MacBain - Etymological Dictionary of the Gaelic Language

Tha an copyright seachad air an fhaclair seo.

Àit eile far a bheil am faclair seo r’a fhaighinn a-nis:


2008-08-04 CPD