Idiomatic Phrases

They accused him of thatThilg iad sin air
He was acquittedFhuair e deth
He acquitted himself of his taskChuir e crioch air ’obair
I will adhere to what I saidCumaidh mi ris an ni a thuirt mi
I will adhere to your viewAontaichidh mi ri’d bheachd-sa
We will be admittedGheibh sinn a staigh
He admitted itDh’ aidich se e
They advancedThainig (or chaidh) iad air aghaidh
He advanced themThug e iad air aghaidh
The price advancedDh’eirich a phrìs
We agreedChòrd sinn
I agree to thatTha mi’g aontachadh ri sin
It did not agree with meCha do chòrd e rium
What ails you?Cha tainig e rium
What ails you?’De tha tighinn riut?
I almost fellTheap mi tuiteam
I am aloneTha mi leam fhein
It amounted to that sumThainig e gus an t-suim sin
He is angryTha fearg air
I apologisedDh’ iarr mi maitheanas
That is my apology’S e sin mo leisgeul
This won’t answerCha fhreagair so
He asked a questionChuir e ceisd
He asked me whyDh’ fhoighnich e rium c’arson
He asked me to comeDh’ iarr e orm tighinn
At homeAig an taigh
At seaAir a mhuir
Scolding at themA trod riutha
They assailed me Thoisich iad orm
They assailed me Bha iad rium
They assailed me Dh’ eirich iad orm
They attacked me Thoisich iad orm
They attacked me Bha iad rium
They attacked me Dh’ eirich iad orm
At any rateCo dhiu
Attend to thisThoir aire do so
Attend to meFritheil orm-sa
Attend the meetingBi aig a’ choinne
Are you aware of that?An aithne duit sin?
I can’t bear thatCha’n fhuiling mi sin
He bears the blame’S ann air-sa tha choire
He bears himself wiselyTha e ’g a ghiulan fein gu glic
I beg of youTha mi ’guidhe ort (oirbh)
He begged for almsBha e ’g iarraidh dhéirc
They were beatenChaidh gabhail orra
Beat himGabh air
It’s becoming whiteTha e fàs geal
It becomes you wellTha e ’g ad fhreagair gu math
That belongs to meIs leamsa sin
That is mineBuinidh sin domhsa
Be offBi falbh
I beg your pardonTha mi ’g iarraidh maitheanais
I believe it isTha mi ’m barail gu bheil
Beware of the dogThoir toigh o’n chù
He boards thereTha e air bhòrd an sin
Bringing up childrenAg àireach chloinne
Call himThoir éigh air
Call on himGabh a choimhead air
Call for wineOrduich fìon
What is he called?C’ ainm a th’air
Take care!Thoir toigh
I don’t careTha mi coma
I don’t careCha’n’eil othail agam
What do I care?’De ’n othail a th’ agam?
Take care of herThoir toigh oirre
I have no careCha’n’eil curam orm
He lacks careCha’n’eil curam ann
Catch thisBeir air so
If you chanceMa thuiteas ort
She carried it onChum ise air aghaidh e
They were charged with thisChaidh’so chur as an leth
He was cheatedChaidh an car thoirt as
Will the day clear up?An tog an la?
Did it come?An tainig e?
That is to come offTha sin gu tachairt
Compel themThoir orra
Cause themThoir orra
It contains muchTha moran ann
It won’t contain thatCha chum e sin
I dare sayFaodaidh mi radh
That was demanded of himChaidh sin iarraidh air
It will depend on circumstancesBithidh e a reir mar thuiteas
Deliver a speechThoir òraid
I am determinedTha mi cur romham
Have you discoveredAn d’ fhuair thu mach?
This will doNi so an gnothuch
Put it into effectCuir an gniomh e
Excuse meGabh mo leisgeul
I expect herTha mi ’g amharc air a son
I have failedDh’ fhairtlich orm
I won’t fall in with thatCha’n aontaich mi ri sin
We won’t quarrel about itCha chuir sinn mach air a cheile uime
I fearTha eagal orm
I find no fault with himCha’n’eil mi ’cur coire air
Do not frighten themNa cuir eagal orra
Free and easySaor is suaimhneach
I gathered from what he saidThuig mi o na thuirt e
Get upEirich
Get downGabh sios
They got the better of meRinn iad an gnothuch orm
He’s getting betterTha e fàs ni’s fhearr
Give it upThoir thairis e
Give inGéill
Go onGabh romhad
Go onRach air aghaidh
It so happenedThuit e mach
I hate itTha fuath agam da
What will you have?’De ghabhas tu?
Have doneBi deas
Have doneTog deth
I have to do it’S fheudair dhomh a dheanamh
I have itTha e agam
I must have itFeumaidh mi fhaotainn
He’s at homeTha e aig an taigh
I’ll help himBheir mi cobhar dha
She’s hungryTha’n t-ocras oirre
I have no ideaCha’n’eil brath agam
It is impendingTha e aig làimh
They increase in numberTha iad dol an lionmhorachd
He was very indifferentBha e coma co-dhiu
Do you know her?An aithne duit i?
Do you know this?’Bheil fios agad air so?
He is very knowingTha e gle sheòlta
Lay hold of itDean greim air
Leave offTog deth
Let it aloneLeig leis
I like themIs toigh leam iad
Who lives there?Co tha fuireach an sin?
Look out!H-ugad (h-ugaibh)!
Look out a better oneSir a mach fear ni’s fhearr
They have made it up againTha iad air còrdadh a rithis
I’ll make him do itBheir mi air a dheanamh
We made for the placeRinn sinn air an aite
We can’t manage itCha’n urrainn sinn deth
What’s the matter?’De tha dochair?
Never mindComa leat (leibh)
I need notCha ruig mi leas
No person cameCha d’thainig neach sam bith
I’ll object to thatCuiridh mi ’n aghaidh sin
I’ll oppose thatCuiridh mi ’n aghaidh sin
Come overThig a nall
Go overGabh a null
It’s over thereTha e thall an sin
It’s over hereTha e bhos an so
You owe me a shillingTha tasdan agam ort
I oughtBu choir domh
I won’t part with themCha dealaich mi riutha
Pay attentionThoire aire
If you pleaseMa’s e do thoil
He pretendsTha e gabhail air
Don’t put it offNa cuir dàil ann
They were quarrellingBha iad thar a cheile
They were quarrellingThuit iad a mach
Recall thatThoir sin air ais
I can’t recall it to mindCha’n urrainn domh thoir gu’m chuimhne
Do you remember?’Bheil cuimhne agad?
Will he run away?An ruith e air falbh?
He ran into debtChaidh e anns na fiacha’
He was set freeChuireadh fa sgaoil e
They set toThoisich iad
They set outDh’ fhalbh iad
Will he stand it?An seas e ris?
I won’t stand itCha’n fhuiling mi e
Stop talkingSguiribh de bhruidhinn
He stoppedStad e
Make him stopThoir air stad
Stop himCuir stad air
He’s striking meTha e ’ga’m bhuaileadh
It’s very strikingTha e gle iongantach
It struck me very muchDhruigh e orm gle mhór
It struck me that --Thainig e am aire gu --
Take thatGabh sin
Take it awayThoir air falbh e
He took to itGhabh e ris
Take hold of itDean greim air
They were taken in warGhlacadh an cogadh iad
Give that to meThoir sin domhsa
Come to meThig h-ugamsa
Speak to meLabhair riumsa
It will tell very soonFeachaidh e gle luath
I think so’Se sin mo bharail
Don’t trouble meNa cuir dragh orm
Will you undertake this?An gabh thu so fos laimh?
Use and wontGnàth is àbhaist
We used toB’àbhaist duinn
I’m waiting for youTha mi feitheamh riut
She waits on himTha i frithealadh da
I want itTha e uam
They want youTha iad ’gad iarraidh
I’m watching youTha mi cumail suil ort
Do you wish this?Bheil thu airson so?
I wish it wereB’fhearr leam gu’n robh