In Lodgings

Is there a lodging house here?Am bheil taigh-aoidheachd an so?
Is it a nice place?’Ne àite laghach a th’ ann?
Show me the houseFeuch dhomh an taigh
Can I stay here?Am faod mi fuireach an so?
Have you any rooms to let?Bheil seòmraichean agaibh ri’n suidheachadh?
We have furnished roomsTha le airneis annta
May I see them?Am faod mi ’m faicinn?
Certainly; walk in’S cinnteach; thigibh ’staigh
I would prefer them on the ground floorB’ fhearr leam air an ùrlar iosal iad
Is it a bedroom you want?Ne seómar-leapa tha uat (uaibh)?
Yes, and a sitting-room’Se agus seómar-suidhe
Those are to letTha iad sin ri’n suidheachadh
How much are they per week?De bhitheas iad ’san t-seachduin
Two poundsDa phunnd Sasunnach
Are they not dear?Nach ’eil iad daor?
We can’t take lessCha’n urrainn sinn ni’s lugha gha’ail
Have you rooms on the next flat?Bheil rumaichean agaibh air an ath urlar?
Yes, I’ll show themTha, fiachaidh mi iad
I shall not dine at homeCha ghabh mi mo bhiadh aig an taigh
Will you not take breakfast?Nach gabh sibh am biadh maidne?
Yes, sometimesGa’idh air uairibh
You will need a fireFeumaidh sibh teine
You’ll provide thatBheir sibhse sin
It will be extra chargeBi’ e’n corr airgid
I will take these roomsGabhaidh mi iad so
Have you another bed-room to let?Bheil seòmar-leap’ eile falamh agaibh?
YesTha
A friend of mine wants oneTha caraid domh ’g iarraidh aon
We’ll be glad to see himBi’ sinn toilicht fhaicinn
Are the rooms ready?Bheil na rùman ullamh?
AlmostFaisg air
When can I come?C’uin a thig mi?
Any time you likeUair sam bith
May I come to-morrow?’Faod mi tigh’n a màireach?
These are large rooms’S mór na rùman iad so
There’s a nice view from the windowsTha sealladh briagh o na h-uinneagan
They are well furnished’S math an airneis a tha annta
You have chosen a good siteThagh thu (sibh) làrach math
It is very far awayTha e gle fhad air falbh