Breakfast

Shall we breakfast now?Am bris sinn ar traisg a nis
If you pleaseMa’s e bhur toil
Sit down, thenDean suidhe, mata
Will you ask a blessing?An iarr sibh beannachd?
We are at tableTha sinn aig a bhòrd
Have you said grace?An dubhairt sibh an t-altachadh?
YesThubhairt
Begin, thenToisich (toisichibh), mata
Will you have tea?An gabh thu tea?
I prefer coffee’Se cofi is docha leam
Here is your cupSo do chùpa-sa
Thank youGun ro’ math agaibh
Do you like it sweet?An toigh leat milis e?
Not very sweetCha toigh, gle mhilis
You’ll take sugar and cream?Gabhaidh tu siucar is ceath?
Very little sugarGle bheag siucair
Have some bread!Gabh (gabhai’) aran
There’s an egg here for youTha ubh an so air do shon
I prefer a bit of hamB’ fhearr leam mir de’n mhuic-fheoil
There’s a nice mutton-chop hereTha staoig mhuilt-’eoil lughach an so
Some toastBeagan arain cruaidhichte
Knife and forkSgìan is gramaiche
At the tableAig a bhòrd
A seatSuidheachan
A spoonSpàn
Bring me a knifeThoir ugam sgian
Will you have bread?An gabh thu (sibh) arain?
This is your plateSe so do thruinnsear (bhur truinnsear)
A little milkBeagan bainne
Will you not take butter?Nach gabh thu ìm?
I did not noticeCha tug mi toigh
Here’s some fresh butterSo ìm ùr
It seems very niceTha e sealltainn gle mhath
You’ll take another cup?Gabhaidh tu cùp eile?
No, just half a cup, pleaseCha ghabh, dìreach leth cùpa
Some more bread?Beagan tuille arain?
One of those barley sconesTe dhe na breacagan eorna sin
There’s a cake of oat-breadSin bonnach arain coirce
I like this very much’S toigh leam so gle mhath
I sometimes take a little porridge at breakfastBi’ beagan lit’ agam air uairean ’sa mhadainn
A native dietBiadh dùthchasach
Won’t you have moreNach gabh thu tuilleadh?