Moods and Feelings

I’m very happyTha mi gle shona
I’m glad to hear itTha mi toilicht’ a chluinntinn
My heart is very fullTha mo chridhe làn
What gives you pleasure?’Do tha toirt aoibhneas duit (duibh)
That is well’S math sin
Very good!Ro mhath!
Isn’t that good?Nach math sin?
What a blessing!Nach b’e bheannachd e?
We are not too joyfulCha’n’eil sinn ro shubhach
Are you in good form?Bheil thu ann am fonn?
They are very happyTha iad gle ait
He is a cheerful manTha e ’n a dhuine geanail
A time of joy and mirthAm aigheir is mear
It could not be betterCha b’urrainn ni b’fheàrr
This is very pleasantTha so gle thaitneach
Does it please you?Bheil thu (sibh) toilichte leis?
You’re very merryTha thu (sibh) gle aighearach
I feel in good spiritsTha deadh ghean orm
He’s always so heartyTha esan an comhnuidh cridheil
It’s best to be hopeful’S fheàrr a bhi dochasach
There’s a good time comingTha àm math a tighinn
I hope soTha mi ’g earbsa sin
I wonder at thisTha iongantas orm ri so
Dear me!Ubh! Ubh!
Look at that!Seall ri sin!
Isn’t it awful?Nach e tha uamhasach?
It is terribleTha e sgreataidh
It is shockingTha e grathail
Isn’t that strange?Nach’eil sin neonach?
It’s very extraordinaryTha e anabarrach iongantach
I feel quite astonished’Sann orm tha’n ioghnadh
Every one is surprisedTha neonachas air ua h-uile h-aon
Preserve us! What’s this?Co’ar sinn! ciod so?
Well this is oddMata, tha so gàbhaidh
We are in great sorrowTha sinn fo mhor mhulad
What grieves you?De tha cur doilgheas oirbh?
What a misfortune!Nach bochd sin!
I am very sorryTha mi gle dhuilich
Alas! Alas! Woe the dayOch! ochan! mise’n diugh
Oh, dear!Mo chreach!
I regret that you should suffer’S bochd leam thu (sibh) bhi fulang
It touches my heartTha e ruidhinn mo chridhe
I am really grieved’S mi tha brònach
My heart is soreTha mo chridhe goirt
I feel depressedTha mi dubhach
You seem out of sortsTha thu (sibh) coimhead mi-shona
I am full of fearTha mi lan eagail
What do you fear?’De tha cur geilt ort (oirbh)
I’m in terrorTha fiamh orm
I’m quite nervelessTha mi gun mhisneach
Don’t be cowardlyNa bi (bithibh) gealtach
I’m quite ashamed’Sann orm tha naire
Never think of itNa smuainich air
For shame!Mo nàire!
It is a disgrace’S ni maslach e
It made us blushChuir e rudhadh gruaidh oirnn
I’ll be anxiousBi’ iomagain orm
Don’t be too solicitousNa bi (bithibh) ro-churamach
It doesn’t do to worryCha dean e’n gnothuch bhi mi-fhoisneach
It’s care that kills’Se’n curam a chiùrras
I’m quite horrifiedTha mi lan oillt
Isn’t that shocking!Nach eil sin sgreataidh?
It’s just fearfulTha e direach uamhasach
It makes me shiverTha e cur greis orm
I cannot stand itCha sheas mi ris
I like thisTha deidh agam air so
So do I, my dearTha ’s agams’, a’ ghraidh
This is my friend’S e so mo charaid
He has a warm side to meTha taobh bhlath aige rium
I am much attached to himTha mi gle cheangailte ris
I like them all’Stoigh leam iad uile
She favours himTha bàidh aice ris
He doesn’t dislike it at allCha bheag air idir e
I dearly love -’Sann agam tha’n gaol do -
I love themTha gràdh agam doibh
This is what I like’S e so is toigh leam
I don’t like thatCha toigh leam sin
I have respect for -Tha speis agam do -
He esteems you highlyTha meas aige ort (oirbh)
We all reverence himTha urram againn uile da
You honour meTha thu cur onoir orm
I am very grateful to youTha mi gle bhuidheach ort (oirbh)
I deserve no gratitudeCha’n’eil mi toilltinn taingealachd
I’ll never forget your kindnessCha dhi’ch’nich mi do (bhur) caoimhneas
It was nothing at allCha ro’ ann ach neo-ni
He has my sympathyTha co-fhulang agam ris
You’re very sympatheticTha sibh gle thruacanta
He is a worthy manTha e’n a dhuine fiùthail
You are famousTha thu (sibh) ainmeil
They are worthless menTha iad ’n on daoine suarach
I dislike (hate) that manTha fuath agam do’n fhear sin
Don’t you care for him?Nach toigh leat (leibh) e?
Nobody can like himCha’n urrainn do neach speis thoirt da
His appearance is against himTha choltach ’na aghaidh
I can’t bear himCha’n fhuiling mi e
I think I like him’S beag leam e
I never liked itCha bu toigh leam riamh e
It is hatefulTha e fuathail
Don’t despise meNa dean (deanaibh) tair orm
Such men have my contempt’S beag mo shuim do lethid sin
They disgust meTha iad cur gràin orm
They’re beneath noticeCha’n fhiach iad smuain
Are you angry?Bheil fearg ort (oirbh)?
Yes, he has vexed meTha, bhuair e mi
You are so easily irritated’S furasda corruich chur ort (oirbh)
You are much displeasedTha thu (sibh) gle dhiùmach
Isn’t he a mischief?Nach b’e ’braman e?
I am not usually angryCha’n abhaisd domh bhi feargach
I was provokedCha mo bhrosnuchadh
He’s so irritatingTha e cho sarachail
It’s outrageous!Tha e ro-dhona
It would provoke anyoneChuireadh e frionas air neach sam bith
I am tired of himTha mi sgìth deth
I pity himTha truas agam ris
I would rather suffer it myselfB’fhearr leam fhein ’fhulang
I cannot bear to see him suffer soCha’n urrainn domh faicinn a fulang mar sin
It’s a great thing to sympathise’S mor an ni co-fhulangas bhi againn
Is she not hard hearted?Nach ise tha cruaidh?
It becomes us all to be mercifulBuinidh e dhuinn uile bhi tròcaireach
There’s no pity in his heartCha’n’eil iochd ’na chridhe
You’re a pitiable objectBu tu chulaidh thruais
I won’t accept your pityCha ghabh mi truas bhuat-sa (uaibh-sa)
I have my own feelingsTha m’ fhaireachdainn fhein agam
He has no feelingCha’n’eil mothachadh aige
You’re dreadfully sensitive’S tu tha so-chiurrta
Nothing can move meCha ghluais ni mi
These are my sentiments’S iad sin mo bheachdan-sa