Correspondence, Bills etc

Forms of Letter Addresses

The Rev. J. Macleod,An t-Urramach I. MacLeòid,
Free Church Minister,Ministeir an h-Eaglais Shaoir,
Glenoon,Gleann Uaine,
Ross-shire.Siorrachd Rois.
Miss Elizabeth Gillespie,Miss Ealasaid Gilleasbuig,
care of Capt. Gillespie,Air curam Capt. Gilleasbuig,
Teanacoill,Tigh-na-coille,
Strathmore,Srath-mòr,
Near Perth.Faisg air Peairt
Mr Alexander MacDonnell,Mr Alasdair Donullach,
Farmer,Tuathanach,
Balandobar,Baile'n-Tobair,
Beauly,a Mhanachainn
InvernessInbhirnis
Mrs John Maclean,Bean Iain 'Ic Illeathain,
Merchant,Marsanta,
Oban.an t-Oban.