is e Goiridh mo bhràthair-céile.
’S e céile mo bhràthar a tha ann an Delia agis céile mo pheathar ann an Goiridh, ach canar piuthar-chéile ri piuthar mo chéile cuideachd, agus bràthair-céile ri bráthair mo chéile.
Delia is my sister-in-law and Goiridh is my brother-in-law.
Delia is my brother’s wife and Goiridh my sister’s partner, but a sister-in-law can also be a wife’s sister, and a brother-in-law can be a wife’s brother.
Is e Tom, Donnchadh agus Peadar a’ chlann aig Iain agus a bhean Barabal (nach maireann).
Bha aon sheòmar san taigh aig a’ chloinn.
Tom, Donnchadh and Peadar are the children of Iain and his late wife Barabal.
The children had one room in the house.
Rug Barabal triùir chloinne /
Thug Barabal triùir chloinne dhan t-saoghal /
Bha triùir chloinne aig Barabal.
Barabal gave birth to three children.
Ach goirid às déidh dhì Peadar a bhreith, bhàsaich i agus cha robh an uair sin ach ceathrar san teaghlach. But shortly after giving birth to Peadar, she died and then there were only four in the family.
Chaidh a tiodhlacadh (adhlacadh) ann an Cladh (Reilig) an Òbain.
Chan eil clach no leac a’ comharrachadh a h-uaigh.
She was buried in Oban Cemetery.
There is no stone or slab to mark her grave.
Rug Barabal triùir ghillean, ach is e triùir chlann-nighean a rug mo sheanmhair eile, Eilidh. Barabal gave birth to three boys, but my other grandmother Eilidh gave birth to three girls.
Rug Barabal gu tric air a’ chat. Cha d’ rug i cat riamh!
Ged a tha e doirbh breith air cat, tha e nas dorra cat a bhreith.
Barabal often grabbed the cat, but she never gave birth to a cat!
Although it is difficult to catch hold of a cat, it is more difficult to give birth to a cat.
Bha Gabhan dìolain. Chan eil fhios againn có a b’ athair dha.
Chaidh a uchd-mhacachadh agus chan fhaca a mhàthair a-rithist e.
Gabhan was illegitimate. We don’t know who his father was.
He was adopted and his mother never saw him again.
Chaidh e anns an airm. He joined the army.
teastanas-breithebirth certificate
teastanas-pòsaidhmarriage certificate
teastanas-bàisdeath certificate
cunntas-sluaighcensus
tiomnadhwill (and testament)
craobh-sloinnidh (craobh-teaghlaich, craobh-ginealaich)family-tree
fear na bainnsebridegroom
bean na bainnsebride
fear-comhailteach / gille-comhailteach /
fleasgach fear na bainnse
Sheas e ’na fhleasgach.
best man

He acted as best man.
bean-chomhailteach / nighean-chomhailteach /
maighdean bean na bainnse
bridesmaid
luchd-fianaisewitnesses
neach-fiosrachaidhinformant
Phòs mo sheanmhair ann an Sgalpaigh. Rug i m’ athair bliadhna às déidh sin. Nuair a rugadh e cha robh dotair sa bhaile. Rugadh a bhràthair san ospadal ann an Steòrnabhagh. My grandmother got married in Scalpay. She gave birth to my father the following year. When he was born, there was no doctor in the village. His brother was born in the hospital in Stornoway.
Fhuair mo sheanmhair posta ann an Sgalpaigh. Thug i breith do m’ athair bliadhna às déidh sin. Nuair a bha e air a rugadh cha robh dotair sa bhaile. Bha a bhràthair air breith san ospadal ann an Steòrnabhagh.
?
My grandmother found a postman in Scalpay. She gave a judgement to my father the year after that. When he was after his been born, there wasn’t a doctor in the village. His brother had given birth in the hospital in Stornoway.
2015-06-02 CPD