Health and Sickness

How are you?Cia mar tha thu (sibh )?
Are you quite well?Bheil an t-slàint’ agad (agaibh)?
Are you in good health?Bheil thu (sibh) gu sunndach?
How are you living?Dè’m beo th’oirt (oirbh)?
How do you feel?Ciamar tha thu (sibh) faireachdainn?
Are you in good trim?Bheil thu (sibh) ann an sgoinn?
How are they at home?Cia mar a tha iad agad (agaibh)?
How do you do?De mar tha sibh?
I am nicelyTha mi gu gasda
I’m pretty well’Smath mar tha mi
We are nicelyTha sinn gu lughach
I am thankful to be so wellTha mi taingeil mar a tha mi
I have no reason to complainCha’n’eil aobhar gearain agam
I’m very wellTha mi gu gleusda
I could not be betterCha b’ urrainn domh bhi ni b’ fheàrr
That is well’Smath sin
I’m glad to hear itTha mi toilicht’ a chluinntinn
You look very wellTha thu (sibh) coimhead gle mhath
You’re the picture of healthTha fiamh na slàint ort (oirbh)
Health is a very important thing’S mór an gnothuch an t-slàint
I was very anxious about youBha iomagan orm umad (umaibh)
I was afraid you weren’t keeping wellBha eagal orm nach robh thu cumail slàn
And how are you, yourself?S ciamar a tha thu (sibh) fein?
Only so soCha’n’eil ach meadhonach
I’m not very wellCha’n’eil mi ro mhath
I am not so wellCha’n’eil mi cho math
I am not very badCha’n’eil mi gle dhona
I do not feel so well todayCha’n’eil mi faireachadh cho math an diugh
I am getting betterTha mi fàs ni’s fhearr
I’ll soon be all rightBith’ mi ceart gu leoir a thiota
There is great painTha cràdh mor ann
His strength is goingTha a neart a falbh
He has no breathCha’n’eil anail aige
He is very illTha e gle thinn
We are all illTha sinn uile gu tinn
It is an infectious disease’Se galar gabhaltach a th’ ann
You are very weakTha thu gle lag
I am sickTha mi gu tinn
She is very poorlyTha i gle bhochd
I’m not at all rightCha’n’eil mi ceart idir
I’m sorry to hear itTha mi duilich a chluinntinn
I didn’t know thatCha robh fios agam air sin
You don’t look very wellTha droch neul ort (oirbh)
You’re very paleTha thu (sibh) gle bhàn
What’s wrong with you?De tha tigh’n riut (ribh)?
What ails them?De tha cur orra?
Health of mindSlàinte na h-inntinn
To be illBhi gu bochd
Suffering from ill-healthFulang euslainte
He needs a nurseTha feum aige air banaltrum
I have a coldTha cnatan orm
I caught a coldFhuair mi fuachd
He has a bad coughTha droch chasad air
She has no strengthCha’n’eil lùth aice
I have a headacheTha mo cheann goirt
He hurt his footChiùrr e a chas
He is feverishTha e ann an teasach
He has smallpoxTha bhreac air
It is a terrible disease’S uamhasach an galar i
The children have whooping coughTha a chloinn anns an truch
The old man has rheumatismTha’n t-siataig air an t-seann duine
I have toothacheTha’n deudadh orm
He went into a swoonChaidh e ’n a nial
Send for the doctorCuir airson an lighiche
Have you any medicine?Bheil cùngaidh sam bith agad (agaibh)?
Are you better?Bheil thu (sibh) ni’s fhearr?
I am convalescentTha mi dol am feothas
I am sufferingTha mi a fulang
What’s the matter with you?De tha tighinn riut (ribh)?
What ails you?De’ tha ’cur ort (oirbh)?
When did it commence?C’uin a thoisich e?
What’s the cause of it?De is aobhar dha?
He is consumptiveTha e ann an tinneas-caitheimh
Is he long ill?Am bheil e fada bochd?
How did it commence?Ciamar thoisich e?
You must be carefulFeumaidh tu (sibh) bhi toigheach
I hope to see him betterTha mi ’n dochas fhaicinn ni’s fhearr
I’m afraid he won’t live longTha eagal orm nach fhad a bheo
He isn’t improving at allCha’n’eil e tigh’n air aghaidh idir
I am betterTha mi ni’s fhearr
He has got reliefFhuair e lasachadh
I’m a little easierTha mi beagan ni’s socraich
The pain is not so greatCha’n’eil am pian cho mor
I’m recovering my appetiteTha mi faighinn mo chàl
She is much strongerTha i moran ni’s treasa
It was an accident’Se tuiteamas a bh’ann
Suffering from agueFulang leis a chrith
With asthmaLeis a’ ghearr-analach
It is bleedingTha e call fola
BoilsNeasgaidean
A sore bruiseBruthadh goirt
His hand was burnedChaidh a lamh a losgadh
Chilblains on the toesFuachd-at air na h-òrdagan
A severe coldCnatan mór
Consumption of the lungsTinneas-caitheimh ’s na sgamhan
It is contagiousTha i gabhaltach
There is a corn on my footTha calunn air mo chas
CoughingA casdaich
He took crampGhabh e iodh
Diseases are prevalentTha galaran pailt
It brings on dizzinessTha e cur boile
It turned to dropsyThionndaidh e gu meud-bhronn
It led to feverThainig e gu teasach
He fell in a fitThuit e ann an teum
I have a headacheTha mo cheann goirt
He has heart diseaseTha galar-cridhe air
I am hoarseTha’n tùchan orm
I have indigestionTha cion-meirbhidh orm
There’s an itching in my fingerTha tachus air mo mheòir
He has jaundiceTha ’bhuidheach air
That is madness’Se caothach tha’n sin
They are madTha’n caothach orra
The child has measlesTha’n leanabh ’s a’ ghriùthrach
He is in painTha e ann an cràdh
It pains himTha e ’g a chiùrradh
A stroke of paralysisBeum phairilis
I have rheumatism in my kneeTha siataig ’nam ghlùin
The skin was scratchedChaidh an craicionn a sgròbadh
There is smallpox in the townTha a’ bhreac ’s a bhaile
A painful sprainSiochadh goirt
It is swellingTha e ag at