An t-Ùghdar
Lachlann MacBheathainn

MacBheathainn, Lachlann (1853-1931) À Cill Taraghlain. Fear naidheachd agus fear-eadar-theangachaidh. Am measg a chuid foillseachaidhean tha The Celtic Who's Who (1921) agus pìosan ann an Transactions of the Gaelic Society of Inverness (33, xv). Sgrìobh e laoidhean agus òrain cuideachd.


Fionnghal NicPhàdraig, Brian Neveln agus Dilys Powell a sgrìobh an seann leabhar seo a-steach dhan choimpiutair. Taing mhór mhór dhuibh uile airson na h-oibre saorthoileach a bha seo.

Sgrìobh iad a h-uile rud a-steach dà thuras mar dhearbhadh. Chuir Gòrdan Maloney an dà chuid còmhla gus na mearachdan taidhpidh a cheartachadh agus dheasaich e a h-uile rud ann an cruth html.

Bu toigh linn, uaireigin san àm ri teachd, athbhreac a dhèanamh ann an litreachadh an latha an-diugh, a bharrachd air an lethbhreac seo a ghléidheadh anns an litreachadh a bh' aig Lachlan MacBean fhéin.