In a Hotel

A good hotelTaigh-òsda math
Where is it?C’àite ’bheil e?
Let us go inRachamaid a staigh
Can we lodge here?Am faigh sinn aoidheachd an so?
Have you a spare room?Bheil rùm falamh agaibh?
Can I sleep here?Am faod mi cadal an so?
Show me a bedroomFiach domh seòmar-leapa
Yes, step this wayFiachaidh, thigibh an so
I don’t like this roomCha toigh leam an t-aite so
Here is another emptySo ait’ eile falamh
I prefer that’Se sin is docha leam
You can have thatGheibh sibh sin
How much do you charge per night?Cia meud tha e ’san óich’
Ten shillingsDeich tasdan
It’s too dearTha e ro dhaoir
I can show you a cheaper roomFiachaidh mi aite ni’s saoire duibh
This will doNi so an gnothuch
Do you wish anything?Bheil ni sam bith uaibh?
Is there a bell?’Bheil clag ann?
There it isSin e
I want to wash myselfTha mi airson mi fhein a ghlanadh
I’ll send you soap and a towelCuiridh mi ugaibh siapunn is searadair
And a brush and combAgus cìr is bruis
Immediately’S an uair
Is my luggage come?An tainig mo ghoireas-turuis?
Not yetCha tainig fhathast
Send it here when it comesCuir an so e nuair thig e
I willCuiridh
I’ll stay for a few daysNi mi tamh airson beagan laithean
We’ll be delightedBi’ sinn gle thoilichte
Get my boots cleanedFaic mo bhòtan air an glanadh
I’ll send up some slippersCuiri’ mi suas cuarana
Do, and get a fire for meDean is faigh teine domh
In a momentAnn an tiota
Order some tea for meIarr tèa air mo shon
I’ll be down soonBi’ mi sios ’s an uair
Where is the public room?C’aite bheil an seòmar cumanta?
I wish to retireTha mi airson dol a laidhe
Where is my room?C’aite ’bheil mo rùm-sa?
I leave in the morningTha mi a falbh ’sa mhadainn
Call me at seven o’clockGairm mi aig seachd uairean
Do not forgetNa di-chuimhnich
I leave in a weekBi’ mi falbh ann an seachduin
You have been very attentiveBha sibh gle fhritheilteach
Call me in the morningDùisg(ibh) ’s a mhadainn mi
Not too earlyCha’n ann ro mhoch
At what o’clock?’De ’n uair?
Before eight o’clockRo’ ochd uairean
Send up my shoesCuir(ibh) ugam mo bhrògan
I am in a hurryTha cabhag orm
Is breakfast ready?Bheil a bhraiceas deas?
You’ll have it at onceGheibh thu (sibh) air an uair i
I’ll have dinner at home to-dayBi’ mi dachaidh gu m’ dhiot
When do you wish it?C’uin bu mhath leat (leibh) i?
About four o’clockMu cheithir uairean
I may possibly have a friend with meTheagamh gu’m bi caraid comhla rium
What have you to eat?’De th’ agaibh gu itheadh?
Let us have a good dinnerThoiribh duinn dìneir math
I shall dine out to-dayGheibh mi mo dhìneir o’n tigh an diugh
I won’t be home till late’Bi’ e anmoch mu’s tig mi
I don’t know when I returnCha’n’eil fios agam c’uin a thig mi air ais
Shall we sit up for you?Am feith sinn riut (ribh)?
You need notCha ruig sibh leas
Can I have a key to let myself in?Am faigh mi iuchar gu faighinn ’staigh?
Has the post brought me anything?An tug am post ni dòmhsa?
NothingCha tug dad
Did anyone call for me?An tainig neach sam bith ’g am iarraidh?
A gentleman calledThainig duin’-uasal
Did he leave me any message?An d’fhag e fios sam bith?
He said he would call againThuirt e gun tigeadh e rithis
I would like a fireBu mhath leam teine
Put on more coalsCuir air an corr guail
Where are the tongs?C’àite bheil an clobha?
It is cold hereTha e fuar an so
It is darkTha dorcha
Will you give me a light?An toir sibh domh solus?
Leave the door openFàg an dorus fosgailte
Shut the doorDùin an dorus
Bring me some cold waterThoir(ibh) ugam uisge fuar
Can I have a clean towel?Am faigh mi searadair glan?
Fetch another dishThoir ugam soitheach eile
Put it on the tableCuir air a’ bhòrd sin e
Where is the candle?C’aite ’bheil a choinneal?
That will doNi sin an gnothuch
Give me my billThoir(ibh) domh mo chunntas
I will pay it tomorrowPàidh’ mi maireach i