The Weather

What sort of day is it?’De seorsa’ la th’ann?
It’s a fine dayTha la briagh ann
Is it warm?’Bheil e blàth?
The sun is hotTha ghrian teth
It’s a beautiful dayTha là boidheach ann
The weather is uncertainTha’n aimsir mi-chinnteach
Bad weatherDroch shìde
Pleasant weatherAimsir thaitneach
Windy weatherAimsir ghaothail
A threatening dayLa maoidheil
It’s like rainTha e coltach ri uisge
It’s rather cloudyTha e car neulach
This is nasty weather’S rabach an aimsir so
The road is dirtyTha’n rathad salach
It’s quite muddyTha e làn poll
It’s a beautiful night’S briagh ’n oiche th’ann
It’s very bright’S i tha soilleir
That is the light of the moonSin solus na gealaich
It is a new moon’S i ghealach ùr a th’ann
What made it so dark?De rinn cho dorch’ e?
There’s an eclipseTha tinneas-na-gealaich ann
The moon has gone downChaidh ghealach fodha
I cannot see a stepCha leir domh ceum
It’s brighter nowTha i ni’s soilleir a nis
The stars are visibleChithear na rionnagan
There’s aurora borealisTha fir-chlis ann
It’s very dryTha e gle thioram
There’s much need for rain’Smor am feum a tha air uisge
Everything is witheringTha na h-uile ni a seargadh
This must cause loss to the farmersNi so call do’n tuath
It is very calmNach e tha ciuin
It’s very quietTha e gle shamhach
There’s not a breath of airCha’n’eil oiteag gaoith ann
It’s warm todayTha e blath an diugh
It’s really hotTha e direach teth
I’m getting warmTha mi fas blàth
You’re perspiringTha fallus ort (oirbh)
It’s terribly hot’S anabarrach an teas a th’ann
It’s just sultryTha e direach bruicheil
I feel it very oppressiveTha mi ’g a fhaireachdainn gle bhruthainneach
The streams are drying upTha na sruthan a traoghadh
The sun is very hotTha a ghrian gle theth
We need a showerTha feum againn air fras
It’s a warm summer’Se samhradh blàth a th’ann
It’s going to rainNi e’n t-uisge
The sky is loweringTha e fàs duaichnidh
The clouds are gatheringTha na neoil a tional
There’s a showerTha fras ann
It’s beginning to rainTha e toiseachadh air uisge
RainingRi uisge
It’s cloudyTha e neulach
Very darkGle dhorcha
The clouds are heavyTha na neoil trom
A wet dayLa fliuch
There’s a downpourTha’n dòrtadh ann
It’s extremely wet’S e tha fliuch
Do you think it will clear?Saoil thu (sibh) an tog e?
It cannot last longCha mhair e fada
It’s clearing alreadyTha e ’g eiridh mu thrath
It’s not so heavyCha’n’eil e cho trom
The shower is overTha ’n fhras seachad
What a beautiful rainbowNach briagh am bogha frois sin
I was out in the rainBha mi muigh fo ’n uisge
I’m quite wetTha mi bog fliuch
It was very drenchingBha e gle dhrùiteach
That is thunderSin tairneanach
I heard the noiseChuala mi an toirm
I hear itTha mi ’ga chluinntinn
There is the lighteningSin an dealanach
Did you see the flash?Faca tu (sibh) an dearrsadh?
Will it do harm?’Dean e call?
The wind is risingTha ’ghaoth ag éiridh
Where does it blow from?Co as a tha i seideadh?
From the northTha i tuath
That wind is always coldTha ’ghaoth sin fuar daonnan
The south wind is warmest’Si ’ghaoth a deas is blàithe
The wind is highTha a ghaoth àrd
There is only a breathCha’n’eil ann ach osag
The wind is softTha a ghaoth sèimh
It’s windyTha e gaothail
It’s raising the dustTha i togail an dus
This is stormyTha so stormail
Isn’t it wild!Nach e tha fiadhaich
It must be stormy at seaBi’ e gaillionach air a chuan
It’s dreadful weather’S uamhasach an uair a th’ann
It is tempestuousTha e gailbheach
The waves are roaringTha na tuinn a beucadh
Wind and weatherGaoth is gaillionn
There will be snowBi’ sneachd ann
It feels like it’Se sin blas a th’air
Will it not be sleet?Nach e fliuch-shneachd a bhi’s ann?
There is hailTha clach mheallain ann
The ground is whiteTha’n talamh geal
The snow is quite deepTha’n sneachda gle dhomhainn
Here is a snow-wreathSo cuithe-shneachda
Much snowSneachda mór
Dry snowSneachda tioram
It’s very coldThe e gle fhuar
It was chilly all dayBha e fionar fad an latha
I am chilledTha mi air fuachd
The wind is piercing’S i ghaoth tha guinte
You’re shiveringTha thu (sibh) air chrith
I’m quite benumbedChaill mi mo luthas
I’m starving with coldTha mi meileachadh
A cold dayLa fuar
A cold morningMadainn fhuar
There’s frost nowTha reothadh ann a nis
It’s very frosty’Se tha reota
It’s hoar frost’Se lia-reoth’ a th’ann
There is ice on the waterTha eigh air an uisge
The frost is hardTha an reothadh cruaidh
The road is slipperyTha ’n rathad sleamhainn
Will it thaw to-night?’Dean e’n t-aiteamh a nochd?
The ice is meltingTha ’n t-eigh a leigheadh
A cold thawAiteamh fuar
What a mist!Nach ann ann tha’n ceo!
It’s very denseTha e gle thiugh
I don’t like a fogCha toigh leam ceathach
The mist is risingTha’n ceo ag eiridh
This is good spring weather’Smath ’n aimisir earraich so
It’s becoming more genialTha e fàs ni’s daimheil
We have more sunshineTha’n corr againn de’n ghrian
The breeze is still chillyTha ghaoth fionar fhathast
Summer is come at lastThainig ’n samhradh mu dheireadh
There’s a great change in the weather’S mór an t-atharrachadh a th’air an t-sìde
Isn’t it warm!Nach e tha blàth!
That’s quite seasonable’Se sin àm a th’ann
It’s very summer-likeTha e gle shamhrachail
A hot summerSamhradh teth
A pleasant summerSamhradh brìagh
We have autumn nowTha’m foghar againn a nis
It isn’t so warmCha’n’eil e cho blath
It’s good harvest weather’Smath ’n aimisir foghair e
The sun isn’t so strongCha’n’eil a ghrian cho laidir
We’ll have winter immediatelyBi’n geamhradh againn a thiota
How cold it’s getting!’De cho fuar ’s a tha e fàs
We’ll appreciate the fire nowBi’ meas air an teine nis