Tea and Supper

You’ll take a cup of tea?Gabhaidh tu (sibh) cùpa tea?
Thank youTha mi ’n ’ur comain
Bring us hot waterThoir ugainn uisge teth
You take cream?Gabhaidh tu (sibh) cèath?
If you pleaseMa’s e bhur toil
The sugar bowl is near youTha’n soitheach-siucair lamh riut (ribh)
I’ll help myselfGabhaidh mi fhein e
Have some breadGabh arain
What bread do you like?De an t-aran is toigh leat (leibh)?
Any breadAran sam bith
Oat cakeAran coirce
Barley cakeAran eorna
I’ll take wheaten breadGabhaidh mi aran-cruineachd
Here is some beautiful honeySo mil briagh
I like these preserves’S toigh leam na measan greidhte so
There are both rasps and currantsTha suidheagan is dearcagan an sin
They’re very niceTha iad gle ghrinn
A little butterBeagan ime
Salt butterIm ùr
Fresh butterIm sailte
You have no breadCha’n’eil aran agad (agaibh)
I’m for no moreCha’n’eil tuille uam
You’ll take a single biscuitGabhai’ tu (sibh) aon bhreacag chruineachd
I enjoyed the tea very muchMheall mi an tea gle mhor
We’ll have a little supperGabhai’ sinn beagan suipeir
I have no objectionCha chuir mi n’ aghaidh sin
Will you take a bit of ham?An gabh thu (sibh) crioman muic-’oil?
Anything coldRud sam bith fuar
Would some oysters do?An deanadh eisirean an gnothuch?
Very wellGle mhath
Bread and cheese?Aran is càis?
A little of these tooBeagan diu sin cuideachd
Here are some pies and tartsSealla’ pitheana fheoil is mheas
I’m glad to see themTha mi toilicht’ am faicinn
Pour out some beerCuir a mach leann
I’ll try this porterFiachaidh mi am portair so
You are not finishedCha’n’eil thu (sibh) deas
I won’t have moreCha ghabh mi tuille
You have no great appetiteCha’n’eil càl mhor agad (agaibh)
We must riseFeumaidh sinn eiridh